مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ – ویکینبشته

این اقامتگاه لوکس از بهترین هتل های تبریز به شمار میرود. ناگفته نباید نهاد که نقش سپاهی دانش به تعلیم کودکان محدود نشده و نمیشود سپاهیان در تعلیم بزرگسالان و آموزش سواد و کمک و راهنمایی درامور اجتماعی – اقتصادی و سیاسی روستاییان هم نقش مؤثری عهدهدار بوده و هستند و در حقیقت آنان را باید در شمار روشنگران دهات به حسابآورد. اصل پنجم: اصلاح قانون انتخابات به نحوی که بنیاد استوار برای دموکراسی سیاسی گذاشته شود از جمله موفقیتهای بارز انقلاب سفید بود. با ارائه طریق از سوی سپاهیان دانش بود که روستاییان مشارکت در بهسازی محیط و اصلاح شرایط زندگی خود را آموختند.

با اجرای برنامه سپاه دانش مدرسه نقش دیگری حاصل کرد و معلم ارج و مقام تازهای به دست آورد زیرا این بار معلم و مدرسه مرجع مشورتها و عاملراهنمایی و ارائه دستور زندگی گردیدند و وظیفه و رسالتی را که میبایست برای پیشرفت جامعهای در حال رشد ایفا کنند عهدهدار شدند. تحولاتی که در وضع و حال و منزلت و مقام زنان در طی ده سال اخیر روی دادهاست به راستی حیرتانگیز است. رئیس- اجازه بدهید آقای معادیخواه دیگر متذکر میشوم که تماشاچیها غیر از سکوت و نشستن در مقام خود هیچ وظیفه دیگری ندارد وقتی یک شعاری یا بیانی در مجلس میشود تماشاچیها نباید عکس العملی درباره آن داشته باشند .

حاذقی – عرض کنم که اتفآقا من با این ماده صد در صد موافق هستم و روز اولی هم که این لایحه مطرح شد عرض کردم که درآمد حاصله از فروش این املاک خالصه باید مستقیماً به نفع وام کشاورزان در خود بانک کشاورزی متمرکز شود و به تدریج به زارعین وفلاحین که احتیاج دارند مطابق مقررات بانک کشاورزی وام داده شود دلیلش هم این است که تاکنون قدمهای اساسی برای کمک بکشاورزان مملکت برداشته نشده (صحیح است) واین بانک کشاورزی هم سرمایه کافی ندارد وهرچه هم درهرموقع تذکرداده شده ترتیب اثرندارد وحتی درسال گذشته دولت قانونی راکه مجلس شورای ملی تصویب کرده بود که ۱۵ میلیون تومان بسرمایه بانک افزوده بکندندادندملاحظه بفرمائید این امر چقدرمایه تأسف است زارعین که طبقه مؤدی مالیات هستند واگر مالیاتی بدست بیاید برای دولت درنتیجه کار و زحمت و دسترنج زارعین است حداقل زندگی هم ندارند و من وقتی که نماینده محترم آقای صدری تذکردادند که دولت اضافات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ کارمندان رابدهد از ایشان تعجبی نکردم چون ایشان تازه واردند وروشن بقضایای بودجهای مملکت نیستند اما وقتی که همکار محترم جناب آقای ملک مدنی تذکر فرمودند تعجب کردم که وقتی خزانه مملکت وضعش این است که همکارمحترم آقای اردلان فرمودند که دولت ما ۵۰۰ میلیون تومان بدهکاراست بانک ملی یعنی درحقیقت میشود گفت که به اندازه بودجه سالیانه مملکت دولت مامقروض است بازاصراربکنیم که چرا اضافات وترفیعات کارمندان دولت داده نشده (سالاربهزادی – آنها حقشان است) چه حقی من میگویم آن ملتی که باید این پول رابدهد دارد از بین میرود آقای محترم من هم به کارمنددولت احترام دارم، علاقه دارم دلم میسوزد که وضع زندگی کارمند بسیاربداست اجازه بفرمایید که عرض کنم وضع زندگی آن مؤدی بسیار بدتر است.

ارباب ـ موافقم. بنده به حکم وظیفه مجبور شدم بیایم اینجا در اطراف بعضی فرمایشات همکاران محترم توضیحاتی عرض کنم که مملکت ما د راین حال خرابی که هست اقلا خرابتر نشود از این ماده قسمت خالصه بایر که همکار محترم آقای فولادوند تذکر دادند حرفی ندارم صحیح هم هست اما در اصل اینکه هر موقع یک قانونی برای عمران کشور به مجلس میاورند هیاهو میشود در اطراف آن که سرمایه دار نیاید کاری کند و باید تمام را مامورین دولت (نمایندگان ـ همچو حرفی نیست) در دست بگیرند آقایان باتلاق را کدام مامورد ولت میتواند بخشکاند (بهادری ـ این باتلاقها کجاست) مامور دولت کرایه خانه ندارد بدهد بیاید این باتلاقها را بخشکاند آیا شوخی میکنید؟

یعنی از آن خانه به این خانه. طرحهای آموزش کارگران به موقع اجرا گذاشته شده و در چند مرکز حرفهای موجود وزارت کار و امور اجتماعی و در طی دورههای آموزش حرفهایسیزده هفتهای ارتش شاهنشاهی و از طریق دیگر نیز تعداد قابل ملاحظهای کارگران به فنون مختلف آشنایی حاصل میکنند علاوه بر این تعدادی ازواحدهای بزرگ بخش خصوصی نیز از آغاز فعالیت خود توجه مخصوص به امر تعلیمات حرفهای داشته و مراکز مجهزی بدین منظور ایجاد شدهاست.

باید توجه داشت که از لحاظ تعداد نسبت از ۴ برابرگذشته زیرا در خلال این مدت بر تعداد کل پزشکان کشور نیز افزوده شدهاست و نسبت واقعی به ۷ برابر بالغ میگردد. در مدتفعالیت کمیته ملی پیکار با بیسوادی، طی هفت سال متجاوز از ۱٫۰۵۵٫۰۰۰ نفر بزرگسال شهری روستایی دوره اول تعلیمات را به پایان رساندند و درهمین دوران حدود ۴۸۱ هزار بزرگسال نیز از دوره دوم آموزش سواد اخذ گواهینامه کردند. در حال حاضر نسبت با سوادانبه حدود ۳۶ درصد فزونی گرفتهاست و این نسبت علیرغم رشد سریع جمعیت که به قریب ۳ درصد در سال بالغ شده رو به تزاید است.

تاریخ نویسان معتقدند که این قلعه در محل فعلی تبریز واقع شده است و پایتخت آن بود. در انتظار اوامر و اقدام عاجل آنجناب هستم . کهبد- بنده عرایضی داشتم چون یادداشت نکردهام شمرده حرف میزنم تاآقایان تندنویسها و مخبرین جراید یادداشت بفرمایندقبل ازاینکه بعرایض خودم شروع کنم خواستم یک تذکراتی بدهم تذکراول بنده راجع به نفت است بنده خواستم ازروش دولت سابق دمکرات آمریکا گله کنم و توجه دولت جدیدوشخص آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکارابه مسئله نفت ایران که بستگی کامل بصلح جهان داردمعطوف کنم متاسفانه دولت سابق آمریکا براثر تلقینات سوء سیاستمداران انگلستان و آمریکا علاه و براینکه کمکی بحل قضیه نفت ایران نکردندپیشنهاداتی دادندو روشی اتخاذنمودند که بهیچوجه باحقوق حقه ما وفق نمیداد و نظرملت ایرانرا تامین نمیکردواگر دولت و وزارت خارجه امریکااقلا اجازه میدادند که کمپانیهای امریکایی ازمانفت بخرند علاوه براینکه ملت ایران راممنون میکرد تاکنون قضیه نفت حل شده بوداینک انتظار ملت ایران ازدولت جدید و ملت آزادمنش متحده آمریکااین است که تحت تاثیرتلقینات دولت انگلستان قرار نگرفته و بیش از این اجازه ندهند ملت کهنسالی که یک روزمایه افتخار بشریت و دارای تاریخ و تمدن چندین هزارساله و مرکزعلم و صنعت جهان بوده بیش از این درفشاراقتصادی قرارگرفته و مورد تعدی دولت انگلستان قرارگیرد ماازکسی صدقه نمیخواهیم نفتی داریم که مورد احتیاج دنیااست (صحیح است) نفت ماراکه بمراتب ازحیث مرغوبی جنس و قیمت برسایرنفتهای جهان رجحان داردازمابخرند و ازدولت غارتگروزورگوی انگلستان بیش از این حمایت نکنند و اگردولت جدیدآمریکابخواهدروش دولت سابق را پیش بگیرد من یقین دارم به حیثیت و آبروی خوددردنیا لطمه بزرگی خواهدزد و مابهیچوجه نه حرف بی حساب میزنیم و نه حرف بی حساب میشنویم (احسنت) بنده راجع به نفت میخواستم توجه دولت جدیدآمریکا را جلب کنم که روش دولت سابق امریکا را پیش نگیرندوبه وضع ایران یک توجهی داشته بانشد و بصلح جهان اهمیت بدهندوقضیه نفت را آنطوریکه بایدوشایدوطبق بخواستههای ملت ایران است انجان بدهندعرض دوم بنده موضوع نفتی است که بطور جسته و گریخته شنیدهام دادگاه عدن حکم دادهاست برعلیه نفت مااگرچه بنده درجلسات مکرروسایرآقایان هم این تذکرات را دادهاند که بهیچوجه من الوجوه حکمی که انشای آن درانگلستان شده و باپست هوایی فرستاده شدهاست باندازه پشیزی برای ما ارزش نخواهدداشت (صحیح است) و خودهمین رای دلیل است برحقانیت ملت ایران است بنده از این آقایان قضات دادگاه قلابی عدن میپرسم آیااین نفت مال چاههای منچستر است یالندن؟

تأسیسمراکز خدمات اجتماعی و مهدهای کودک – ایجاد شرکتهای تعاونی و اقداماتی از این قبیل که فرصت ما برای تشریح یکایک آنها وافی و کافی نیستاشارت کرد. در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ ازسه میلیون نفر نوآموزان دبستانهای عادی در پهنه کشور نزدیک به ۱٫۲ میلیون نفر روستانشین و حدود ۱٫۸ میلیون از سکنه شهرها بودهاند و به زباندیگر سهم روستاییان از تعلیمات ابتدایی به چهل درصد افزایش یافته و این نسبت همچنان همهساله در تزاید است. این میزان در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۳۸ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۴۱ درصدرسید. میزان سرمایه گذاریکه در ایجاد مدرسه – راه روستایی حمام – درمانگاه و به طور کلی در بهسازی محیط از جانب خود روستاییان همراه با پشتیبانی دولت به تشویقسپاهیان دانش صورت گرفته از چند میلیارد ریال تجاوز میکند.

مقایسه آمارهای دو سرشماری اول و دوم که درفاصله میان آن انقلاب سفید تحقق یافت نشان میدهد که میزان زنان شاغل بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۳۵ افزایش یافتهاست. توسعه سواد در میان زنان روستایی که در سال ۱۳۳۵ فقط ۱ درصد بود در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۴ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۶ درصد بالغ گشت و مسلماً این روشناییهای نخستین فجر، از روز پیروز و آفتاب جهان افروزی نوید میدهد. اهمیت دیگر برنامه سپاه دانش در این است که هر سال حدود ۱۶ هزار نفر از پسران و دختران دیپلمه کشور به روستا و زندگی دهقانی و مسائل آنآشنایی پیدا میکنند.

امروز بیش از یک ثلث محصلین ما در سطوح مختلف را دختران تشکیل میدهند (۳۸ درصد در سطح دبستان – ۳۳ درصد در سطح دبیرستان و درهمین حدود در سطح دانشگاه) و قسمت قابل ملاحظهای از معلمان خصوصاً در سطح آموزش ابتدایی از بانوان ترکیب شدهاست (نزدیک پنجاهدرصد) سپاهیان دختر ۱۶۹۶ نفر و زنان سپاهی مجموعاً ۲۱۹۶ نفرند که در بخشها و دهات کشور فعالیت میکنند و علاوه بر آموزش کودک و پیر وجوان، به خدماتی در زمینه تأمین بهداشت و سالمسازی محیط و نوسازی روستاها و ارشاد روستاییان پیروز و سربلند بوده و هستند. جناب آقای دکتر مصدق: دلایل وقرائنی دردست است که بعد از قیام اخیر دو سیاست خارجی که هر جنبش ملی را بزیان خود میداند برای اضمحلال قومیت و ملیت ما برای تجزیه وطن ما برای متلاشی ساختن حاکمیت ما برای نابودساختن مرکزیت مملکت قوای خود را بمیدان فرستادهاند بنده اعلام میکنم که برای اضمحلال وحدت مملکت توطئه عظیم و خائنانه ایی برای حمله بمقام سلطنت و متلاشی کردن قوای انتظامی مملکت چیده شدهاست البته در حوادث هفته گذشته بعضی از مامورین خطاکار شناخته شدهاند که دولت و عده محاکمه ایشان رادادهاست اما این سیل تبلیغاتی که برای اضمحلال ملیت ما جاری شده از چند چشمه خارجی سرازیر میشود.

مهدی ارباب ـ بلی مخالفم و علت مخالفت بنده این است که نبایستی دست دولت را بست (همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس) عرض میکنم که باید دست دولت باز باشد اگر یک چاهی در راه فرو رفته بودیا یک وضع غیر منتظره پیش آمد و مسیر عمل نباید دستشان بسته باشد وعدهای به یکار بشوند و باز بجای دیگر بفرستند ونتوانند کار خودشان را انجام بدهند بنابر این بنده معتقدم که دست دولت در اینمورد باید باز باشد. از اثرات بارز برنامه مذکور این بود که روال و سنت کهنه توزیع تسهیلات آموزش و پرورش را بینمناطق شهری و روستایی دگرگون کرد.

بدین جهتبیان اجمالی نتایج مذکور در اینجا کفایت میکند. فواد کریمی – عکس های خسرو قشقائی را در کاباره های اروپا را نشان بدهید . دکتر یزدی – اجازه بفرمائید من اول سند را شرح میدهم اگر خواستید میخوانم . و چیزهائی شبیه این، که من البته چون با روزنامهنگاران حساب خاصی نداشتم حق حسابی هم به آنها نمیدادم، بنابراین با آنها کاری نداشتم. اما در طی تجربیات تلخ زندگی یکنوع زدگی و تنفر نسبت بمردم حس میکرد و در معامله با آنها قیافهٔ خونسردی را وسیلهٔ دفاع خود قرار داده بود. تجمع زنان در سازمانها و جمعیتهای مختلف خود نشانه روشن حس قوی اجتماعی آنان است.

اما در این زمینه همان طور که شاهنشاه آریامهر فرمودهاند مهمترین تحولی که روی داده همان شرکت زنان در امر انتخابات پس از اعطای حقوق متساویسیاسی به آنان بودهاست. پس در اینجا به حکم آن که کلام ملوک ملوک کلام است شایستهاست که همزبان با شهریار خردمند ایران گفته شود که “در حقیقت سپاهیان دانش نهفقط قسمتی از مواد انقلاب ایران بلکه همه انقلاب را با خود بدین روستاها بردهاند و شاید چهره واقعی انقلاب ایران را بهتر از آنچه ایشان نشان دادهاندنمیشد نشان داد”(کتاب انقلاب سپید – صفحات ۱۲۹ و ۱۳۱).

این نسبت در سال ۱۳۴۵ یعنی چهار سال پس از تحقق انقلاب مقدس ایران به بیش از ۲۹ درصد رسید. تحول سازمانی مهم دیگری که در پیش است ایجاد مکانیسم لازم برای برقراری همآهنگی میان تعلیمات حرفهای و فنی است و این همآهنگی هم بهمعنای ایجاد همفکری و همکاری میان بیش از سی دستگاه است که در حال حاضر به کار آموزش حرفهها و فنون پرداختهاند و هم به معنای برقراریتطابق و توافق میان آموزشهای مذکور و نیازمندیهای بازار کار است.

در همین مدت با همکاری یونسکو طرح نمونه مبارزه بابیسوادی آمیخته به تعلیمات حرفهای و فنی در دو منطقه کشاورزی و صنعتی دزفول و اصفهان اجرا شد و فقط در سال تحصیلی اخیر متجاوز از ۵۲هزار نفر کارگر کشاورز و خانواده آنان از این تعلیمات بهرهمند شدند و طرح نمونه مذکور به عنوان یکی از موفقترین طرحها در ع رصه جهانی شناختهآمد و مورد بازدید و مرکز کسب اطلاع و تجربه دهها کارشناس بینالمللی گردید. با مشارکت زنان درانتخابات و رهایی روستاییان از اسارت اربابان فئودال و در نتیجه مشارکت آنان در این فریضه ملی و بالاخره قبول اصل مبارزات حزبی میان کاندیداهایحزبی و اتخاذ تدابیر عملی از قبیل صدور کارت الکترال و استخراج سریع آراء مأخوذه تحت نظارت دقیق معتمدین محلی، چهره مجالس مقننه ایراندگرگون شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید