مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ – ویکینبشته

سوالی که برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که افراد متقاضی سفر به کرج می توانند در اقامتگاه های مختلف که از کیفیت بالایی برخوردار باشند استفاده نمایند یا خیر؟ استقرار پالایشگاه تهران – توسعه و نوسازی پالایشگاه کرمانشاه – آغاز طرح پالایشگاه فارس (شیراز) و پیریزی طرح مشابه در چند نقطه دیگرکشور از جمله اقدامات قابل ذکر چند سال اخیر است که علاوه بر فعالیتهای مشترک پالایش نفت در خارج سرحدات کشور (نظیر هندوستان وآفریقای جنوبی) صورت گرفتهاست. و هم چنان که در پیام شاهنشاه آریامهر به دومین اجلاسیه کنفرانس ملی کار آمد “اجرای قانون سهیم کردن در چنین مقیاسی بهوحدت اجتماعی و اقتصادی کشور به نحوی مؤثر کمک نموده و به توسعه و استحکام بازار اقتصادی افزوده است” ذکر ارقامی چند از پیشرفتهایحاصله در تحقق این اصل انقلاب به مورد است.

به پیروی از دستور کلی شاهنشاه که “صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعهاست اداره شود” سازمان نوسازی وگسترش صنایع به وجود آمد تا اداره قسمتی از صنایع عظیم و بنیادی را ضمن تشویق و هدایت خصوصی و اشاعه و ترویج فنون مدیریت عهدهدار شودایفای چنین نقشی موجب شد که در طول برنامه چهارم، صنایع بنیادی که در اواخر برنامه سوم طرحریزی شده بود یکی پس از دیگری تحقق یابدساختمان و نصب ماشین آلات کارخانههای ماشینسازی تبریز و اراک و همچنین آلومینیومسازی اکنون به سرعت رو به کمال میرود و تولیدات این سهواحد اساسی تا اوایل سال آینده به بازار خواهد آمد.

هم اکنون شورای جدیدالتأسیس کارآموزی در کار مطالعه اجرای قانون مزبور دریکایک صنایع است و امید میرود که از این طریق محدودیت نسبی امکانات آموزش حرفهای و فنی در آموزشگاهها و هنرستانها جبران گردد. تحولاتی که در وضع و حال و منزلت و مقام زنان در طی ده سال اخیر روی دادهاست به راستی حیرتانگیز است. طبق ارقام موجود در حال حاضر متجاوز از ۱۲۵ هزار نفر از کارمندان دولت مشمول بیمههای بهداشتیگردیدهاند بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت از مزایای صندوق بازنشستگی برخوردارند و چنان که مستحضرید بنیاد بیمههای بهداشتی – بیمه فوتو از کار افتادگی و بیمههای مشابه در روستاهای کشور در میان کشاورزان مملکت نیز نهاده شدهاست.

پاورقی: عده استفادهکنندگان از بیمه درمانی روستایی در پایان سال ۱۳۴۹ به حدود چهل هزار نفر رسیده و این تعداد شامل سهامداران ۲۰ شرکتسهامی زراعی و خانواده آنان و کارگران کشاورزان ساکن روستاهای اطراف آن شرکتهای سهامی است. ضمنا دو لایحه مالی دیگری است که تقدیم میکنم یک راجع به شش فقره یک دوازدهمی است که در غیاب مجلس یعنی در فترت بین مجلس شانزدهم و مجلس هفدهم دولت اضطرارا تصویب نموده حالا مجوز قانونی آنرا هم از مجلس استدعا میکنم یکی هم چند فقره مخارج لازم فوری بوده که در فاصله بین دوره شانزدهم و دوره هفدهم دولت اضطرارا با تصویب نامه بموقع اجراگذاشتهاست و حالا مجوز قانونی آنرا از مجلس استدعا میکند.

ملک مدنی ـ بلی مخالفم، یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقای امامی فرمودند به نظربنده مطالبی که اظهار کردند صحیح بود زیرا این ماده طوری تهیه شده گرچه حسن نیت در تهیه و تدوین آن بوده برای این که ما میدانیم که آقای وارسته وزیر دارایی مردی است که مورد احترام همه هستند و تردیدی در حسن نیت ایشان نیست ولی چون همان طور که اشاره کردند دیدیم که اراضی خوزستان متاسفانه به صورت خوبی تقسیم نشده و خیلی درباره تقسیم آن اراضی صحبت میشود بنده خیال میکنم که ما باید یک محدودیتی برای این تقسیم اراضی قائل شویم، کمیسیون قوانین دارایی باید یک حدی معلوم کند که اشخاص نتوانند یک اراضی زیادی را که احتیاج ندارند به نام اینکه میخواهند آباد کنند آنرا به تصرف خودشان در بیاورند و اشخاص دیگر نتوانند استفاده کنند چون غالبا کارهای کشور ما متاسفانه طوریست که هرکسی که وسیله دارد بیشتر میتواند از این جریانات استفاده بکند خیلیها هستند که احتیاج دارند استحقاق هم دارند ولی وسایل ندارند که آنطوری که لازم است از این جریانات استفاده کنند که موجب عمران وآبادی بشوند و در نتیجه محروم میشوند در تدوین قانون به نظر بنده باید رعایت اوضاع و احوال کشور خودمان رابکنیم مملکت ما طوری است که همیشه ضعیف تحت الشعاع قوی واقع میشود (صحیح است) اقویا همیشه به ضعفاء زورشان میچرید و محل تردید نیست ما باید سعی کنیم در این قبیل مواقع که دولت و مجلس شورای ملی نظرشان این است که نسبت به طبقاتی کمک بشود و مراعات حالشان بشود قانون طوری تصویب بشود که آنها هم در نتیجه استفاده کنند بنده یکدفعه دیگر اینجا عرض کردم اشخاصی که اراضی دارند آنها نباید از این اراضی کوچکترین بهره و سهمی داشته باشند، بنده میخواستم این را عرض کنم مخصوصا کمیسیون قوانین دارایی توجه داشته باشد که این نکته باید در شور دوم محدود بشود و این ماده پنجم به صورتی باید تهیه شود که اشخاصی که استحقاق دارند یا اینکه اراضی و آب و زمین ندارند از این اراضی بایر استفاده کنند نه آنهایی که دارند زمین دارند بروند و یک قسمت دیگر را بگیرند ومعطل کنند، نظر بنده این بود که میخواستم این مطلب را اظهار کنم.

که در سالهای آینده باید تقویت شود و بهبسط بیشتر یابد. یا بهرهبرداری از این پایه صنعتی گسترده و نیرومند، میتوان در برنامه عمرانی پنجم به ساخت کالاهای سرمایهای و صدورآن کالاها اولویت داد. اصل پنجم انقلاب سفید آزادی اجتماعی و حقوق اقتصادی زنان را با برخورداری از مزایای زندگی سیاسی توأم ساخت و تکمیل نمود و اقدامی بسوسیعتر در جهت مشارکت مؤثر نیم جامعه ایران در حیات و سرنوشت کشور معمول گردید و از آن زمان چنان که در سخنان خود پیش از این اشاره کردمدختران و بانوان ایرانی در تمام شئون مختلف اجتماعی – اقتصادی – سیاسی به ایفای نقش فعال و قبول مسئولیتهای حساس و مهم توفیق یافتند وعملاً ثابت کردند که بحق شایستگی احراز حقوق مزبور را دارا هستند.

آمد و همان کنار در ایستاد. و روی لباس سیاه او مینشست، او کنار پنجره نشسته بود. به طور دقیق تر کنار خندق شرقی برای ساخت و ساز انتخاب شد و به همین منظور روی خندق را پوشاندند و خیابانی بر روی آن ایجاد گردید. بههمین مناسبت برای وصول به این مقصود، اجرای قانون از طریق عقد پیمان دستهجمعی مقرر گشته و در قانون تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران بهوزارت کار و امور اجتماعی اختیارات لازم تفویض شده تا در مواردی که پیمانهای منعقده از لحاظ تأمین منافع کافی برای کارگران قابل قبول نباشد آن رارد کند و طرق مناسبی را برای برقراری روابط معقولتر میان کارگر و کارفرما پیشنهاد نماید.

در سال ۱۳۴۹ حدود ۷۵۰ هزار نفر از کارکنان و مزدبگیران شاغل از مزایای قانون بیمههای اجتماعی کارگران برخوردار شدند که با در نظر گرفتنافراد وابسته به این گروه، تعداد استفادهکنندگان از مزایای بیمههای مذکور را به نزدیک ۳ میلیون نفر میتوان برآورد کرد و امید ما آن است که قبل ازخاتمه دوران برنامه چهارم نه فقط هدف مورد نظر تحقق یابد بلکه به همان گونه که شاهنشاه آریامهر در جلسه تاریخی سازمان برنامه در سال گذشتهتأکید فرمودند “یک ایرانی در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف از مزایای بیمهها بهرهمند باشد” خوشبختانه تأمین اجتماعی در ایران محدود بهبیمههای اجتماعی کارگران نماندهاست.

اصل چهارم: اصل مهم دیگر منشور انقلاب ایران، سهیم شدن کارگران در سود ویژه کارگاههاست با اجرای این اصل همانطور که شاهنشاه آریامهر در کتاب انقلاب سفید فرمودهاند “امروز کارگر ایرانی از مترقیترین قوانین دنیا در این زمینه برخوردار است و از نتایج این وضع هم کارفرمایان – هم کارگران و هم اقتصادملی ایران بهرهمند گشتهاند”. چون دیگر کسی را ندارد . حاج آقا رضا رفیع ـ من مخالف بودم و میخواستم گفته شود که دولت بداند امروز که بدودوازدهم رای دادند باید در نشر داشته باشید که اینطوردر تمام دوازده ماه بهمین صورت خرج نشود من میخواهم دولت بداند یک اعتباری است اصلاحاتی را که میخواهد بکند کارهائی را که میخواهد بکند راهسازی شروع بکند، ادارت زیادی را که باید حذف بکند بداند که این سندیت برای دولت ندارد و بفهمد که این اصلاحات را برای ماههای دیگر باید بیاورد (صحیح است).

طرحهای آموزش کارگران به موقع اجرا گذاشته شده و در چند مرکز حرفهای موجود وزارت کار و امور اجتماعی و در طی دورههای آموزش حرفهایسیزده هفتهای ارتش شاهنشاهی و از طریق دیگر نیز تعداد قابل ملاحظهای کارگران به فنون مختلف آشنایی حاصل میکنند علاوه بر این تعدادی ازواحدهای بزرگ بخش خصوصی نیز از آغاز فعالیت خود توجه مخصوص به امر تعلیمات حرفهای داشته و مراکز مجهزی بدین منظور ایجاد شدهاست.

بررسی مراکز خرید در شهر کرج؟ افرادی که قصد بازدید از شهر کرج را دارند، باید توجه داشته باشند که رسومات مختلفی در این شهر وجود دارد. مطالعات دیگرنمودار آن است که از ۲۷۰ نوع شغل مختلف که در ایران احصاء و طبقهبندی شده تنها در ۱۲ شغل، زنان هنوز سهم مؤثری ندارند و در کلیه مشاغل دیگرتوفیق ایفای نقش فعالی حاصل نمودهاند. برنامه چهارم صنعتی مرحله نخستین از یک برنامه دراز مدت در مورد صنعتی کردن اساسی کشور است که غایت آن بینیاز کردن نسبی مملکت از ورودکالاهای مصرفی از خارج و تهیه قسمتی از کالاهای سرمایهای و واسطهای در داخل و تنوع بخشیدن روز افزون به صادرات و در نتیجه کاهش وابستگیاقتصاد کشور به درآمد نفت میباشد.

با مشارکت زنان درانتخابات و رهایی روستاییان از اسارت اربابان فئودال و در نتیجه مشارکت آنان در این فریضه ملی و بالاخره قبول اصل مبارزات حزبی میان کاندیداهایحزبی و اتخاذ تدابیر عملی از قبیل صدور کارت الکترال و استخراج سریع آراء مأخوذه تحت نظارت دقیق معتمدین محلی، چهره مجالس مقننه ایراندگرگون شدهاست. ایران همچنین موافقت کرد که اقداماتی را برای توافق با آژانس دربارهٔ انعقاد رویکرد پادمانی برای راکتور IR-40 اتخاذ نماید. نظام صنعتی صحیح و انسانی که شاهنشاه ما در پی استقرار آن درایران بوده و هستند ایجاد موجبات آسایش خاطر و امنیت حال و آینده کارگران را نیز در بر میگیرد و به همین مناسبت به اجراء و تعمیم انواع بیمههاخصوصاً بیمههای اجتماعی توجه خاص مبذول شده و میشود.

علاوه بر این برنامههای اکتشافیدامنهداری توسط وزارت اقتصاد در قسمتهای مختلف کشور خاصه منطقه یزد و کرمان در جریان بوده و در حال حاضر بخش خصوصی و بخشعمومی چه مستقلاً و چه به مشارکت با شرکتهای بزرگ معدنی عملیات اکتشافی را در مساحتی حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع در نقاط مختلف کشورادامه میدهد. این حکایت از عدم حمایت قانون مىکند این حکایت مىکند که حمایت کودکان آن طورى که باید و شاید به صورت قانون در نیامده و در ذهن مردم جلو نرفته است (محمدحسین قشقایى – یک تعارفى بیش نیست) من میدانم تعارف است یقین دارم تعارف است ولى وجود این تعارف حاکى از یک روحیهای است آن روحیه این است که خیال میکند که این فرزندش مثل یک لباس است یا یک صد دینارى توى جیبش است و یا جنسى است این روحیه خطرناک است (خسرو قشقایى – اینجا مملکت تعارف است) بنده میدانم که تعارفى بیش نیست خدا را شکر که تعارفى بیش نیست بلى اجراى این سیاست قسمتهاى مادى دارد که یک قسمتش مربوط به اصلاحات اقتصادى است که بنده الان چون به طور صریح در برنامه ذکر نشده در اطرافش صحبت نمیکنم و میگذارم براى بعد ولى قسمتى به اسم تشکیلات مملکتى است که براى نیرومند ساختن ایران لازم است هر چه زودتر در تشکیلات مملکتى تجدید نظر بشود این دستگاهى که ما به اسم ادارهکننده مملکت داریم علاوه بر فسادهایى که بهش نسبت میدهند بسیار ضعیف است دستگاهى است که نمیتواند تصمیم بگیرد و نمىتواند عمل بکند و باید به این وضعیت خاتمه داد بنده با وجود این که منطقاً میبایستى قسمتهاى لشکرى را از قسمتهاى کشورى جدا نکرد براى این که هر دو مشمول یک موقعیت و یک وضعیت هستند ولى اجازه میخواهم این قسمت را که تا اندازهاى عرف است میگویند لشکرى و کشورى است تا اندازهاى در بعضى قسمتها از هم جدا کنم و اول به بحث در اطراف ارتش بپردازم قبل از این که مطالب خودم را عرض بکنم میخواستم یادآور شوم که کارییر من، زندگى من، یک زندگى ارتشى است بنده جزو محصلین ارتشى به اروپا رفتم همیشه با پول ارتش در آنجا تحصیل کردم مدارس عالى که دیدم مدارس نظامى و ارتشى است و پنج سال در ایران در خدمت ارتش بودم و از آن جهت آنهایى که هر کس مىآید از ارتش صحبت بکند فورى تکفیرش میکنند با من اسلحه تکفیر را به کار نبرند براى این که من هر چه در ارتش میگذرد و هر چه سر ارتش وارد مىآید در قلب خودم احساس میکنم و مخصوصاً چون با افسران زیادى آشنایى و دوستى دارم به احساسات آنها واقف هستم و وقایعى که رخ میدهد میدانم چه اثرى در قلب آنها دارد تنقید در هر کارى لازم است آن که تنقید نمیکند و عیبجویى نمیکند اگر دشمن نباشد لااقل مطمئنیم که دوست نیست چون اوست که عیب را دید باید بگوید بنده میخواهم در اینجا معایبى که تا حالا در ارتش ایران دیدهام به عرض برسانم و اصلاحاتش را تقاضاکنم.

دیدگاهتان را بنویسید