مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

یک روز قبل از اونکه همهٔ شهرهای اینطرف مازندرون حکومت نظامی بشه من کسی رو به تهران برده بودم. ج – قسمت ارتباط تلفنی کاریر بین شهرهای کشور درنظراست سیمهای مسی بین کلیه استانهای کشورامتداد داده شود تادرآن واحد چندین مکالمه تلفنی وچندین مخابره تلگرافی دریک جفت سیم صورت گیرد. ب – توسعه و تقویت پایگاههای صنعتی در نواحی منتخب به نحوی که این پایگاهها به صورت قطبهای صنعتی و هسته مرکزی عمران ناحیهای درآیندبا توجه به آنکه در طی برنامه سوم پایه چند قطب صنعتی در شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز و اراک نهاده شدهاست هدف برنامه چهارم عبارت خواهدبود از تکمیل و تجهیز پایگاههای صنعتی مزبور و تأکید سرمایهگذاری در رشتههای زیر بنا و مکمل و تبدیل آن پایگاهها به قطبهای توسعه همچنین دربرنامه چهارم پایگاههای صنعتی جدیدی در شیراز – بندر شاهپور و قزوین به وجود خواهد آمد و نسبت به ایجاد پایگاههای صنعتی در رشت و مشهد وکرمانشاه مطالعات ضروری و شناسایی به عمل خواهد آمد.

یک کمدى است. در موقعی که دزدها با طیارهها و جیپها سفر میکنند، هنوز ژاندارمرى ایران برجهاى عهد دقیانوس را دارد و یک عده مردمان مفلوک و بیچاره با یک لقمه نان از این برج به آن برج میروند. د. ت به شهریار که مرکز مالاریا است برای مبارزه با مالاریا نفرستادهاند (چند نفر از نمایندگان به هیچ کجا نفرستادهاند) موضوع قانون اجرای منع مشروبات الکلی هم که درمجلس شورای ملی به تصویب رسیده و به مجلس سنا فرستاده شده بنده یادآوری میکنم و جناب آقای شوشتری هم یادآوری میفرمایند و تقاضا میکنم مجلس سنا توجه بفرمایند و تصویب بفرمایند.

بنابراین از طریق مجلس شورای اسلامی باید این مسائلی که امریکا با هر کسی و یا هر ناکسی که توانسته رابطه برقرار کند اعلام کند تا قشرهای ساده لوح مملکت ما که تصور می کنند که امریکا کنار نشسته یا نمی خواهد یا در صدد توطئه های جدید نیست اینها به عمق قضایا و فاجعه بیشتر پی ببرند . مکرم- در جلسه اول اردیبهشت ماه مجلس شورای ملی بر اثر وصول تلگرافات شکایت آمیز زارمین و دام داران خراسان در خصوص منع صادرات پشم و پنبه و شکایات تلگرافی صاحبان وسائل نقلیه موتوری مشهد راجع به مناقصه حمل زغال سنگ مصرفی کارخانه قند آبکوه مشهد عرایضی در اینجا کردم و معایب و مضرات منع صادرات را تذکر دادم خوشبختانه دولت وقت به عرایضم توجه کردند و روز بعد آقای دکتر مفخم کفیل سابق وزارت اقتصادی ملی که همیشه در کارهاشان حسن نیت نشان میدادند در مجلس شورای ملی حاضر شده و تقاضا کردند کمیسیونی باحضور بنده و چند نفر از آقایان نمایندگان تشکیل شود و در این خصوص مطالعات بیشتری بعمل آید در نتیجه چند ساعت مذاکرات و تبادل نظر قرار شد تصویبنامه سابق دولت که مدتش منقضی شده بود تمدید و اجرا شود یعنی صادرکنندگان پشم و پنبه مقدار جنسی را که میخواهند صادر کنند قبلا بسازمان برنامه عرضه نمایند که هر مقدار برای مصرف کارخانجات کشور لازم باشد خریداری بقیه صادر شود و این بهترین ترتیب راه حل مشکل صادرات بود همینطورهم عمل کردند و نسبت وضعیت متزلزل مردم آرام شد و بازار صادرات پنبه و پشم رونق گرفت.

مجلس ساعت ۹ سی و پنج دقیقه صبح بریاست آقای محمد ذوالفقاری (نایب رئیس) تشکیل گردید. رئیس- آقای خلخالی همیشه باید یک چیزی بگویند و مقدمات تشنج مجلس را فراهم بکنند . نایب رئیس- باید ندارد در نظامنامه نیست فوریت مطرح است آقای ملک مدنی مخالفید؟ صفایی – قبلا تصویب شده و حالا اعلام رای شده جای بحث نیست فقط با ورقه باید رای گرفت. با هم به آنجا رفتیم.

وزیر فعلی هم کمال کوشش و مجاهده را کردهاند و سایر اشخاصی هم که در وزارت کشاورزی هستند کمال کوشش را کردهاند. در این بین سناتور محترم جناب آقای دکتر صدیق اعلم که من به ایشان کمال ارادت دارم در مجلس سنا بهاناتی راجع بلزوم جلوگیری از صادرات پشم و پنبه برای تقویت کارخانه جات داخلی فرمودند که اگر چه خاطرم هست نقل قول فرموده بودند روی شکایتی که به ایشان رسیده بود یا به مجلس سنا رسیده بود یک بیاناتی فرموده بودند بی اثر نبود یعنی باز وضع بازار و مردم راه متزلزل کرد و اسباب نگرانی شد جناب آقای سودآور یادداشتی دادهاند به بنده که مرقوم فرمودهاند اخیرا قیمت پشم در امریکا و اروپا صدی چهل تنزل کرده و عمل صدور پشم و پنبه به اشکال برخواهد خورد خوب این هم یک مشکل تازه ایست که افزوده میشود براین مشکلات در جلسه گذشته یا ماقبل جناب آقای صدری نماینده محترم آذربایجان شرح مفصلی بیان کردند در اینجا مبنی به اینکه کارخانجات قالیبافی آذربایجان چون صادرات پشم را آزاد گذاشتهاند تعطیل شده و ضمن مذاکراتشان وبیاناتشان اینطور فرمودند که کارخانجات قالی بافی آذربایجان در حدود ۲۱ هزار دستگاه هست و در حدود پانصد هزار نفر کارکنان این کارخانجات و عائله آنها است.

در گزارش مزبور بایستی نظر کمیسیون مبنی بر مقدار زمینی که نتیجتاً برای هرزارع در نظر گرفته میشود صریحاً قید گردد. حاذق – آقای رئیس اظهار نظر سنا را هم بخوانید تا روشن بشویم. ۲- تشکیل شعبات انتظامی بوسیله افسران وتشکیل شعبه گشت وتعیین عده لازم که پیاده وبادوچرخه وبا جیپ به منظورتعقیب دزدان وجلوگیری ازسرقتهای شبانه تا صبح درگشت شهرمی باشند. صدایش به ناله شبیه شده بود و من، که سروصدای ماشین نمیگذاشت صدایش را بشنوم، سرم را خیلی نزدیک به او برده بودم. باستان شناسان شواهدی از این دست در حفاری های نزدیک مسجد آبی تبریز پیدا کرده اند.

این تصمیم کمیسیون که باید به تصویب شورای دانشکده پزشکی و شورای دانشگاه میرسید و بعد به صورت لایحه قانونی تقدیم مجلس شورای عالی میشد متاسفانه مدتها معوق مانده و سبب شکایت دانشجویان شده بود از چندی قبل اقداماتی شد تا به تصویب شورای دانشکده پزشکی رسید قریبا به تصویب شورای دانشگاه نیز میرسد و لایحه آن تقدیم مجلس میشود اما موضوع دانشکده پزشکی مشهد و شکایت دانشجویان از نداشتن استادهای خارجی باید عرض کنم در عین حال که وضعیت دانشکده پزشکی مشهد به واسطه وجود آقایان دکترهای تحصیل کرده آنجا که در دانشکده تدریس میکنند خیلی بهتر از سایر دانشکدههای پزشکی است معهذا شکایت دانشجویان دانشکده مشهد یا تبریز و اصفهان و شیراز کاملا صحیح و به جا است لکن مطلب اینست که قانون استخدام پانزده نفر استاد از کشورهای خارجه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و برای تصویب مجلس سنا فرستاده شدهاست بنده با آقایان سناتورهای خراسان مذاکره کردهام که توجه و اقدام بفرمایند زودتر در مجلس سنا طرح و تصوی شود و از جناب آقای وزیر فرهنگ هم تمنی میکنم این موضوع را در مجلس سنا تعقیب و تصویب آنرا بخواهند ضمنا نسبت به رفع نقایص مهم دانشکده پزشکی مشهد که بنده به طور خلاصه یادآوری میکنم بذل توجه و اقدام موثر بفرمایند.

مربوط به سال ۵۴ اگر خاطرتان باشد در آن خلاصه پرونده ساواک خواندیم که کارهائی می خواستند بکنند و آن نماینده سفارت امریکا رفت و با آنها صحبت کرد این مربوط به آن گزارسات است . بایستی که این را تصدیق بکنیم که وزیر سابق کشاورزی آقای مهدوی بسیار خوب عمل کردند و اگر وضعیت موضوع سیاسی این قضیه نبود ما بیش از این در این جا از ایشان ذکر خیر میکردم. به نظر بنده این رقم بسیار مبالغه آمیز بود مضافا به اینکه مطابق آمار نسبت صحیحی که وزارت کار از صنایع عمده کشور تهیه کردهاند و به صورت کتابی چاپ شدهاست و برای نمایندگان محترم و سناتورها فرستاده شدهاست (معین زاده- همه اش غلط است) نسبت صحیح است در اینجا تعداد کل دستگاههای قالی بافی تمام شهرستانهای آذربایجان دو هزار و چند دستگاه است (گنجه- تمام آذربایجان؟) بله (گنجه- غلط است اشتباه است) جناب آقای گنجه عرض کردم صورتی است که وزارت کار چاپ کرده حالا وقت کم است و الا بنده یک یک شهرستانها را که اسم برده برای آقایان قرائت میکردم ولی وقت بنده کفایت نمیکند حتی دستگاههایی را هم که دایر نیست در اینجا متذکر شدهاست.

لایحه شماره ۳۸۷۵۳- ۵-۷-۱۳۳۱ دولت راجع به تقاضای اضافه اعتباربودجه وزارت فرهنگ برای اجرای قانون تعلیمات اجباری (مصوب ششم امردادماه ۱۳۲۲)همچنین سایراحتیاجات سال ۱۳۳۱ باحضورآقای معاون وزارت فرهنگ تحت شورومطالعه قرارگرفت پس ازتوضیحات نماینده دولت مشعربراینکه طبق آمار موجودعده داوطلبان تحصیل درسال جاری بیش از سالهای قبل است وقسمتی از این اعتبار برای مصرف احتیاجات مدارس جدیدالتاسیس میباشدماده واحده پیشنهادی دولت با اصلاحی که درآن بعمل آمد تصویب واینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم میگردد.

این است که بنده استدعا میکنم از مقام ریاست همانطور که سیره مجلس بودهاست آن لایحه ناتمام را تمام کنیم و این موضوع برای جلسه بعد باشد. مکرم- یک یادداشتی است که آقای کهبد دادهاند و تقاضا کردهاند که از قول نده تذکر بدهید که با وجود امری که جناب آقای نخست وزیر دادهاند گَرد د. لازم به ذکر است محیط های مختلفی برای تولید و تهیه این سوغاتی ها در شهر کرج موجود می باشند و افراد می توانند در شهر کرج به این مکان ها مراجعه کرده و آنها را خریداری کرده و با خود به همراه ببرند.

میباشد تاسیس گردید که باوجودفقدان وسائل وبازرس کافی درطول این مدت بازرسان کاراداره نامبرده بدفعات اغلب کارخانههای حوزه تهران رابازرسی وتعلیمات لازم را راجع به رفع نواقص حفاظتی وبهداشتی ورفاهیت کارگران ودربعضی موارد همراه بانقشههای فنی برای ساختمان حفاظ ماشینهای مربوط به کارخانههای نامبرده دادهاند وبعلاوه بیکی ازبازرسان کاراین وزارت باتفاق آقای دکتر لویس کارشناس بهداشت صنعتی که ازطرف سازمان بین المللی کاربایران اعزام شده بود بهزینه سازمان ملل متحد باستانهای مازندران – آذربایجان – گیلان وشهرستانهای قزوین – تهران – کرمانشاه وزنجان مسافرت نموده اکثرکارخانههای حوزه استانها وشهرستان هافوق الذکر رابازرسی وبرای رفع نواقص بهداشتی وحفاظتی توصیههای لازم رادرمحل باولیا کارخانههای مربوطه نمودهاند.

به طوری که نخستین حمله استبداد طلب ها به مشروطیت در همین میدان اتفاق افتاد. این کافه با دکور شیشهای و صندلیهای لهستانی یک محیط دنج برای گذراندن وقت به حساب میآید، به طوری که یکی از کافههای شناخته شده شهر تبریز محسوب میشود. اما حالا. حالا که اونطرف چالوس میرسیم، حالا که مخصوصاً تو ماشین این پسرهٔ جعلق سوارم بازهم خواهم ترسید و باز هم لذت خواهم برد. دکتر یزدی – این مطالب خلاصه ای بود از آنچه را که در مورد (همهمه نمایندگان، زنگ رئیس ) اسناد مربوط به ساواک در اختیار کمیسیون گذاشته بودند و یک سلسله اسنادی هم هست در مورد لانه جاسوسی که توسط دانشجویان پیرو خط امام در اختیار ما گذاشته شده که اینها را من به این ترتیب تنظیم کرده ام .

مخبر ـ با این که در لایحه تصریح شدهاست که برای کشاورز و راهسازی است پس باید چند درصد دست دولت را بستن برای یک کار عاجلی بنظر بنده نقض غرض است و هیچ مورد ندارد بنده تقاضا میکنم که موافقت بفرمایند همان طور که متن عبارت نوشته شدهاست و کاملا منظور نظر آقایان را تامین میکند بهمین کیفیت تصویب بشود و پیشنهادخودشان را مسترد بفرمایند. مکرم- چنانچه به این عرایض بنده توجه نشود ناچار این مطلب و مطالب دیگر که راجع به شرکت کارخانجات قند و شرکت معادن ذغال سنگ دارم به طور سوال از دولت در مجلس مطرح خواهم کرد و از تعقیب متصدیان امور مخصوصا عنصر ناپاکی که با عنوان مهندس و امضا م.

آیا این همان زنی است که پنجاه و خردهای سال با اینکه زیر خاک است بسر برده؟ نقشه قطعهبندی با صورت مجالس ارزیابی از طرف ادارات کل کشاورزی به شورای شهرستان ارسال خواهد شد. براساس اینکه حالت رانندگی یا حالت پیاده رادرون شهر تهران درنظردارید مسیر مناسب و فاصله مبدا و مقصد برحسب کیلومتر روی نقشه تهران آنلاین محاسبه ومشخص میگردد. ۱- نظر باینکه ازمدتی قبل عده اشخاص ماجراجو واخلال گر بعناوین مختلف درنقاط مختلفه شهر مبادرت به تظاهراتی مینمودند که منجر به اغتشاش واخلال نظم میگردندبمنظورجلوگیری از این قبیل تظاهرات وپیش بینی حوادث غیرمنتظره درخیابان هاوچهارراهها ومحلهای مهم شهر قوای لازم باتجهیزات کامل ووسائل ارتباطی برقرار گردید.

گزارش اقداماتی که درسه ماهه اخیر درباره عمران واصلاحات وانتخابات واماروامورشهرداریها وانتظامات وکارگزینی ازطرف وزارت کشوربعمل آمده بشرح ذیل است. ۳- نظرباینکه تصویب نامه شماره (۷-۲۹۵ ۷-۶-۲۹) هیئت وزیران راجع بعمران وآبادی بنادر جنوب ازطرف مقام نخست وزیری تایید ومقرر شده بود که اقدامات لازم نسبت باین امر مهم بعمل آید کمیسیونی مرکب ازمعاونین وزارت کشور ووزارت دفاع ملی ومدیرکل گمرکات ونمایندگان وزارت خارجه ووزارت راه به منظوربهبود وضع بنادر جنوب هفتهای یک روزدروزارت کشور تشکیل شد وقریبا گزارش نتیجه مطالعات وپیشنهادهای کمیسیون بمقام نخست وزیری تقدیم میشود. بمنظوراستحضار عموم اهالی ازقوائد لایحه قانون شهرداری وآشنایی بوظایفی که بعهده انجمنهای شهرها وقصبت وشهرداران ومامورین شهرداری محول است ومتوجه ساختن اهالی باین که اشخاص نیکنام ومطلع وبصیر ومورداعتماد راباراده خود انتخاب نمایند شرحی تهیه شده که بوسیله رادیومنتشرگردید.

دیدگاهتان را بنویسید