مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

کندوان تبریز یک نمونه زنده از سازگاری انسان با محیط طبیعی فوق العاده غیرمعمول است. یکی از نمایندگان – آقا ادامه بدهید . یکی از نمایندگان – مدتی هم فرار کرد . وزارت کار ازبدوتشکیل قانون مصوبی دردست نداشته وتاتاریخ ۱۶ خرداد۱۳۲۸ ملاک اقداماتش برپایه تصویبنامه بودهاست درتاریخ اخیرقانون فعلی کاربطورآزمایش برای یکسال ازمجلس شورای ملی گذشته متاسفانه قانون فعلی دارای نواقصی است که بامقتضیات کشوروفق نداده وبسیاری از مسائل مربوط به شرایط کار کارگران واختلافات حاصله بین کارگروکارفرما واعتصابات وهمچنین ضمانت اجرایی قانون مزبور درقانون مزبور ذکرنشدهاست.

قانون الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری – مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. شبستری – آقای دکتر سحابی بنده باید توضیحی عرض بکنم این مطلب را که فرمودید در کمیسیون آئین نامه هم که صحبت شد اینطور تصور شد و اینطور فکر شد روی این قضیه که در هر حال مجلس برای شروع کارش خواه ناخواه یک ملاک عمل باید داشته باشد و اگر بخواهد روی تک تک مواد آئین نامه اول بحث بکند و آن را به تصویب برساند و بعد شروع کند برای شروع کارش ملاک عمل ندارد و روی این حساب تصور شد که اگر این آئین نامه بطور موقت به تصویب مجلس برسد با قید موقت عرض میکنم یعنی برای دوماه اگر این قبل از انتخاب هیات رئیسه به تصویب مجلس برسد خواه ناخواه انتخاب هیات رئیسه هم مطابق مقررات همین آئین نامه خواهد بود آنجا اینطوری فکر شد حالا اگر مجلس تصمیم دیگری روی آن بگیرد مساله دیگری است .

فلان نهر را به بندند، فلان نقطه را نگذارند که آب سرایت بکند و قسمتی از راه را ببرد یا در مغان فرض کنید رود ارس یک دهی از دهات کنار ارس که اسمش حسنی فلو است در آنجا با همین پول ما دستور دادهایم که یک سد سازی فوری بسازند برای اینکه نقشهاش هم قبلا حاضر بود کاربا نقشه بوده اتفآقا در آن نقطه کار با نقشه هم میشود این منافات ندارد اما یک جاههائی هست کاری پیش میآید نقشه هم ندارد یک قدری هم بی نقشه میشود اما آن منظور اصلی را تامین میکند به اینجهت تصور میکنم که نظریات آقایان این است که حتی المقدور با این پول مصارف مفید و اساسی بشود عرض میکنم اگر وسیلهاش باشد حرفی نداریم اگر نشد نمیتوانیم معطل شویم برای این که منظور منظور دیگری است بنده خواستم تمنی بکنم از آقایان که زودتر رای بدهند به این لایحه و تکلیفش معلوم بشود خصوصا چون میبینم که مباحثات ذیل هم پیدا میکند در صورتی که این کار کار خیلی ساده ایست، کار فوری است یقین هم داریم مصرفش مصرف مفید و لازمی است اما اینکه حسابش بکجا داده بشود در این لایحه ذکر شدهاست که به وزارت دارایی داده میشود وزارت دارایی هم مکلف است که مطابق قانون لایحه تفریغ بودجه بدهد در آنموقع است که به عرض مجلس هم میرسد اما هر خرجی که بنا شود صورت حسابش به مجلس را بیاورند و به کمیسیون بیاورند این اوقات مجلس را خیلی اشغال خواهد کرد ویکقدری هم غیر معتاد است به این جهت تقاضا میکنم که این را با کمال سهولت و سادگی که در خود لایحه پیش بینی شدهاست این را بعمل بیاورند که زودتر تمام بشود.

اکنون برای وزارت کاربهترین فرصتی است که باستنادقانون اختیارات تجدیدنظرکامل درقانون کارنموده وقانون کاری متناسب با احتیاجات امروزه کشوربتوضیح آقای نخست وزیر برساند باین منظور از۲ماه پیش باین طرف کمیسیونی مرکب ازعدهای از اشخاص ذی صلاحیت وپارهای ازکارمندان بصیر وزارت خانه مامور تنظیم قانون کارگردیده کمیسیون مزبور باحضوروزیرکارباتوجه بقوانین کارگری واجتماعی سایرکشورهای جهان وبخصوص کشورهای همسایه وهمچنین بادرنظرگرفتن شرایط خاصه کارگری کشور وسعی دراینکه کلیه افرادی که درموسسات مختلف صنعتی ونظیرآن کارمیکنند ازمقررات قانون برخوردار کردندبتدوین قانون جدید مشغول شده وتاکنون پیشرفت کاملی درقانون مزبور بعمل آمده امیدمیرود تابیست روزدیگر تجدید نظر کامل درقانون مزبور اتمام پذیرد.

۱- مسئله تهیه سازمان برای این وزارت خانهاست که باقدمت تاسیس وزارت پست وتلگراف وتلفن متاسفانه تاکنون سازمان ثبتی که احتیاجات این وزارتخانه هارا ازحیث نفرات وکادر فنی وغیره شامل باشد تهیه نشده بودودراین چند ماه با دستوراتی که دادشده بوسیله کمیسیونهای مخصوص صورت سازمان تفصیلی مرکز وشهرستانها بادرنظرگرفتن توزیع سریع تلگرافات ونامه هاوهمچنین تمدیدساعات کارپست خانهها از۶ساعت به ۱۲سات کلیه احتیاجات فنی وتاسیسات لازمه ازحیث ایجاد ارتباط تلفن بین شهرهاوایجادتلفن بی سیم ورادیو درشهرستانهاوتاسیسات پستی وتلگرافی تهیه ودراوایل ماه گذشته تقدیم ومقررگردید که فعلا ازحیث افزایش عده از آن صرفنظرشود ودرحدود احتیاجات سال ۱۳۳۲ بدون درنظرگرفتن تاسیسات موردتجدیدنظرقرارگیردسازمان مزبور نیزتهیه واینک تنظیم بودجه سازمانی این وزارت دردست اقدام است وبزودی تقدیم خواهدشد.

درسال گذشته وسال جاری بطورکلی اشیا ولوازم فنی ازقبیل سیم – مقره کات لوازم یدکی دستگاههای فرستنده رادیو وگیرنده ولوازم فنی وغیره که وجودآنهابرای تامین گردش عادی کارهای جاری این وزارت کمال ضرورت رادارد یابکلی خریداری نشده ویاکمتر خریداری شده مخصوصارعایت تصویب نامه مهرماه ۳۳۰ که خرید لوازم راموکول به تحصیل موافقت وزارت دارایی نموده بودبیشترموجب رکودامور جاریه شده بودودربسیاری ازموارد که ازدی ماه سال ۳۳۰ برای تحصیل موافقت وزارت دارایی مراجعه شده بود یا اصلا موافقت آن وزارت نرسیده ودرمواردی هم که تحصیل موافقت شده بودبعلت نبودن اعتبارات کافی لوازم مورد احتیاج خریداری نشده وادارات مرکزوشهرستانها ازحیث نداشتن لوازم مورد احتیاج حتی لوازمی مثل کاغذکه برروی آن تلگرافات نوشته میشود وپاکت وغیره درکمال زحمت بودندواین مسئله درگردش کارهای این وزارت که مستقیما برفع احتیاجات عامه ارتباط داردتاثیرکامل داشت.

به علاوه درمواقعی که ازتلفن بی سیم استفاده نمیشود یعنی در شبها استفاده تلگرافی ازدستگاههای بی سیم میشودودرمواقع خرابی سیم ارتباط تلگرافی شهرهابوسیله این دستگاهها تامین میگردد وبرای همیشه قبول نکردن تلگرافات بعلت خرابی سیم ازصفحه کاروزارت پست وتلگراف وتلفن محوخواهدشد. ۱- درکلیه نقاط کشور فعلاحمل ونقل پستهابوسیله مقاطعه کاران ومتصدیان متفرقه انجام میگردد واین عمل مضار بسیار دارد که مهمترین آن تاخیرانجام عمل پست بری است. ۱- تعریف کارگروکارفرماوکارگاه ومشمول قانون جدیدبکارگرانیکه تاکنون ازقانون کاربهره مندنبودهاند. ۴- درمورداخراج کارگران توسط کارفرماکه دروضع حاضربواسطه مبهم بودن قانون مشکلاتی برای وزارت کارایجادنموده سعی شدهاست که مشکلات مزبور مرتفعه واخراج کارگر تحت شرایط مشخصی عملی گردد وهمچنین برای کارگراخراج شده حقوقی قائل شدهاست.

۴- برای رفع محظورات داخلی بین ادارات وزارتخانه انجام مکاتباتی معمول بود که غالبا موجب تاخیر میشددرنظرگرفته شده همه روزه کمیسیونی ازروسای ادارات مربوطه دردفترمعاون این وزارت تشکیل گردد ومشکلات موجوده راروسای ادارات بین خود حضورامذاکره وحل نمایند. ۴- ایجادآموزشگاه حرفه کارگران. ازآنجایی که مهمترین عامل ترقی سطح تولیدات صنعتی استفاده ازکارگران تعلیم یافته وآزموده میباشد این گونه کارگران قادرخواهندبود به بهترین وجهی ازوسائل وماشین آلات وتاسیسات صنعتی بهره برداری کرده وموجب بالابردن کمیت وکیفیت مواد تولیدی شوند ودرحال حاضر درکارگاههای ماکارگران کارآزموده کمتروجوددارد ونیزعدم اطلاع ایشان موجب کسر تولید وعدم مرغوبیت جنس وخرابی ماشین آلات میگردد ومتاسفانه با وجوداین که درکشورمادانشکده وهنرستانهای فنی برای تربیت مهندسین خبره فراهم است ولیکن کلاسهای حرفه که بتواندکار گران آزموده تربیت نماید تاکنون بوجودنیامدهاست لذاضرورت تاسیس این قبیل کارگاهها ازمدتی قبل ازاحساس ووزارت کار مراتب راطی گزارش شماره ۳۴۰ل ۶۰۸۳ ۱۹-۵-۳۱ باستحضاررساند وازاوایل سال جاری درصددبرآمدوسائلی برانگیزد که دستگاهی نظیر دستگاههای مشابه که درکشورهای مترقی موجوداست درایران تاسیس نماید.

۲- برای اینکه شبهاصدای رادیو طهران درکشورهای شمال آفریقا وکشورهای همسایه وخاورمیانه ودرتمام اروپا بخوبی شنیده شود علاوه برمتعددنمودن دستگاههای موج کوتاه که خریداری آن پیشنهاد شدهاست یک دستگاه فرستنده موج متوسط یک صدکیلووتی برای نصب در اصفهان پیش بینی شده وچون دربودجه این وزارت اعتباربرای تامین قیمت این دستگاه هاموجودنیست وام لازم ازوزارت دارایی گرفته وبرای خرید آن بارعایت مقررات مناقصه اقدام خواهدشد. چشمه های آب گرم و استراحتگاه های آب درمانی در شمال غربی ایران و تبریز بسیار دوست داشتنی هستند.

ببینیم که ما در این جریانات شعار می دادیم یا عمل می کردیم آیا این همه همافرها ، این همه درجه دارها اینهمه ارتشی های سالم و مسلمان دیگر که اینقدر پیش من و شما می آمدند و نامه می آوردند و می دادند و می گفتند فلان آدم و فلان آدم باید تصفیه بشود تصفیه شان کردیم یا نکردیم ؟ و این نمیشد. باید همهٔ سنن را رعایت کرد. شریف گرچه سعی کرد که حرکت طبیعی بکند، ولی با ترس و اضطراب روی پیشانی محسن را بوسید. در تبریز نیز میتوان با خودروهای خارجی و بروز ارزان تردد کرد و در مرز جلفا به خرید ارزان دسترسی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید