معرفی آمُله یا انگور فرنگی هندی + نگاهی کوتاه به خواص درمانی آن

با توجه به نتايج حاصل از ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي، فرمولاسيون شماره 4 که شامل 5/1 درصد ايزوله پروتئيني سوياي هيدروليز شده و 3/0 درصد پکتين بود، به عنوان بهترين فرمولاسيون انتخاب شد. در مرحله نخست با استفاده از سه نوع كنسانتره (پرتقال- آلبالو – انگور) در سه سطح (3 و 4 و 5%) و 3 غلظت شكر (5 و 10 و 15%) 27 نوع نوشيدني تهيه شد. تمامی سویهها توانایی قابل توجهی در ممانعت از رشد آسپرژیلوس نایجر بر روی دانههای انگور و نیز محیط کشت از خود نشان دادند. نتیجه گیری: کنترل زیستی آسپرژیلوس نایجر و گندزدایی اوخراتوکسین A با استفاده از مخمرهای کم تخمیر پیشنهاد دهنده روشی مطابق موازین اسلامی و نوشیدنیهای حلال میباشد.

هدف از این پژوهش ارزیابی توانایی زیستی ضد قارچی دو جدایه بومی مخمری با میزان تخمیر کم (A01 و G01) و سه سویه استاندارد ساکارومیسس سرویزیه، کاندیدا گیلرموندی، مچنیکوویا آگاوس علیه آسپرژیلوس نایجر و توانایی آن در حذف اوخراتوکسین A در انگور و محصولات آن بدون تولید الکل در حین فرایند بود.مواد و روشها: دو جدایه مخمری(A01 و G01) بومی به ترتیب از سیبها و انگورهای بومی منطقه جداسازی شدند و بر روی محیط PDA کشت داده شدند.

بیشترین میزان افزایش فعالیت ضد اکسایشی مربوط به تیمار با دمای 25 درجه سانتیگراد ، مدت 8 دقیقه و شدت 61 میکرومتر بود که فعالیت ضد اکسایشی را نسبت به نمونه کنترل 4/16 درصد افزایش داد. تیمار پاستوریزاسیون بیشترین کاهش معنیدار در ویژگیهای کیفی نمونهها را موجب شد. جهت ارزيابي مدت زمان ماندگاري نوشيدني، کليه ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي در زمان هاي صفر، 14، 28 و 42 روز بررسي شد و مدت زمان ماندگاري نوشيدني 28 روز تعيين شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین مقبولیت حسی از نظر طعم با امتیاز 1/8 در زمان صفر و 9/7 در ماه سوم نگهداری در درجه حرارت C°4 برای تیمار شاهد گزارش شد و مشاهده شد که افزودن پری­بیوتیک سبب کاهش مقبولیت حسی از نظر ارزیابان حسی می­شود.

تاثیر تیمارها بر روی بریکس، pH و اسیدیته، محتوای فنولی، محتوای اسید اسکوربیک، فعالیت ضد اکسایشی و محتوای آنتوسیانینی نمونهها بررسی شد. کامکوات، نه تنها سرشار از آنتی اکسیدانهای قوی است بلکه سرشار از ویتامین C نیز هست و این ترکیبات، ترکیبات ضد پیری قوی هستند. هدف از این پژوهش، مطالعه تاثیر سونیکاسیون حرارتی در مقایسه با روش معمول پاستوریزاسیون روی ترکیبات زیست فعال و برخی از ویژگیهای آب انگور قرمز (بریکس، pH، اسیدیته، ویتامین ث، محتوای فنولی، خاصیت ضد اکسایشی و محتوای آنتوسیانینی) است.

آمُله، انگور فرنگی هندی یا میروبالان (Phyllanthus emblica) که در کتب طب سنتی با نامهای آملج و اَملَج آمدهاست و به هندی نیز آملا و اونلا گویند نام یک گونه از راسته مالپیگیسانان است که درختی زینتی است و میوههای خوراکی تولید میکند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع میتواند رشد کند. نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان بیان نمود، تیمار پاستوریزاسیون در اغلب موارد تاثیر منفی بر ویژگیهای کیفی آبانگور قرمز داشت و با استفاده از سونیکاسیون حرارتی در تولید آبانگورقرمز در دماهای پائینتر از پاستوریزاسیون میتوان به خواص کیفی بالاتری دست یافت.

پس از چند روز می توانید موارد دیگر را به نوزاد بدهید. تعداد چرخش هاي حاصل به مدت يک ساعت پس از تزريق شمرده شد. در اين مطالعه، اثر آب انگور قرمز بر بيماري پارکينسون و مقايسه تاثير آن با ورزش مورد بررسي قرار گرفت.روش ها: جهت ايجاد مدل حيواني بيماري پارکينسون، بخش متراکم جسم سياه در موش هاي صحرايي با تزريق 6-هيدروکسي دوپامين (6-OHDA) به طور يک طرفه در دستگاه استرئوتاکس تخريب شد. با توجه به اين که در اين مطالعه، 6-OHDA تخريب کننده اين ناحيه از مغز بود، غلظت دوپامين را کاهش داد و پارکينسون ايجاد نمود، آب انگور قرمز ممکن است از طريق جبران غلظت دوپامين در مراکز ديگري از سيستم اعصاب مرکزي باعث بهبودي اين بيماري شود.

اين نتايج نشان داد که از يک طرف نوروتوکسين 6-OHDA مي تواند در موش هاي صحرايي ايجاد پارکينسون کند که اثرات آن با تزريق آگونيست دوپامين به صورت چرخش بروز مي کند. اگر منحني رشد كودك خوب است و شير مادر را هم خوب ميخورد ولي بعضي اوقات ميل به خوردن وعدههاي اصلي غذا و ميان وعده را ندارد، غذا خوردن در دفعاغت كمتر اشكالي ندارد ولي اگر اين امر ادامه پيدا كند بايد با پزشك مشورت شود. عصاره مالت به دلیل تجزیه نشاسته طی مالتسازی از مالتوز بالا برخوردار است و رشد پروبیوتیکها را به خوبی تشدید میکند. رزماری یا اکلیل کوهی یکی از گیاهان دارویی معطر با نفوذ پذیری بالا و همچنین خواص درمانی بی نطیر که در کمتر گیاه دارویی این خواص را می توان یافت، روغن رزماری یک روغن محرک است که بوی نافذ و گرمی دارد و بر اعصاب مرکزی اثر مؤثری دارد .

آب لبو را درقالب یخ بریزید هر وقت لازم داشتید یک حبه را از فریزر دراورید برای تزیین پلو، رنگ دسر، رنگ فرنی، حتی رنگ مربا به، اگر رنگ نداشت، زیرا آب لبو بهترین درمان کم خونی است. از اینرو، نیاز به روشی است که ثبات و پایداری میکروبی را فراهم و در عینحال ترکیبات زیست فعال را در آب انگور حفظ کند. نتایج این تحقیق نشان داد که مخلوط آب انگور قرمز و عصاره مالت محیط مناسبی برای رشد باکتریهای لاکتیک میباشد. اگر بدن شما به لاکتوز موجود در شیر حساس است، آب پرتقال جایگزین مناسبی برایتان خواهد بود.

سعی کنید فقط پرتقال شیرین برای فرزندتان تهیه کنید. مواد و روشها: در این پژوهش، آب انگورقرمز از میوه آن تهیه شد. سپس 500 میکرولیتر از عصاره متانولی که پیش از این برای سنجش میزان فنل کل تهیه شده بود با 500 میکرولیتر آب مقطر داخل تیوپ 5/1 میلی لیتری رقیق گردید. بالاترین مقدار فنل کل در رقم کشمشی در تیمار کم­آبیاری80 درصد و در رقم صاحبی در تیمار 40 درصد مشاهده شد. آب انگور نمونههای تیمار شده حاصل از پرس در دمای C° 88 به مدت 2 دقیقهپاستوریزه شده و تاثیر تیمار حرارتی اهمیک و مایکروویو و روش سنتی حرارتی روی راندمان تولید، میزان آنتوسیانین، فنل کل قبل و بعد ازپاستوریزاسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.همچنین میزان آنتوسیانینها، فنل کل، ویسکوزیته، pH ، بریکس و اسیدیته کل قبل و بعد ازپاستوریزاسیون اندازه گیری شد.یافتهها: نتایج نشان داد که افزایش راندمان تولید آب انگور در نمونه های تیمار شده با فرایند اهمیک 8 % و مایکروویو 13.2 % بیشتر ازروش سنتی حرارت دهی میباشد.

یافتهها: با توجه بهنتایج بهدست آمده، تیمارهای مورد بررسی تاثیر معنیداری روی بریکس، pH و اسیدیته آب انگورقرمز نداشتند. اولتراسونیکاسیون بهعنوان یکی از تکنیکهای پاستوریزاسیون غیر حرارتی بالقوه در تولید آبمیوه مورد توجه قرار میگیرد و یک روش موثر برای حفظ خواص کیفی آبمیوهها میباشد. معرفی شب پره اروپایی انگور، بعنوان آفت بالقوه قرنطینهای. اگر فردی در خواب درخت انگور ببیند دلیل بر زن بُود و دانه انگور، سینه زن می باشد، و این گونه انگور سیاه به وقت و بی وقت، غم و اندوه و بیماری بُود. رت ها آب انگور قرمز 10 درصد را به مدت 21 روز نوشيدند.

از سوي ديگر گزارش شده است که تحليل نوروني به وسيله توليد اکسيدان ها در مجموعه هاي نوروني اتفاق مي افتد. بعضی از مفسران دیگر معتقدند که در رویای شما به تعداد انگورهای سیاهی که خورده اید فلک می شوید و چوب می خورید و یا به عبارتی تنبیه می شوید و یا آزا می بینید. تا به حال به دانه های انگور دقت کرده اید؟ دو هفته پس از جراحي، حيوانات به مدت يک ماه تحت تيمار آب انگور قرمز و ورزش قرار گرفتند.

فاکتورهای pH، اسیدیته، بریکس، زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک در زمان تولید، پس از تخمیر و در طی 28 روز نگهداری در دمای C˚4 بررسی گردید. به این منظور پس از طراحی آغازگرهای اختصاصی بر اساس توالی های حاصل از مطالعه قبلی cDNA-AFLP بر روی گریپ-فروت، پرتقال، لیمو ترش، نارنگی و سلطان مرکبات، ژن مورد نظر با روش PCR تکثیر شد و در پلاسمید pGEM-T همسانه شد. سپس 5 میلیلیتر دیگر متانول اسیدی (8/99 درصد) به آن اضافه شد و عصاره به لولههای آزمایش سرپیچدار منتقل شد و به مدت 24 ساعت در تاریکی در دمای 25 درجه سلسیوس قرار گرفت. تیمارها، نمونه کنترل (بدون تیمار)، نمونه پاستوریزه شده (90 درجه سانتیگراد، 30 ثانیه)، نمونه حرارت داده شده در دمای 60 درجه سانتیگراد بهمدت 4، 8 و12 دقیقه، نمونههای فراصوت دیده بدون حرارت بهمدت 4، 8 و12 دقیقه با شدتهای 4/24، 7/42 و61 میکرومتر و نمونههای فراصوت دیده با حرارت 60 درجه سانتیگراد بهمدت 4 ،8 و12 دقیقه با شدتهای 4/24، 7/42 و 61 میکرومتر بودند.

ویتامین C محلول در آب است بنابراین به مقدار زیاد در بدن ذخیره نمی شود. اما اگر زیاد مایل به خوردن خود پرتقال نباشید، می توانید آب پرتقال تازه مصرف کنید. درعینحالکه مفاهیم «مشاهدهپذیر» و «مشاهدهناپذیر» را نمیتوان به وضوح تعریف کرد و تمایز قاطع و همهپسندی بین آنها ارائه داد؛ «اما تفاوتشان آنقدر زیاد است که عملاً شکی در وجود چنین تمایزی نیست» (Carnap, 1966: 228). همانطورکه دیدیم کارنپ دوپارگی مدنظر خود، در سطح قوانین را بر دوپارگی در سطح الفاظ نظری و مشاهدتی بنا میکند. بنابراين به نظر مي رسد که آب انگور قرمز و ورزش بتوانند مانع از تخريب نوروني در بيماري هاي تحليل برنده عصبي شوند.

از سوي ديگر، آب انگور قرمز مي تواند تعداد اين چرخش ها را کاهش دهد و در بهبودي آن نقش موثري داشته باشد. همچنین، این ماده مغذی در کلاژن سازی نقش دارد، از این رو، می تواند به بهبود شرایط پوست و مو کمک کند. همچنين در گروه هاي پارکينسوني تيمار شده، آب انگور قرمز در مقايسه با ورزش چرخش ها را به طور چشمگيري کاهش داد.نتيجه گيري: جسم سياه جايگاه اصلي ترشح دوپامين است که در کنترل حرکات ارادي و هماهنگي در وضعيت عضلات اسکلتي نقش موثري را ايفا مي کند.

علاوه بر اين، گروه پارکينسوني در مقايسه با گروه شم چرخش هاي بيشتري از خود نشان دادند. لیانا ، در شاخه های جوان سبز ، سپس قهوه ای روشن می شود ، اغلب با رنگ بنفش. دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. عموما قبل از آنکه دمنوش، چای و یا هر نوشیدنی دیگری را بنوشیم ناخودآگاه آن را بو میکشیم، در نتیجه اولین تجربه در زمان نوشیدن این دمنوش احتمالا عطر آنست. تیمار پاستوریزاسیون 4/7 درصد از محتوای آنتوسیانینی آب انگورقرمز کاست و در شدتهای بالای سونیکاسیون، افزایش مدت زمان و دمای تیمار تاثیر منفی بر محتوای آنتوسیانینها داشت و آنرا تا 7/9 درصد کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید