مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

قبل از اینکه این فیلم را ببینیم گزارش کتبی هم در پرونده بود خلاصه پرونده اس-دی-راتر که همین آقای قشقائی است ( اسم رمزش بود ) مامور در تماس با ایشان آقای تاماس آهرن رئیس ایستگاه سیا در تهران که جزو گروگانها می باشد بنا به اعتراف آقای اهرن و طبق مدارک موجود سابقه تماس آقای قشقائی با سیا به قبل از آمدن آقای اهرن به تهران می رسد (حدودا ۴ماه قبل از ۱۳ آبان روز اشغال لانه جاسوسی )آقای قشقائی طبق اعتراف آهرن و از نوع گزارشهای موجود می دانسته اند که با سیا در تماس هستند و نه یک مامور سیاسی سفارت – ملاقاتها هم هر سه – چهار هفته یکبار در اطاق هتل و یا در خیابان هنگامی که سوار اتومبیل میشده اند انجام می گرفته است .

رئیس – اعتبار نامه آقای علی اکبر ولایتی از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود. نقشه قطعهبندی با صورت مجالس ارزیابی از طرف ادارات کل کشاورزی به شورای شهرستان ارسال خواهد شد. بعضی از افراد فکر می کنند به دلیل اینکه جمعیت کثیری از جمعیت موجود کرج را مهاجران تشکیل داده اند، رسوم آن تحریف و از بین رفته است. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، دستور جلسه امروز رسیدگی به بقیه گزارش های شعب راجع به اعتبارنامه هاست مقدمتا چند موضوع است که باید یه استحضار آقایان برسانم .اولا از سفارت لیبی شرحی به مجلس نوشته اند و دعوت کرده اند که در حدود ده نفر از نمایندگان در جشن ملی لیبی که در طرابلس تشکیل میشود مشارکت کنند البته فرصت خیلی محدود و معدود و کم است مخصوصا با این جمله که نوشته اند ‹‹ ضمنا به استحضار میرسانم که مراسم این جشن ها به امید خداوند از روز بیست و یکم خرداد ماه آغاز خواهد شد و مجلس محترم شورای اسلامی میتواند از طرف خود در حدود ده تن از نمایندگان محترم یا بیشتر در صورت تمایل برای شرکت در این جشن ها گسیل دارد .

کارخانه تراکتورسازی تبریز هم در سال پیش حدود ۳ هزار دستگاه تراکتور تولید کرد علاوه بر اینساختمان کارخانه ذوب آهن به سرعت ادامه یافت به طوری که مرحله آزمایشی آن بزودی شروع خواهد شد همچنین در نیمه دوم سال قبل واحدپتروشیمی شاهپور رسماً افتتاح شد و بر کوششهایی که در این زمینه در شیراز و آبادان و خارک از آن بیش آغاز شده بود مزید گردید و در نتیجه تولیداتشیمیایی و پتروشیمی مملکت به میزان قابل توجهی افزایش یافت. اگر بر اساس تجربه حاصله در تعدادی از کارگاهها در سال ۱۳۴۹ میزان حقالسهم کارگران را از سود ویژه کارگاهها برآورد کنیم به رقمتخمینی ۳۸۲ میلیون ریال در سال ۱۳۴۴ و ۷۳۲ میلیون ریال در سال ۱۳۴۹ میرسیم و خود این ارقام گواه صادقی از اهمیت روز افزون اجرای قانونمذکور است.

از بدو اجرای قانون سهیم کردن کارگران تا پایان اسفند ماه ۱۳۴۴ تعداد ۸۷۶ کارگر با ۸۴۷۹۱ کارگر مشمول آن گردیدند. بعلاوه در سال ۱۳۴۷ آموزشگاه عالی ماهی و صنایع شیلات در شاهی شروع به کار کرد و چون تربیت کادر کارگری و سرکارگری الزامآور بود، آموزشگاه جنگلبانی چالوس بهآموزش بیش از ۴۰۰ نفر کارگر برای بهرهبرداری صنعتی جنگل پرداخت و در نظر است که در آغاز حدود ۱۶۰۰ نفر کارگران و سرکارگران مورد نیازکارخانجات مجتمع چوب را تأمین کند و بعد به آموزش کادر برای بخش دولتی و خصوصی ادامه دهد.

در حفظ منابع طبیعی کشور به منظور ایجاد امکانات حراست نسل و ازدیاد پرندگان و پستانداران و آبزیان و حیوانات دیگر وحشی به صورتی مفید وایجاد امکانات مناسب جهت مطالعات علمی محققان خارجی و داخلی و جمعآوری علمی و طبقهبندی انواع و گونههای کوچک و بزرگ حیواناتوحشی و طبقهبندی رودخانهها و بررسی امکان تکثیر و پرورش ماهی و جلوگیری از صید و شکار بیرویه که در پارهای موارد به انهدام نسلهایی ازپرندگان و حیوانات منجر گردیدهاست و همچنین احداث پارکهای وحش و نگهداری حیوانات نادر در پارکها و مناطق حفاظت شده و نیز ایجادباشگاهها و آموزش مردم به حفظ این قسمت از منابع طبیعی کشور، فعالیتهای ثمر بخشی از جانب سازمان شکاربانی و نظارت بر صید آغاز گردید که باتوجه به تنگی مجال، فقط به اشارتی به آن باید اکتفا نمود.

و هم چنان که در پیام شاهنشاه آریامهر به دومین اجلاسیه کنفرانس ملی کار آمد “اجرای قانون سهیم کردن در چنین مقیاسی بهوحدت اجتماعی و اقتصادی کشور به نحوی مؤثر کمک نموده و به توسعه و استحکام بازار اقتصادی افزوده است” ذکر ارقامی چند از پیشرفتهایحاصله در تحقق این اصل انقلاب به مورد است. بهرهبرداری از پروژههای عظیم صنعتی برنامه چهارم پایه صنعتی اقتصاد کشور را گستردهتر نمود به نحوی که توسعه صنعتی دهه ۶۰ – ۱۳۵۰ را تحتتأثیر عمیقی قرار خواهد داد. اصل سوم در اجرای این اصل انقلاب تعدادی از کارخانههای دولتی ارزیابی و بفروش رسید در مورد بقیه قبل از فروش رفع نواقص ضروری بود که اقدام لازم بهعمل آمد تا پس از ارزیابی مجدد برای تعیین واقعی قیمت و تعیین تکلیف کارمندان و کارگران اقدام بفروش شود به موازات اقدامات فوق در زمینه سوقدادن بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنایع فعالیتهای وسیعی به عمل آمد بخش دولتی نیز علاوه بر پیریزی صنایع مهم آینده توانست از طریقکمکهای مؤثر و حتی مشارکت با صنایع خصوصی موجبات تقویت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم نماید به نحوی که بخش مزبور آشکارا بیش ازمیزان پیشبینی شده در برنامهها سرمایهگذاری نمود.

ذکر این مطالب را نیز ضروری میدانم که دامنه اصل چهارم انقلاب که هدف اصلی آن تأمین رفاه طبقه کارگر یعنی ستون فقرات اجتماع آینده صنعتیاست به سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی محدود نمیشود. در سال ۱۳۴۹ حدود ۷۵۰ هزار نفر از کارکنان و مزدبگیران شاغل از مزایای قانون بیمههای اجتماعی کارگران برخوردار شدند که با در نظر گرفتنافراد وابسته به این گروه، تعداد استفادهکنندگان از مزایای بیمههای مذکور را به نزدیک ۳ میلیون نفر میتوان برآورد کرد و امید ما آن است که قبل ازخاتمه دوران برنامه چهارم نه فقط هدف مورد نظر تحقق یابد بلکه به همان گونه که شاهنشاه آریامهر در جلسه تاریخی سازمان برنامه در سال گذشتهتأکید فرمودند “یک ایرانی در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف از مزایای بیمهها بهرهمند باشد” خوشبختانه تأمین اجتماعی در ایران محدود بهبیمههای اجتماعی کارگران نماندهاست.

در زمینه فعالیتهای اصلاح و احیای مراتع برآورد کنونی چنین حکم میکند که مناطق وسیعی تا حدود ۱۵ میلیون هکتار ازطریق بذر افشانی قابل اصلاح و احیا است و همینطور در حدود ۲۰ میلیون هکتار از مراتع را با کم کردن واحد دامی و نظارت بر چرا میتوان مجدداًاحیاء نمود. بر اثر انهدام غیر موجه جنگلها و بیشهها و استفاده بیرویه از مراتع در گذشته کشور ما با موضوع فرسایش خاک و پیش روی مناطق کویری مواجهگردیده بود. طبق ارقام موجود در حال حاضر متجاوز از ۱۲۵ هزار نفر از کارمندان دولت مشمول بیمههای بهداشتیگردیدهاند بیش از ۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت از مزایای صندوق بازنشستگی برخوردارند و چنان که مستحضرید بنیاد بیمههای بهداشتی – بیمه فوتو از کار افتادگی و بیمههای مشابه در روستاهای کشور در میان کشاورزان مملکت نیز نهاده شدهاست.

در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن نیز اقدامات اساسی صورت گرفته که تهیه نقشه زمینشناسی کشور به مقیاس (۲۵۰۰۰۰).(۱) از آن جملهمیباشد که تا به حال برای ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع که از نظر امکان معدنی دارای اولویت است تهیه شدهاست. با اعلام ملی شدن مرتع در سراسر کشور نه تنها به چنین اوضاع نامطلوب پایان داده شده بلکه زمینه اجرای تحقیقات و فراهم کردن امکانات برای بهبودو گسترش و بهرهبرداری صحیح و فنی و حفظ و حمایت مراتع به صورتی که برای سالیان دراز بتوان از این ثروت پرارزش کشور به نفع همگان استفادهکرد مهیا گشت. ساختمان شاه لوله گاز در آبان ماه سال ۱۳۴۹ به پایان رسید و مورد بهرهبرداری قرارگرفت.

این امر موجب میشد که دامداران به انواع تحمیلات مالکین مراتع تن دردهند و بالطبع علاقهای هم برای حفظ و نگهداشت مراتع وجود نداشته باشد و به طور کلی بهرهبرداری از مراتع تابع منافع و اغراض عده محدودی بودکه رعایت مصالح عمومی در محاسبات اقتصادی آنان محلی نداشت. زیرا خالصجات یک سرپرست دلسوزی ندارد که درست بخواهد بیاید قطعات زمین را روشن کند و سهم هر کس را بدهد به همین جهت اشخاص آنجا آمدهاند باغ درست کردهاند خانه وباغ واصطبل و سایر خصوصیات گرفتهاند که اینها سالهاست پدر و فرزند درش زندگی میکنند و الان هم بهترین دلیل این است که چنانکه پریروز هم عرض کردم دعوی مالکیت نسبت به تمام اینهادارند هیچ خالصهای الان در فارس نیست که معتقد باشند به این که خالصهاست (صحیح است) تمام اهالی آنجا با جدیت بلکه توام با یک مقدار مدارک خودشان را مالک میدانند و اگر تمکین شدهاند برای خری و فروش و معامله برای اینست که رفع دردسری از آنها بشود و الادر صورتیکه اصلول محاکمه و طول کشیدن باشد محال است که بتوان در آنجا یک تکه زمین پیدا کرد لااقل بی دعوی (صحیح است) آنوقت دراین کیفیت اگر ما بخواهیم که املاک آنجا را یک قسمتش را فروشی قرار بدهیم یکعده خریدار برای آنها که حاضر بشود یک قسمت دیگرش را هم به نام خالصه و عرصه و اعیان درست کنیم این را فکر میکنم که اسباب زحمت بیشتری باشد بنده معتقدم به اینکه این ماده را قسمت اولش را تابع اصل کلی قرار بدهیم و قسمت اخیر را مجانی واگذار بکنیم به خود رعایاو بهر صورت تفکیک کردن آنچه را که عنوان عرصه و اعیان دارد و اعیان را که میخواهند از رعیت بگیرند اگر بخواهند به یک مدت چهار پنج ساله و مبلغ زیادتری از آنها دریافت بکنند این موجب میشود که داد و فریاد آنها زیادتر بلند بشود و ناراحت بشوند بنابراین بنده معتقدم که یک تجدیدنظری در این ماده بشود که قسمت اولش تابع اصول کلی باشد و قسمت دومش هم بایک توسعه بیشتر عمل بشود با رعایا که یک اختلاف جدیدی پیش نیاید و موجب نشود که این قانون که الان چند سال است گفتگویش است وبالاخره اینها همینطور نشستهاند و هر روز در انتظار این هستند که تکلیفشان معلوم بشود نه چیزی گیر دولت میآید و نه اینها عمران و آبادی میتوانند بکنند و در نتیجه یکمقداری به اراضی بایر اضافه میشود و موجب میشود که اگر یک ششماه یک سال دیگر بگذرد اینطوری که قانون گفتهاست که وزارت دارایی و اگذار کند به بانک و بعد بانک برود رسیدگی بکند و بخواهد به رعایا بفروشد بنده میبینم که در اینجا هیچکاری انجام نشده و بعد باز در اینجا قانونی میآوریم برای فروش اراضی بایر دولت و دیگر اسم خالصجات را هم نمیآوریم.

حاذقی ـ در جلسه قبل وقتی انتخاب شش نفر نظار برنامه مطرح بود بنده تذکری دادم ومطالب من تحریف شدهاست تذکر من دایر به این بود که مجلس شورای ملی اینطور تفسیر کرد که حقوق اعضای سازمان برنامه همان حقوقی باشد که در دستگاه دولت است بعد خود جناب آقای منصورالملک این جا متعهد شدند که اگر ضرورت واقعی ایجاب کرد که به اشخاص معینی اضافهای بدهند کمیسیون برنامه نظر موافق بدهد و داد ولی اخیرا همانطوری که عرض کردم حقوقهای خارج از حدود قانون استخدام کشوری به آنجا دادهاند که مورد اعتراض آقایان اداریها و اکثر نمایندگان مجلس شورای ملی است و باید دولت توجه جدی روی این موضوع بکند که اسباب یاس مستخدمین صالح فراهم نشود.

بر اساس برنامه تنظیم شده تاکنون از بیش ازدو هزار مقاله خلاصه تهیه شدهاست. تهیه و تولید بذر گیاهان مرتعی، ضمناً برای جلوگیری از چرای مفرط و خارج ازقاعده قوانین لازم به تصویب رسید و استفاده از مراتع برای دامداران و یا شرکتهای تعاونی دامداری بر اساس طرحهای مرتعداری به صورتهایمقدماتی و طویلالمدت مشخص گردید. علاوه بر این برنامههای اکتشافیدامنهداری توسط وزارت اقتصاد در قسمتهای مختلف کشور خاصه منطقه یزد و کرمان در جریان بوده و در حال حاضر بخش خصوصی و بخشعمومی چه مستقلاً و چه به مشارکت با شرکتهای بزرگ معدنی عملیات اکتشافی را در مساحتی حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع در نقاط مختلف کشورادامه میدهد.

این مسئله باعث شده قیمت تور، بلیط (هواپیما، قطار و اتوبوس) و هزینههای اقامتی در این شهر با کاهش چشمگیری همراه باشد و اغلب شرکتهای هواپیمایی و هتلهای تبریز به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و تکمیل شدن ظرفیتهای باقیمانده، تخفیفات فوقالعادهای برای مسافران در نظر بگیرند. اعزام سپاهیان دانش از جوانان دیپلمه کشور که نخست به تعداد ۸ هزار نفر بودند و اینک شماره آنان از ۱۶ هزار (مرد وزن) میگذرد، موجب آن گردید که رابطه میان شهر و روستا واژگون شد. 21. شورای امنیت از همه کشورها میخواهد، علاوه بر اجرای وظایف خود بر حسب قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه، مانع از تامین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد یا انتقالات از طریق خاک کشورشان برای، یا از طریق اتباع و نهادهایی که تحت قوانین آنها (از جمله شعبههای خارج از کشور) کار میکنند، یا اشخاص و نهادهای مالی موجود در خاک خود، یا هر یک از داراییها و منابع مالی شوند، در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند دال بر این که این خدمات، داراییها و منابع می توانند در گسترش فعالیتهای حساس هستهای ایران، توسعه سیستمهای حمل و پرتاب سلاحهای هستهای سهم داشته باشند.

برنامه چهارم صنعتی مرحله نخستین از یک برنامه دراز مدت در مورد صنعتی کردن اساسی کشور است که غایت آن بینیاز کردن نسبی مملکت از ورودکالاهای مصرفی از خارج و تهیه قسمتی از کالاهای سرمایهای و واسطهای در داخل و تنوع بخشیدن روز افزون به صادرات و در نتیجه کاهش وابستگیاقتصاد کشور به درآمد نفت میباشد. به پیروی از دستور کلی شاهنشاه که “صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعهاست اداره شود” سازمان نوسازی وگسترش صنایع به وجود آمد تا اداره قسمتی از صنایع عظیم و بنیادی را ضمن تشویق و هدایت خصوصی و اشاعه و ترویج فنون مدیریت عهدهدار شودایفای چنین نقشی موجب شد که در طول برنامه چهارم، صنایع بنیادی که در اواخر برنامه سوم طرحریزی شده بود یکی پس از دیگری تحقق یابدساختمان و نصب ماشین آلات کارخانههای ماشینسازی تبریز و اراک و همچنین آلومینیومسازی اکنون به سرعت رو به کمال میرود و تولیدات این سهواحد اساسی تا اوایل سال آینده به بازار خواهد آمد.

نظام صنعتی صحیح و انسانی که شاهنشاه ما در پی استقرار آن درایران بوده و هستند ایجاد موجبات آسایش خاطر و امنیت حال و آینده کارگران را نیز در بر میگیرد و به همین مناسبت به اجراء و تعمیم انواع بیمههاخصوصاً بیمههای اجتماعی توجه خاص مبذول شده و میشود. بههمین مناسبت برای وصول به این مقصود، اجرای قانون از طریق عقد پیمان دستهجمعی مقرر گشته و در قانون تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران بهوزارت کار و امور اجتماعی اختیارات لازم تفویض شده تا در مواردی که پیمانهای منعقده از لحاظ تأمین منافع کافی برای کارگران قابل قبول نباشد آن رارد کند و طرق مناسبی را برای برقراری روابط معقولتر میان کارگر و کارفرما پیشنهاد نماید.

دیدگاهتان را بنویسید