مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

سازما ن برنامه مقداری نهال سرپای درخت زبان گنجشک و افرادر محوطه کارگاه ذوب آهن کرج را از طریق مزایده بفروش میرساند دواطلبین بایستی ۵ درصد از بهای پیشنهادی را بعنوان سپرده بحساب شماره ۳۰۵۶۵ بانک ملی پرداخته و قبض آنرا پیوست پیشنهاد خود نموده و در تهران باداره فلان بدهند. براساس حالت رانندگی یا حالت پیاده روی، مسیر به همراه فاصله مبدا و مقصد در نقشه کرج آنلاین محاسبه و اعلام میشود.

نقشه ده بر اساس سهمیهای که برای هر خانوار کشاورز به تصویب کمیسیون تقسیم و فروش استان رسیده قطعهبندی و شمارهگذاری خواهد شد تا بعداًقرعهکشی شود. جواز فروخته بود قاچاق کرد مملکت را فروخت همه کاری کرد وقتی که شکایت شد از مظفر فیروز بنده دستور تعقیبش را دادم بشهادات یکی از افراد شریف این مملکت آقای منصورالسطنه که در آنموقع وزیر دادگستری بودند آقای قوامالسطنه فرمودند مظفر فیروز یعنی من و هر کاری که مظفر فیروز کرده من کردهام وهر کسی که مظفر فیروز راتعقیب کند من را تعقیب کرده اقای قوامالسطنه رفتند با خارجیها قرار داد بستند و صحبت کردند که ما راجع به آذربایجان چون یک مسئله داخلی است با مسالمت حل میکنیم آقا آذربایجان یک نقطه داخلی ممکلت است چرا شما خارجی را وارد کاری که جنبه داخلی دارد میکنید شما میروید برخلاف تمام اصول با خارجیها قرارداد میبندید خلاصه این عملیاتی که شده اگر مجلس پانزدهم دسته بندی نکرده بودند بعضیها میگذاشتند که میرفت به دیوان کشور و مجازات خودش را به بیند حالا دیگر یللی برای ما نمیخواند این آقا سنگ قانون اساسی را بسینه نمیزد و یک باندی در خارج درست نمیکرد و بآقای مظفر فیروز و ایرج اسکندری ورفقای دیگرش.

پیراسته ـ اجازه بفرمائید بنده خیال میکنم از نظر شغلی که بنده به عهده داشتم میخواهم اطلاعاتی به اقایان بدهم یعنی شهادت بدهم، بنده افتخار داشتم که دادستان بودم و قوامالسطنه پروندهاش در آنجا تشکیل شد بنده میخواستم عرض کنم و با اطمینان عرض میکنم با سند و دلیل و مدرک که قضیه آذربایجان بدست خود قوامالسطنه و برای این بوجود آمد که قوامالسطنه روی کار بیاید بنده دلیل دارم وهرکسی که قبول ندارد میتواند برود پرونده را بخواند مطابق پرونده هائی که در دادسرا هست در همان موقع در منزل همین آقای قوامالسطنه جلساتی تشکیل میشد باحضور یکی از مامورین خارجی برای اینکه ایشان بیایند و همکاری بکنند با پیشه ورزی و چند نفر دیگر، رضای روستاهم در آن جلسات شرکت میکرد برای اینکه بروند در آذربایجان غوغا بکنند تامقامات دیگری را وادار بکنند باینکه چون خارجیها میگویند ما با هیچکس واردمذاکره نمیشویم مگر اینکه قوامالسطنه بیاید او بیاید خوب آقا فکر بکنید بچه مناسبت یک دولت خارجی یا آن پیشه وری میگوید که من با هیچکس وارد مذاکره نمیشوم مگر این که قوامالسطنه بیاید این را جز برتبانی بر چیز دیگری میشود حمل کرد؟

ملک مدنی ـ آقای پیراسته کدام یک از رجال ما قانون اساسی راحفظ کردهاند (زنگ رئیس) بنده طرفداری از آقای قوامالسطنه نمیکنم بنده اعتراضم به عملیاتی است که میشود. طبق ماده ۵ قانون شهرداریها، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل آن حوزه انجام میپذیرد. اسلامی ـ بلی بسیار مرد خوبی است مرد شریفی است بنده که عرضی نکردم حالا بدها بمانند عرض کنم در این روزها صحبت اینست که یک مذاکرات و اقداماتی است که با بعضی دول هم جوار قرارداد دوستی منعقد کنیم این البته بسیار خوب است و بسیار مفید است البته اگر برای مملکت باشد ولی وزارت خارجه باید متوجه باشد که ما از گذشته هم باید عبرت بگیریم.

اردلان- بنده هم اکنون به مقام ریاست عرض کردم که مجلس شورای ملی یک کار نیمه تمام را نباید بگذارد و برود سر کار دیگر. غلامرضا فولادوند ـ بنده اخطار دارم. درماده ۴ بعد از جمله (بانک در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط) جمله پس از اخطار قانونی و انقضاء مدت ۳ ماه اختیار فسخ خواهد داشت اضافه شود. در آغاز هم البته کار خیلی مهمی نمیتوانست انجام بدهد چون هنوز ذوب آهنی در کار نبود ولی پایههای خوبی برای خودش ایجاد کرده بود. ولی چیزی که برای من که یک وکیل مجلس هستم مسلم است این است که نقض قوانین شدهاست و قانون محاسبات عمومی دولت را مکلف میکند که بگوید آقا من صد هزار من تریاک دارم هر کس که خریدار است بیاید این اقائی که در پس پرده رفته معامله را کرده مگر نمیتوانست بیاید بگوید بنده خریدار هستم؟ تا برای بنده که وکیلم و جنابعالی که آقای ارباب مهدی هستید و میخواهیم مسئله برایمان روشن باشد واضح بشود که در این معامله سوء استفادهای نبودهاست عرض نمیکنم که خدای نکرده سوء استفادهای شد ه چون هیچ اطلاعی ندارم ولی اعتراض میکنم باین عمل چون دستگاه وزارت دارائی باید رعایت قوانین مملکتی را بکند آن قانون گذاری که این قوانین را تصویب کرده اسم نبرده که شما در معامله نهال درخت زبان گنجشک رعایت مزایده را بکنید و در معامله تریاک رعایت نکنید آنوقت شما میبینید که در روزنامهها انعکاس پیدا میکند روزنامه ایران در این خصوص یک مقالهای نوشته تمامش را نمیخوانم برای اینکه نمیخواهم وقت جناب آقای نخست وزیر را بگیرم فقط دو سطر آخرش را میخوانم اینجا روزنامه ایران در شماره ۹۰۰۶ یک شرحی نوشته پس از این شرح مینویسد این موضوع گفتگو وزمزمههای بسیاری در بازار تولید کردهاست و تا اینگونه انحصارهای زیان آور در بین است امیدی به بهبودی اوضاع اقتصادی نباید داشت بنابراین مردم این مملکت تا وقتی که بدستگاه مطمئن نشوند که دولت قوانین را مملکت را رعایت میکند همین عدم اعتمادی که نسبت بدستگاه دولت همیشه هست باقی خواهد بود.

شریف نمیتوانست باور بکند در صورتیکه خودش پیر و شکسته شده و در انتظار مرگ بود، چطور این جوان از دنیای مجهولی که در آن رفته بود جوانتر و شادابتر جلو او سبز شده بود. یعنی برای فروش نهال زبان گنجشک میبینیم در روزنامه چندین مرتبه اعلان شده اما حالا یک چیز دیگری که شاید بیش از چندین میلیون بودهاست چه عملی شده است؟ تهیه وسایل لازم برای تکمیل تعلیمات زبان ملی این عده نه تنها اخلاقا تعهدی برای دولت ایجادمیکندبلکه ازنظراداره کشورنیزکمال ضرورت رادارد.

ملاحظه بفرمائید (اسلامی ـ صد میلیون جنس را با یک کاغذ رد کردند) خبرهای کشور وزارت دارائی کلیه موجودی تریاک خود را معامله نمودهاست معامله فروش موجودی تریال محصول سال ۱۳۲۸ وزارت دارائی بایکی از شرکتهای صادر کننده ایرانی چندی قبل انجام گردید و با امضاء ومبادله قراراداد عمل تحویل در بندر خرمشهر شروع گردیدهاست اینکه برای اطلاع معامله موجود با وزارت دارائی انجام گردید و با این عمل کلیه تریاک خریداری دولت درسال گذشته و امسال فروخته شدهاست برای تحویل محصول امسال بر روی شیرههای خشخاش خریداری شده بایدعملیاتی صورت گرفته شود که فعلا مشغول انجام آن میباشند تریاکهای فروخته شده با تحقیقات متخصصین در صندوقهای ۷۲ کیلوئی بسته بندی میشود و برای اطلاع جمع کل محصول سال گذشته و امسال وزارت دارائی با خریدار در حدود ۴۵۰۰ صندوق ۷۲ کیلوئی میباشد چهار هزار و پانصد صندوق ضرب در ۷۲ کیلو میشود ۳۲۴۰۰۰ کیلو، یکصد هزار من تبریز تریاک و آنوقت ملاحظه بفرمائید که نهال درخت زبان گنجشک را ما میبینیم در تمام جراید اعلان میکنند که مبادا یکقران به دولت شاهنشاهی ایران ضرر وارد بیاید ولی یکصد هزارمن تریاک را (ارباب مهدی ـ تریاک را نمیشود بمزایده گذاشت) بنظر جنابعالی نمیشود (ارباب مهدی ـ هرکس گرانتر خرید بهش میدهند مشتری نمیتواند ۶ سال صبر کند) بنظر آقای ارباب مهدی نمیشود.

این موضوع راالبته آقایان بخاطرداریدکه درجلسه خصوصی که تقریبادر۲۰روزپیش خودجناب دکتر مصدق آمدنداینجاومذاکراتی شدوهمینطورکه اینجاجناب آقای مشاربیانی کردندآنجاهم اظهارعقیده کردندوبنده هم همان موقع جزوموافقین بودم نظریاتم راعرض کردم حالا هم اعتقادبنده این است که مابایدتسهیل موجبات پیشرفت کاردولت رافراهم کنیم آنوقت انتظارداشته باشیم که قدمهای اصلاحی ضروری رابردارندالبته شکی نیست که دربعضی ازسازمانهای ماودربعضی ازقوانین بایداصلاحاتی بشودجناب آقای مشارفرمودندکه بیک فوریت رای داده شودوبکمیسیون ارجاع بشودبنده فکرمیکنم که اگر بخواهیم میتوانیم این نظرراتامین کنیم باین کیفیت که اگر بدوفوریت هم رای بدهیم بازبایدطبع وتوزیع بشودبین آقایان نمایندگان وآقایان وقتیکه طبع وتوزیع شدهر نظر اصلاحی که دارند پیشنهاد بفرمایند صحبت بشود این توضیحاتی را که جنابعالی اینجا خواستید بیان کنید موقعی که اصل اختیارات مطرح میشودمی توانیدنظریات اصلاحی خودتان را درقسمت قضایی یادرقسمت مطبوعات یابانکی و همینطور سایر نظریات اصلاحی که دراین ماده واحده داریدپیشنهاد بفرماییدوشایدهم بعضی ازقسمتهاراخوددولت موافقت کندزیرابنده هم دریک قسمت ازنظریات جنابعالی موافق هستم وآنقسمت امورقضایی است بنده امورقضایی راچون یکی ازقوای سه گانه کشورمی دانم ودرقانون اساسی هم این قواازهم تفکیک شدهاست معتقدم مابایددردادن این اختیارات دقت کنیم آقای دکتر معظمی جنابعالی که استاد حقوق هستیدوسایرآقایان هم هستندبایداین مطلب رادرموقع دادن اختیاردرش دقت کافی بفرماییدوبااینکه دردادن اختیارموافق هستیم طوری این اختیاررابدهیم وماده واحده راتنظیم کنیم که به آن اصل قانون اساسی لطمه واردنشود جناب آقای دکتر شایگان هم اینجاتشریف دارندخوشبختانه افرادزیادی که همه استادحقوق هستنددرمجلس تشریف دارندوتوجه باین مطلب دارندالبته بموقع خودش توضیح خواهنددادبنده فکرمیکنم که جناب آقای مشارهم موافقت بفرمایندکه مابفوریت اول ودوم رای بدهیم و بعد اصل موضوع که درمجلس مطرح میشودیعنی بعد ازاینکه ماده واحده طبع وتوزیع شدآنوقت نظریات خودتانرادرموقع خودش بطورتبصره بطوراصلاح پیشنهادبفرماییدوهرنظرصحیح واصلاح اساسی باشدمن یقین دارم که جناب آقای کاظمی وهیئت محترم دولت ازطرف جناب آقای دکتر مصدق نخستوزیر قبول میکنند زیرا مجلس شورای ملی معتقداست بطوریکه در نطقهای قبل ازدستورامروزهم اشاره شدو گفته شدبایداصلاحات ویک رفورم اصولی واساسی درکشوربشودبنده هم ازافرادی هستم که عقیده خودم راعرض میکنم ماازاین موقعیت بایداستفاده بکنیم (خسروقشقایی – صحیح است) وهرموقع اصلاحاتی که برای کشور ضرورت داردقدمهای خودمان رابرداریم حتی درقسمت اصلاح وضع دهاقین وکشاورزان وزارعین چون جناب آقای دکتر بقایی دراینجابیانی کردندگرچه جناب آقای ذوالفقاری فرمودندبنده هم که مالک جزء هستم این راعرض میکنم درسهم خودم بانهایت میل برای هررفورم واصلاحی که لازم باشدحاضرم (شمس قناتآبادی – شکسته نفسی نفرماییددرباره مالک جزءشکسته نفسی نفرمایید) من جنابعالی راکه بخودتان اعتماددارم استدعامی کنم تحقیق بفرمایید اگر این عرضی که بنده کردم همینطورنبودبنده بغلط مشهورم چون گاهی ازملاکین دفاع کردم تصورمیکنند که ملاکین بزرگ هستم بنده ازمالکیت اباندارم خیلی هم مفتخرم برای اینکه اصول مالکیت درکشورمایکی ازاصول است ولی من مالک بزرگ نیستم من یک مالک جزئی هستم اگر رسیدگی بملک من بشود بعد معلوم میشوداستدعا میکنم جناب آقای شمس قناتآبادی تحقیق بفرماییدومطمئن باشیدکه درمحضرآقایان خلاف عرض نمیکنم بهر صورت بنده موافق هستم که این ماده واحده بفوریت اول ودومش رای گرفته شودو اگر نظریات اصلاحی هست در موقع خودش که مطرح میشودودرجلسه آینده که طبع وتوزیع میشوداقایان بگویندبالاخره رفتن بکمیسیون نتیجه اش این است که بایدبیایددرمجلس ودرمجلس مذاکره بشودوهمان نظریاتی راکه میخواهیددرکمیسیون اظهارکنیددر همین جابفرمایید.

با اصلاح سازمان اداری کشور وضع کارکنان دولت نیز بر اصل ثابت و دور از تزلزل و نکرانی قرار خواهد گرفت بطوری که موجب تشویق خدمتگذاران لایق و صدیق و مستلزم دفع عناصر فاسد خواهد بود بدین ترتیب بسیاری از مشکلات ومحضورات که ناشی از سوء جریان اموراست و دائما اوقات همه را مشغول میدارد و باعث نگرانی و ناراحتی شدهاست از میان برداشته میشود (احسنت ـ صحیح است) و اوقات بمصرف کارهای مفید خواهد رسید. این آقای قوامالسطنه برعکس آنچه که طرفدارش تظاهر میکنند حزب توده را تقویت کرد و توده را آورد روی کار چهار وزارتخانه مهم رابدست عناصر خائن توده سپرد، دادگستری و بهداری و پیشه و هنر و فرهنگ، قوامالسطنه با وضعی که بوجود آورده بود فقط خدای ایران، ایران را حفظ کرد والا همه رفته بود بنده این جا میخواهم عرض کنم بنام یک نماینده ملت و بنام کسی که افتخار این را داشته که قاضی تحقیق راجع بپرونده قوامالسطنه بوده بدنیا اعلام میکنم که این آقا یک متهم و خائن بمللکت ایران است و من یقین دارم که انشاءالله اگر فرصتی بشود وسائل مهمتری پیش نیاید پرونده اش بدیوان کشور خواهد رفت تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم راجع بدادگستری است چون بنده در برنامه دولت که صحبت میکردم اظهاراتم را نانمام ماند و نتوانستم تمام عرایض خودم را بکنم بعد که آقای تدین در مجلس سنا اظهاراتی راجع بدادگستری فرمودند موجب گله بعضی از آقایان قضات دادگستری شده بود و بنده فقط بطور خلاصه عرض میکنم با فحش دادن و ناسزا گفتن دادگستری اصلاح نمیشود، اگر خواستمی دادگستری بمعنی واقعی داشته باشیم باید بنشینیم به بینیم معایبش کجا ست وچه جوری میشود این معایب را رفع کرد و یک دادگستری در ست بوجود آورد خیال میکنم که آقای تدین هم تصدیق خواهند فرمود که در بعضی موارد دادگستری ارفاقهای بیمورد کرده که موجب عدم رضایت بعضی شده ولی حتما آقای تدین دیگر نباید ناراضی باشند دادگستری شرط اول اصلاحش پول است و شرط دومش یک جوشها ست متصدی امر والا اگر ما بیائیم اینجا یا در مجلس سنا یا در جراید هر روز بقضات دادگستری حمله بکنیم نتیجه اش این خواهد شد که آن عدهای هم که در آنجا با تمام محرومیتها میسازند و تحمل میکند و زجر میکشند جان میکنند و کار میکنند آنها هم مایوس میشوند و دلسرد..

رفیق سفر کردهٔ من، وقتی میخواستم از تهران حرکت کنم، پای قطار خوب برایم گفته بود که با اینهمه اسامی نو، و اروپایی مآب هنوز هم برای یک مسافرت کوتاه در ولایات، باید مثل عهد دقیانوس، چهار روز بلیط گاراژها را در جیب نگهداشت و بالاخره هم با یک ماشین قراضه و زوار دررفته برای صد کیلومتر راه، یک بیست و چهار ساعت گرد و خاک جادههای پر از دست انداز را بلعید و پس از رسیدن به مقصد هم چهار روز برای رفع خستگی مسافرتی که فقط برای فرار از یکنواخت بودن و خستگی زندگی شهر در پیش گرفته شده بوده از کار بیکار ماند و استراحت کرد.

رئیس-آقای شبستری بنده میخواستم همانجا که تشریف دارید متذکرتان بشوم که انتخاب هیات رئیسه بر طبق همان قانونی که فعلا در اختیار هیات رئیسه سنی است انجام خواهد شد به طریق اولی درباره آئین نامه داخلی هم باید بلافاصله بعد از تشکیل شورای نگهبان اقدام بشود . حائریزاده – مثلادرباره اختیارات قضایی این مسئله سابقه داشت تا دوره ۱۵ که بافتضاح کشید این کارها همیشه وزیر عدلیه میآمد از مجلس اختیار میگرفت که لوایح در کمیسیون دادگستری مطرح شود بعد ازاینکه شوراول گذشت ونظر کمیسیون طبع وتوزیع شد و آقایان نمایندگان نظریاتی که داشتند بکمیسیون دادند کمیسیون در شورثانی هر تصمیمی گرفتند موقتا برای آزمایش عمل بشود یک وقتی مرحوم مشیرالدوله ومرحوم مدرس هم درکمیسیون بودندوقوانین خوبی هم بیرون میآمدولی محیط مامحیط فسادشده دردوره ۱۵بودیک قوانین تلگرافی کثیف ومتعفن ازمجلس آن دوره بااختیاراتی که به کمیسیون دادگستری داده بودندگذراندند، خودوزیرعدلیه که بامن دوست بودبخودش هم میگفتم که این کارغلط است که شمامیکنیدتصدیق کردولی فشارهای خارج بودکه کارهای خارج راازتصویب کمیسیون دادگستری بگذراندوحالاما اگر اختیاراتی بدهیم بوزیردادگستری فعلی یابدکتر مصدق نمیدانم آن قوانین کثیف که دستگاه قضایی مارامحدودکردهاست قضاوت رابدست شمشیردادهاست چه میشوددرصورتیکه قاضی غیر ازسپاهی است قاضی بایدمجری باشدسرباز، افسربایدمجری اوامرقانون وقاضی باشدتمام دستگاه قضایی راهی مقراض کرده اندهی اختیارات دادندبدستگاه کیفری واین مساله ما را بخطر انداخته من معتقدم راجع باین قسمت چون اعتمادهست بدکتر مصدق اختیاربدهیم که لوایح آنهارادرنظربگیرد، قضایی، استخدامی، قسمت انتخابات اینهارامن موافقم ولی قسمت امورمالی بارویه ایی که من میبینم باوضعیتی که مملکت ماداردمن موافق نیستم و بنده یک سوال رسمی که میخواستم ازجناب آقای وزیردارایی بکنم راجع ببانک ملی غیررسمی کردم من اختیارات رامصلحت دکتر وخودمان ومملکت نمیدانم یک فوریتش راآقایان رای دادیدرجوع میشودبکمیسیون خودجناب دکتر مصدق هم تشریف بیاورندوزیردارایی هم بیایداصلاحاتی بشوددراین کاراین عقیده بندهاست.

ما یک پیمان سعدآباد داشتیم که چون واقعه شهریورپیش آمد هیچ این پیمان مثمر تر نشد گرچه بعضی عقیده دارند که این چون ممکن بود بمنافع بریتانیای کبیر لطمه وارد کند انجام نشده امروز هم باید متوجه بود که ما اگر قراردادی منعقد میکنیم و با دولتها مذاکره میکنیم انشاءالله بنفع مملکت باشد ودول دیگر من غیر مستقیم در موقعش استفاده نکنند یک موضوع دیگر موضوع وضع تجارتی و بازرگانی است که واقعا این تجارت مملکت ما را امروز میبینید که اوضاع اقتصادی و تجاری مملکت منحصر بیک مقدار هنگفتی از واردات است که واقعا قابل تاسف است ما اصلا صادراتمان صفر شدهاست و تجارت یعنی اینکه از تمام دول بریزند توی این مملکت چیزهائی که بهیچوجه من الوجوه بدرد ما نمیخورد؟

ما ده استان داریم میشود ۱۰ میلیارد از این ۲۱ میلیارد بطور مسلم باید یک میلیاردش در شهرستانها خرج بشود و یکی از این شهرستانها که بنده افتخار نمایندگیاش را دارم کردستان است در صورتیکه اتفاقا میبینم برنامه بهمه جا توجه کرده غیر از کردستان که بآنجا توجه نکردهاست (همهمه نمایندگان، بهیچ جا توجه نشده) در موقعی که آقای دکتر طبا خودشان عضو کمیسیون برنامه بودند با اینکه این لایحه در ماده پیشنهادی دولت نبود مخصوصا گذراندیم و با اصرار و ابرام بطور قانون در آوردیم برای اینکه ما نمایندگان شهرستانها مطمئن باشیم که از این پولها سهم هر ولایت بمصرف خودش برسد حالا از موادی که باید اجرا بشود این است که بنده میگویم باید ۲۱ میلیارد در ظرف هفت سال خرج بکنیم هرسال هم حسابش معین است حصه ولایات را در این قانون ماده چهارم بطور صریح نوشته (صحیح است) نمیشود که تمام خرجها را بردارید یکجا بکنید و جاهای دیگر را محروم بکنید بنده از جناب آقای منصور الملک که خودشان ریاست عالیه برنامه را هم دارند استدعا میکنم که در این خصوص توجه مخصوصی مبذول بفرمایند که این ماده چهارم برنامه مخصوصا اجراء بشود مخصوصا در قسمت کردستان در قسمت کردستان بنده میخواهم این را عرض بکنم آمدند گفتندما حصهای که بکردستان میدهیم این است که یک شاهراهی که آذربایجان را وصل بکند بکرمانشاه میاوریم از کردستان میگذرانیم که کردستان هم استفاده بکند ما هم باین قناعت کردیم اما توجهی نشده بنده که نماینده آنجا هستم اقای آصف که نماینده محترم آنجا هستند و اینجا تشریف دارند شاهد هستند که هر روز میآیند و شکایت میکنند که پول برنامه برای همه جا هست جز کردستان.

اردلان ـ اقایان نمایندگان محترم قبل از دستور فرمایشاتی فرمودند که مورد استفاده بود بنده میخواهم یک مسئله دیگری بعرض برسانم که آن مسئله مالی است عرض کنم در سال ۱۳۲۲ که بنده بنمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شدم یک شخص محترمی برای تبریک بمنزلم آمد و گفت یک نصیحتی آمدم بشما بکنم گفتم بفرمائید گفت نصحیت من این است که در دوران وکالت خودتان کوشش نکنید که قوانین از مجلس شورای ملی بگذرد بلکه کوشش وسعی خودتان را بکار ببرید که قوانین موجود بموقع اجرا گذاشته بشود (صحیح است) برای اینکه بسیاری از قوانین گذشتهاست و تصویب شدهاست که در بوته اجمال ماندهاست و شما هر چقدر قوانین بیشتر تصویب بکنید مادامی که در اجرای آن کوشش نکنید نتیجهای برای مملکت حاصل نمیشود (صحیح است) البته در آنموقع که ۷ سال پیش بود بنده فرمایش آن شخص محترم را درک نکردم ولی حالا تجربیات این مدت بمن کاملا نشان داد که حرف بسیار صحیحی بود و بنده میخواهم برحسب وظیفه نمایندگی که دارم در این دوره هر کجا تخلفی از قوانین مملکتی مشاهده کنم بیایم ودر این جا بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و با تشریک مساعی و کمک آقایان کوشش بکنیم که قوانین مصوبه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذاشته شود (احسنت) (در اینموقع هیئت دولت وارد مجلس شدند) و حالا که جناب آقای نخست وزیر تشریف آوردند بنده عرضم خیلی مختصر است اگر اجازه بفرمائید خیلی زود تمام خواهم کرد عرض کنم برحسب وظیفه نمایندگی که دارم کوشش میخواهم بکنم که قوانین موجوده مملکتی بموقع اجرا گذارده شود و هرجا که تخلفی از قوانین مشاهده کنم بیایم این جا بعرض برسانم.

همان توی حیاط تا نفسی تازه کنیم وضع مالی و بودجه و ازین حرفهای مدرسه را پرسیدم. پرواضح است که اگر این دستگاه نامتناسب و ناموزون و یا فاسد شده باشد همان فکر و نقشه خوب خراب میشود و بسا اوقات نتیجه معکوس میدهد این است که اصلاح سازمان اداری و طرز کار ادارات و ینگاههای دولتی را باید مبنا ومبداء بهبود کلیه امور کشور دانست و بجرات میتوان گفت که نه فقط بدینوسیله اصلاحات اقتصادی و معاشی وامنیت قضائی تضمین میشود بلکه در راه اصلاح اوضاع اجتماعی و تهذیب اخلاق و احوال روحی ملت نیز تاثیری بسزا خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید