مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

ملک مدنی ـ آقایانی که در دوره پانزدهم بودند خاطر دارند وقتی که آییننامه پیشنهاد شد که بکلیه موادش رای گرفته بشود یکی از اشخاصی مخالف کرد بنده بودم (صحیح است) آقایان نمایندگان تهران چند نفرشان در آن دوره تشریف داشتند واطلاع دارند که ما تجربه کردیم هر کاری که باعجله و شتاب زدگی از این مجلس بگذرد یک نواقصی مسلما در آن مشهود شدهاست تردیدی نیست، به این جهت مقصودم این است عرض کنم این آییننامه موادی دارد که مضر است و یکی از آن قسمتها همین قسمتی است که آقایان پیشنهاد کردند راجع بگذشتن اعتبارنامهها بود، حقیقت قضیه را باید اینجا بیان کنیم که عیب مطلب کجا است، یک وکیل حق دارد و در مجلس شورای ملی به صلاحیت یک وکیل اعتراض کند یکی از مسائل اصولی یک وکیل این است که باید جریان انتخابش صحیح باشد و حقیقتش مسلم باشد و این حق را این آییننامه از وکلا سلب کرد، حالا تشریح میکنم که این آییننامه بچه صورتی در کمیسیون تصویب شده و بچه صورتی به اعتبارنامهها رسیدگی میشود کمیسیونی مرکب از ۱۸نفر انتخاب میگردد، از ۱۸ نفر اعضای کمیسیون یا ۱۰ نفر کمیسیون تشکیل میشود.

در صورتی که گزارش شعبه مشعر بر عدم صحبت انتخابی باشد تا اینکه در باب انتخاب شخصی از بین نمایندگان معارض باشد مباحثه آن در همان روزیکه گزارش قرائت میشود واقع نخواهد شد. پرونده انتخاباتی آقای محمد آقا امامی کاشانی از شهرستان کاشان در ساعت ۹صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . برای مطالعه دقیقتری در طرح تقدیمی و تجدید نظر کلی راجع بمواد نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی دونفر از هر شعبه برای تشکیل کمیسیونی انتخاب گردیده و در ظرف مدتی که از آخر اردیبهشت تجاوز نخواهد نمود گزارش آن را تقدیم خواهد نمود.

عرض دومی دارم و آن این است که معمولا تصور میرود بعضی از مواقع که پیشنهادی میرسد شاید بعضی تصورات برود برای رفع این تصورات بنده عرض میکنم که مطابق اصول کلی هر قاعدهای که بگذرد. نایب رئیس ـ راجع به ایرادی که فرمودند اولا باید در نظر داشته باشند وقتی این طرح مطرح شد موضوع دو فوریت بود ثانیا مطابق ماده ۱۴۳ که قرائت میشود باید رای گرفت. ارباب ـ بلی چشم بهر حال چون آقای رئیس اظهار فرمودند که وقت قریب به اتمام است بنده بقیه عرایضی که دارم موکول بوقت دیگری میکنم و در عین حال که روح و فکر جناب آقای دکتر بقائی را بلندتر از اینها میدانم ومطمئن هستم که شاید نوشتن این مطالب ناشی از تلقین بعضی از عناصر است که نفع خودشان را میبیننداین بود که خواستم در این جا متذکر شده باشم که ما مقصودی نداریم جز عمران و آبادی بلوچستان و تمام نقاط کشور ایران و بهر کیفیتی که بهتر اداره بشود ما خواهان آن هستیم و چنانچه در وضع مامورین بلوچستان و ترتیبی که مقرر است و وارد عمل هستند دولت دست بزند وبا تغییری بدهد یا فلان فرمانداری یا به بخشداری و یا فرماندار کل را به فرمانداری تنزل بدهد بنده این اقدام را یک اقدام تخریبی میدانم و ناشی از سیاستی میدانم که نمیخواهد بلوچستان آباد و عمران بشود.

فولادوند ـ اجازه میفرمایید این موضوع اهمیت دارد که بنده تذکر بدهم بنده دو دقیقه عرض دارم، ما در دوره پیش بطوری که خود مقام ریاست اطلاع دادند نهایت زحمت را کشیدیم برای این آییننامه، این آییننامه را ما در دوره پانزدهم تهیه نکردیم بلکه از دوره دوم مجلس شورای ملی کمیسیونی برای این آییننامه تشکیل شده و برای اصلاح این آییننامه در زمان فترت مجلس دوره چهاردهم آقای آقا سید محمد صادق و عدهای از اشخاصی که وارد بودند بقوانین یک آییننامه تهیه کردند آن آییننامه در دوره پانزدهم مورد شور و مذاکره کلیه آقایان نمایندگان واقع شد خلاصه یک زحمات زیادی برای تصویب این آییننامه کشیده شده و بنده مطابق حق و انصاف عرض میکنم که ما خدمت کردیم برای این مملکت برای این که ما تریبون مجلس را تقریبا میز سخنرانی و خطابه کرده بودیم وتقریبا چهار ده پانزده روز یک وکیل میآمد اینجا وحرف میزد و وقت مملکت را تلف میکرد و همچنین موارد دیگر ما این جا خدمت کردیم زحمت کشیدیم ورنج بردیم تا این آییننامه تصویب شد این آییننامه نواقصی دارد همان طوری که آقای نبوی فرمودند یک عدهای حاضر نشدند مواد یکی یکی مطرح بشود (صحیح است) بنده عقیدهام این است نه فقط برای این سه چهار موردی که جناب آقای دکتر مصدق وسایر آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد کردند بلکه برای سایر مواد هر کدام اشکال داشت در کمیسیون مورد شور قرار بگیرد و در مجلس علنی برای تصویب بیاید که یک بار دیگر یک کمیسیونی برای تصویب بقیه مواد تشکیل نشود.

هر جا لازم است کارخانجات مختلفی که متناسب باشد تاسیس شود هر جا منطقه ملاریا خیز است با مالاریا مبارزه شود و هر قسمتی که مردم احتیاج مبرم بوسایل و دام کشاورزی دارند به آنها داده شود، خانههای روستایی ساخته شود و مشکلاتی که الان جلوی پای مردم هست برداشته شود که مردم این مملکت اکثرا فاقد وسایل اولیه زندگی هستند آنها میتوانند حداقل مایحتاج زندگی را تحصیل بکنند و خلاصه ملت در یک راهی بیفتد که آینده او بهتر از گذشته او باشد توضیحات البته برای اعضای کمیسیون سازمان برنامه قانع کنند بود خاصه اینکه هریک از اعضای نظریاتی داشتند که به موقع خودش دادند (خسرو قشقائی ـ نمونهاش هم دیده شد) و نماینده دولت هم که اغلب خود نخستوزیر وقت بودند پذیرفت بالاخره مجلس شورای ملی هم مصوبات کمیسیون برنامه را بصورت قانون تصویب کرد و برای اجرا بدولت ابلاغ نمود این قدمی بود که مجلس شورای ملی برداشت و عملا نشان داد که علاقه مند و خواهان اصلاحات اساسی در مملکت هست و در حقیقت از این کسالت و بطالتی که در دستگاههای وزارتخانهها مشاهده میکنید که موفق نیستند قدمهای مفید وعمرانی برای مملکت بردارند خسته شده ومطابق این قانون به این دستگاه اعتماد دارد که تشکیل بشود و شروع کند به اجرای مواد مختلف این برنامه دو نکته اساسی در آنجا مورد توجه کمیسیون بود که مجلس شورای ملی به آن مواد رای موافق داد نکته اول این بود که سازمان برنامه یک دستگاه عالیه نظارت و مراقبت در اجرای این مواد ومقررات است زیرا ما میدانستیم که این وزارتخانهها با این بودجهتای پر عرض و طول با این دستگاههای پر عرض و طولی که دارند در حال حاضر خودشن بخودی خود کارهای مثبتی نمیکنند تحت نظارت سازمان برنامه به اقتضای کارهایی که برایشان معین میکنند بکار مشغول باشند و تدریجا نتیجه کارهای آنها به اطلاع مجلس شورای ملی برسد نکته دوم این بود که از بین اعضاء و کارمندانی که حقوق از دولت میگیرند و همانطوری که مکرر اینجا در پشت این تریبون اعلام شدهاست بیش از ۹۰ درصد بودجه این مملکت که با چه وضع رقت آوری از مردم این مملکت گرفته میشود صرف حقوق آنها میشد از همین اشخاص و همین اعضاء و همین مستخدمین استفاده شود که در حقیقت یک مشکل جدیدی برای مملکت تولید نشود ویک افراد تازهای توی این ضرر نفع برای خودشان تصور نکنند و مجددا تحمیل بدستگاه این مملکت نشوند و از راه حقوق بگیری سربار این مملکت نشوند زیرا ما میدانستیم که در میان مستخدمین دولت مهندس، کارشناس، دکتر در علوم اقتصاد افراد تحصیلکرده عالم ارو پا رفته دانشکده دیده فراوان است متاسفانه خرابی سازمان مملکت و نبودن حس مسئولیت و اختیار و عدم وجود یک قوه ناظرهای برای اینکه آن کسی که خدمت نمیکند گریبانش را بگیرد و تحت محاکمه بکشد و آن کسی که خدمت میکند تشویق بکند سبب شدهاست که اینها در دستگاههای دولت وجودشان نافع نباشد و کار نکرده آخر ماه لیست امضاء کنند حقوق بگیرند و اکثرا هم متاسفانه حق دارند از اوضاع ناراضی باشند و خودشان جزو منقدین دستگاه باشند و هر روز معایب دستگاههای مملکت را بگویند نظر این بود آقای افشار صادقی که همین مستخدمین را متمرکز کنند در آن کارهایی که الان تحت نظر سازمان برنامهاست و با یک مسئولیت و اختیاراتی شروع بکار کنند البته منکر این نیستم که اگر افراد ایرانی با یک سازمان صحیحی وارد خدمات اجتماعی خودش بشود شاید بهتر از افراد فرنگی و بهتر از افرادی که مرتبا میشنویم د رکشورها برای مملکتشان فداکاری میکنند حاضر است خدمت بمملکت خود بکند و فداکاری کند ولی دستگاه ادارات ما که یک دستگاه و سازمان پوسیده و کهنه و زنگ زده شده بود و کاری پیش نمیرفت ما برای نمونه یک دستگاه تازه به آنها بدهیم گرچه حالا هم میبینیم بعضی از دستگاههای توی این مملکت هست که خوب کار میکنند.

این برای نمونه بود، اما بیشتر دستگاههای مملکت این طور نبودند و نیستند زیرا همانطور که عرض شد هیچ عضو دولت خودش را مسئول هیچ کاری نمیداند و افراد زیادی که داخل در یک مشاغل خاصی شده ان اکثرا در عرض هم و به موازات هم یک کاری را شروع میکنند و آخر هم هیچ کاری انجام نمیشود مسئولیت هم لوث میشود و نمیتوانیم بگوییم آقای مدیر کل، آقای معاون اداره یا یک عضو در سایه بیعلاقگی تو به قانون و بی توجهی تو به وظیفه یک همچو ضرری به مملکت واقع شد هم حقی از مردم اضافه شد، بنابراین نظر این بود که سازمان برنامه مجاز باشد یک اشخاصی که تاکنون عضو دولت شده بودند حقوق از دولت میگرفتند بخدمت دعوت بکند و خلاصه یک قسمت مهمی از بودجه برنامه صرف حقوق این اعضای جدیدنشود، (افشار صادقی ـ از اشخاص متخصص باید استفاده کرده) اشخاص متخصصی که تا کنون بیماری عضو دولت شدن پیدا کرده بودند عضو دولت شده بودند و دنبال کار آزاد نمیرفتند منظور این بود که از اینها استفاده شود برای اینکه ما سال گذشته را که حساب کردیم دیدیم بیش از ۸ هزار میلیون بودجه که داشتیم بیش از ۹۰ در صد بمنظور حقوق پرداخت شده بود و در حدود ۱۰ در صد آن صرف یک کارهایی شده بود که مربوط بپرداخت فوق العاده واضافه مزایا و غیره شده بود و برای این مملکت هیچ کارعمرانی انجام نشده بود و خزانه هم پولی نداشت ومنظور این بود که اعضای جدیدی استخدام نشود علاوه براین در اصل قانون پیش بینی شده اعضای مورد احتیاج از دستگاههای دولت بسازمان برنامه داده شود با همان حقوق و مزایا خدمت کنند و منظور اول این بود که اعضای دولت با تشبث همه حمله و هجوم بسازمان برنامه نیاورند و نظر دوم این بود که تفاوتی بین آن کسانی که در سازمان برنامه خدمت میکنند و آنهایی که در دستگاه دولت هستند تفاوتی از حیث حقوق و مزایا نداشته باشند تا اینکه سیل اعتراضات هر روز بطرف مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرازیر بشود در قسمت اول با فشار و اصراری که دولت کرد یک استثناء قایل شد که تنها در صورت ضرورت، ضرورت قطعی که متخصص لازم دارند که در حال حاضر از دستگاههای دولت حقوق نگیرد میتوانند اورا استثنائا به خدمت دعوت بکنند با چندین قید تا اینکه در حقیقت اطمینان خاطر پیدا شده بود که جز در مورد ضرورت یک عضو تازهای بخدمت دعوت نشد اما در موضوع دوم که مجاز بودن دستگاه سازمان برنامه بود با انتقال اعضایی از ادارات دولتی بسازمان برنامه این موضوع البته در قانون معین شده بود و تصریح شده بود ولی دولت یک تقاضایی کرد از مجلس شورای ملی و آن تقاضا به کمیسیون برنامه مراجعه شد، آن تقاضا این بود که سازمان برنامه مجاز باشد در مواردی که ضرورت ایجاب کند و غیر از آن راهی نباشد برای اخذ نتیجه بتواند بهر کسی که صلاح میداند و ضرورت دایمی باشد یک اضافه حقوقی، اضافه خرجی کمک کند که کمیسیون برنامه یا قبول این تقاضا که در حقیقت ماده واحده شده بود موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد، بحث شد موافقت نداشت چندین جلسه تشکیل شد.

ابوالقاسم امینی ـ آنهم ضرورت ندارد اصلا نبایستی طرح بشودباید طبع و توزیع بشود. میگویند که این موادضرورت و اصلاحش زیادتر از مواد دیگر است به این جهت آمدند گفتند در این مواد تجدید نظر بشود و این مواد راما پیشنهاد میکنیم آقایان موافقت کنند برود به کمیسیون و خاصه وقتی که یک فوریت را قبول کردند و فوریت دوم را گذشت کردند میرود آنجا رسیدگی میشود آقایان و بنده هم که این پیشنهاد را کردهایم در کمیسیون قبول کنیم یا نکنیم در آنجا استدلال میشود که این ماده باشد یا نباشد ماده دیگر باشد اگر ما بخواهیم این موادی که اصلاح آن نهایت ضرورت دارد موکو کنیم به اصل آییننامه مثل این است که تعلیق بمحال بکنیم و بنده این آییننامه را نمیبینم که به این زودی اصلاح بشود و مواد آن بقدری زیاد است که بدرد مجلس وحال ما نمیرسد، بنابراین بنده استدعا میکنم که به یک فوریت این لایحه رای بدهید و بروید به کمیسیون هر کدام هم نظر مخالفی دارند بیایند بگویند دلیل نقص این آییننامه هم همین بس، ،.

قناتآبادی – بنده خواستم باطلاع آقایان نمایندگان برسانم که در اثر کشتار دسته جمعی که در روز سی ام تیر در تهران و سایر شهرستانهای ما اتفاق افتاد یکعدهایی همانروز شربت شهادت نوشیدند و یک عده دیگر هم در روزهای بعد آنها که زخمی بودند تیر خورده بودند سرنیزه خورده بودند مرتب بفیض شهادت نایل میشوند میخواستم تذکری اینجا بحضور آقایان نمایندگان محترم بدهم همان طوری که مجلس شهدای روزسی ام تیررا شهدای ملی تشخیص داد و طرحی در مجلس تصویب فرمود این آقایانی هم که در آن روز گلوله خورده بودند و بعد فوت کردند اینهاهم به آنها اضافه بشوند (صحیح است آقا این بدیهی است) چنانکه امروز یکی از هم مسلکهای مجاهد و فداکار ما که گلوله بمغز او اصابت کرده بود بفیض شهادت نایل شد و در مزار شهداء دفن شد یک نکتهایی هم میخواهم اینجا تذکربدهم و آن این است که بعضی دستجات در تهران اعلام کردند که ما در اینجا کشته دادیم مقصود از این دستجات دستجات چپی بود اینها در این دو سه روزکه در سرتاسر ایران ملت قیام کرده بود در همین دو سه روز هم از اخلال و آشوب دست برنداشتند (صحیح است) در روزهایی که ملت قیام کرده بودند اینها در عقب صف مردم میایستادند و بطرف سربازها سنگ پرتاب میکردند بطرف مامورین انتظامی سنگ پرتاب میکردند ولی وقتی صحبت گلوله و سرنیزه بود فرارمیکردند (صحیح است) اینکه اعلام کردهاند ما کشته دادیم این دروغ محض است هشت نفر طبق آماری که تاکنون رسیده از مجمع مسلمانان مجاهد شربت شهادت نوشیدهاند از حزب زحمتکشان ملت ایران هم چندین نفر از حزب ایران آمارش را نمیدانم (زیرکزاده – ۳نفر) چپیها دروغ میگویند اینها که عرض کردم در مملکت اسلام و ایران شربت شهادت نوشیدند (صحیح است) یک سوالی هم بوسیله مقام ریاست از آقای وزیر کشورشده که چون دو دقیقه وقت دارم اجازه میخواهم این سوال را بخوانم (مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی.

ماده واحده – بلافاصله پس ازتصویب این قانون احمد قوام توقیف و تحت تعقیب قرارگیرد و اموال او نیز بعنوان خون بهای شهدا مصادره شود. دو هفته زندگی افسونآمیز شریف بطول انجامید و او با پشتکار خستگیناپذیر مجید را به ریزهکاریهای اداره و رموز محاسبات آشنا کرد. ریاست محترم مجلس شورای ملی آرای متخذه در جلسه سه شنبه پنجم اردیبهشت ۲۹ بهمن برای انتخاب هیئت مرکزی اعضای دیوان محاسبات با حضور نمایندگان محترم هیئت رئیسه مجلس استخراج و قرائت گردیده اینک نتیجه آنرا به عرض میرساند.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه با حضور آقایان نخستوزیر و وزیرراه ومعاون وزارت دارایی لایحه پیشنهادی دولت در تعقیب لایحه دو دوازدهم فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ را مورد رسیدگی قرار داده و در نتیجه پس از توجه به آییننامه داخلی مجلس شورای ملی و دقت بلزوم این نکته که لایحه تقدیمی دولت باید مربوط به موضوع معینی باشد ماده اول را طبق نظر نمایندگان دولت از سایر مواد تفکیک و پس از اصلاحات لازم ماده مزبور را بعنوان ماده واحده بشرح زیر تصویب و اینکه گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

ماده سوم ـ مراسم سوگند در مجلس شورای ملی بطوریست که اصل ۱۱ قانون اساسی مقرر داشته و در ادوار تقنینیه سابق معمول بودهاست و ماده ۱۱ و ۱۲ آییننامه نسخ میشود. بنده هم نظرآقای فولادوند رادارم که در اغلب مواد باید اظهار نظر بشود (آشتیانیزاده ـ راجع بنطق هم بفرمایید) همانطوری که گفته شد یک شوری باشد، یک کمیسیون خاصی هم آقای قائم مقام الملک پیشنهاد کردند از هر شعبهای دونفر انتخاب بشوند، این مواد را که مورد ابتلاء هست اظهار نظر بکنیم و یک چیزی که مفید باشد بفرستیم به مجلس بنده میدانم که همه آقایان نمایندگان حسن نیت دارند و طرفدار این هستند که کارهای مهم و اساسی در این دوره ۱۶ از روی اصول و مبانی صحیح بگذرد بنابراین اصلاح به نظر من عملی نمیشود مگر اینکه بیک فوریت رای بدهیم و به کمیسیون ارجاع شود و تصمیماتی که لازم است اخذ بشود.

بعلاوه باکمک همین مستشاران توانستهاست دربهبود وسالم کردن شیر کارخانههای اطراف طهران مطالعات واقدامات اساسی صورت دهد. متاسفانه نسبت باین موضوع رسیدگی نشد و بنده از دولت آقای منصور تقاضا دارم که این پروندهها را دستور بدهند رسیدگی کنند و همان صورت ولیستی که آورده بودند بمجلس در زمان حکومت آقای حکیمالملک دوباره بیایند و البته اگر واقعا تخلفی شده یک بار دیگر رسیدگی بشود. بیماری خانمانسوز سل بدبختانه درسنوات اخیررو بشدت نهاده وبهداشت عمومی راتهدید میکنداین بیماری درطبقه کارگران مناطق نفت خیزشیوع بیشتری داردو آسایشگاههای فعلی مرکز بهیچوجه گنجایش پذیرفتن آنهاراندارد غالبا کارگران مسلول مناطق نفظ خیز که برای امکان معالجه خودبتهران روی میآورندبعلت نبودن جادرآسایشگاههادرخیابانهاسرگردان وبلاتکلیف میباشند وبعلت آمیزش با اشخاص عدهای راهم باین بیماری مهلک گرفتارمیکنند وملاحظه خواهندفرمود که این امرتاچه حد به بهداشت عمومی لطمه وزیان وارد میآورد.

چمدان کوچک خود را زیر صندلی دوم، که با هم روی آن نشسته بودیم، گذاشت و راه افتادیم. یک مطلب کوچک دیگری خارج از برنامه دارم و آن راجع به کمیسیون تحقیق است بعنوان اینکه عضوی از کمیسیون تحقیق هستم یکروز برادرمان جناب آقای خامنه ای اشاره کردند من مجملا می گویم که پرونده زیادی نداریم و همه این پرونده ها تحت پیگیری است منتها کیفیتش را همه آقایان می دانند پرونده ای که شخصی اعتراض می کند باید خودش بیاید و مخالفتش را بگوید آنهم دفاع به شهرستانها اعزام بشود و یک مقدار تاخیر آن بخاطر تحقیق کامل نسبت به پرونده ها است و در عین حال در مجموع چیزی نیست که بخواهیم وقت را زیاد بگیریم منتها در پیرو پیشنهاد آقای خامنه ای من پیشنهادی دارم که چون وقتمان کم است اگر آقای رئیس و اقایان موافقت بفرمایند ما برای فرستادن به این طرف و آنطرف که وقت کمیسیون تحقیق را نگیریم از دیگران هم استفاده کنیم چون آقای دکتر سحابی اجازه نمیدادند دیگران بروند از دیگر آقایان هم استفاده کنیم چون آقای دکتر سحابی اجازه نمیداند دیگران بروند از دیگر آقایان هم استفاده کنیم که به شهرستانها بروند و مطلب دوم هم این است که بعد از تصویب اعتبارنامه ها شکایات زیادی برای نمایندگان مصوب رسیده من پیشنهاد میکنم که یک کمیسیون دیگری از یک عده دیگری برای رسیدگی به شکایات تشکیل بشود .

فرش تبریز : اگر پول زیادی داشته باشید ، فرشهای تبریزی جزو بهترین های جهان هستند و در مغازه ها و داخل بازار نیز شاهکارهایی خواهید یافت. ماده اول ـ ماده ۸ آییننامه جدید نسخ و بجای آن ماده نظامنامه سابق تصویب میشود ((پس از آنکه مخبرین گزارش شعب را در مجلس قرائت نمودند در مورد انتخاباتی که صحت آنرا شعبات تصدیق نموده و در مجلس معارض ندارد مجلس برای هر یک جداگانه رای میدهد و رئیس اسامی آنهایی که صحت انتخابشان محقق شده اعلام میکند. ماده واحده ـ برای رسیدگی به جریان پرونده قتل محمد مسعود و استحضار مجلس شورای ملی از چگونگی رسیدگی دادسرا به این پرونده سه نفر از مجلس شورای ملی (آقایان دکتر محمد مصدق ـ گنابادی ـ گودرزی) به اتفاق چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که به طور قرعه از بین تمام روسای شعب انتخاب خواهند شد و دادستان دیوان کشور به محتویات پرونده مذکور رسیدگی نموده نظر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی گزارش خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید