رایزنی فرهنگی ج.ا.ا – هرات – محصولات زراعتی هرات

برخی از انواع انگور که در ایران کشت میشوند عبارتند از: کندری، شاهرودی (قرمز یا زمستانی)، یاقوتی قرمز، یاقوتی سفید، فخری، عسگری، مهدی خانی، بی دانه، بی دانه قرمز، مهره، شانی، ریش بابا، کشمشی یا سلطانی، روچه قرمز، روچه سفید، سنگک، امیری، لعل، حاجی عباسی، چشم گاوی، قندهاری، مایه میش، غلامی، شست عروس چیرکینک بستک، صاحبی، نباتی، شاهانی، یزدانی، مراغهای، خلیلی، گوهر، لعل حسینی، دم خروسی، رازقی شیرازی، الوان، شصت عروسان، نارا، مادر و بچه، مسکه، گزنهای، ملائی، مثقالی، ورچهای، ابی، الفی سیاه، لوغن، شاماما، خیراندیش، سنگونک، علنی، رویال سبز، والنسیا، دیشویی، سرخ خلیلی. محمدبن سیرین گوید انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک است.

تاثیر دمای دو مرحله ای و روش آماده سازی در فرآیند خشک شدن انگور بیدانه سفید. اما در پی سست شدن و شکسته شدن انحصار در روزگار جانشینان شاهعباس یکم و رونق یافتن داد و ستد آزاد ابریشم، تولید آن نیز رو به افزایش نهاد. آلودگی شدید اکثر موستانهای کشور به این آفت، مشکل جدی در تولید انگور است. مدیریت مصرف کود در کشور نشان میدهد که علی رغم مصرف نسبتاً بالای کودهای شیمیایی، افزایش عملکرد چندان محسوس نبوده و نیز بهبود کیفیتی در تولیدات غذایی مشاهده نشده است.

نتايج آناليز مركب عملكرد در سال هاي 81، 82 و 83 نشان داد كه بين دو روش آبياري قطره اي و تيپ از نظر آماري اختلاف معني داري وجود ندارد، اما بين سطوح مختلف آب مصرفي اختلاف معني داري است. بنابراين تعيين نياز سرمائي ارقام مختلف انگور امري ضروري به نظر مي رسد. از آنجا که بهترین و مؤثرترین روش مبارزه با این بیماری پیشگیری از آن میباشد، آشنایی باغداران با نشانههای بیماری، عوامل محیطی مؤثر در گسترش بیماری و واکنش ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری کاملاً ضروری است.

افزون بر این، مهمترین عوامل مؤثر بر حاشیههای بازاریابی انگور، شاخص هزینههای حمل ونقل، میزان تولید انگور، قیمت خردهفروشی و قیمت عمدهفروشی میباشد. همچنین در این مطالعه به منظور پی بردن به مسائل و تنگناهای بازاریابی محصولات مذکور، سهم تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت نهایی آنها محاسبه گردید که نتایج حاکی از افزایش سهم خرده فروش و کاهش سهم تولیدکننده و عمده فروش از قیمت نهایی انگور و کشمش طی دوره مورد مطالعه بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که طی دوره مورد مطالعه متوسط حاشیه خردهفروشی دو محصول از حاشیه عمدهفروشی آنها بیشتر بوده و متوسط ضریب هزینه بازاریابی انگور و کشمش بترتیب 7/49 و 59/25 درصد میباشد.

در خصوص ارقام مختلف انگور و واکنش و عکس المل آنها در مقابل این بیماری تحقیقات زیادی که از مهمترین این تحقیقات میتوان به پروژه ارزیابی مقاومت ارقام مختلف تجاری انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور دراستانهای اردبیل و قزوین اشاره نمود که در طی مراحل اجرای آن در سالهای1393-1391 در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان و مشکین شهر، واکنش ارقام تجاری مختلف انگور در مقابل عامل بیماری سفیدک سطحی انگور مورد ارزیابی قرار گرفته و در این مقاله سعی شده تا نتایج کاربردی حاصل از آن در اختیار باغداران عزیز قرار گیرد تا بتوانند در احداث باغات جدید با کاشت ارقام مقاوم بهراحتی از وقوع یا گسترش این بیماری جلوگیری نموده و یا از شدت خسارت آن بکاهند.

خوردن پرتقال ازسرطان لوزالمعده جلوگیری می کند. درخت پرتقال بعد از چند سال میوه می دهد ؟ اینها شاید سئوالاتی باشند که در زمینه تغذیه بعد از کاشت مو، برای شما پیش بیایند. سطح 75 درصد آب مصرفي با ميزان كارايي 1.844 كيلوگرم انگور به ازاي يك متر مكعب آب بيشترين مقدار را دارا بود و بعد از آن سطوح 50 و 100 درصد آب آبياري به ترتيب با كارايي 1.720 و 1.574 كيلوگرم بر متر مكعب قرار گرفتند، به عبارت ديگر، كارايي مصرف آب در سطوح 75 و 50 درصد آب مصرفي نسبت به سطح 100 درصد به ترتيب حدود 17 و 9 درصد بيشتر بوده است.

با افزايش مدت سرمادهي از 200 تا 1000 ساعت در رقم «ياقوتي»، و از 300 تا 1000 ساعت در سه رقم ديگر اختلاف معني داري در درصد شکفتن جوانه ها بدست نيامد. از نظر كارايي مصرف آب نيز بين روش هاي آبياري اختلاف معني دار وجود نداشت ولي بين درصد مقادير آب آبياري در سطح 1 درصد اختلاف معني دار بود. در این حال, اگر کودک در نزد پدر بماند, آینده او در خطر است و از نظر تربیتى و تحصیلى واپس خواهند ماند و اگر در نزد مادر باشد, هم از نظر تربیتى و هم از نظر تحصیلى, پیشرفت خواهد کرد و از کانون تربیتى سالمى برخوردار خواهد بود.

روند شاخص تمرکز دو محصول طي دوره مورد نظر نزولي بوده که نشان دهنده رقابتي تر شدن بازار صادراتي جهاني آن است. نتایج حاصل از کاربرد گوگرد و ریز مغذیها در انگور نشان میدهد: صفات وزن خوشه، بازارپسندی، میزان قند، عملکرد میوه و قطر حبه افزایش قابل قبولی داشته است، بر این اساس استفاده از تیمارهای حاوی پتاسیم و ریز مغذیها عملکرد بوته انگور را نسبت به تیمار شاهد 6200 کیلوگرم در هکتار افزایش داد همچنین استفاده از این تیمار میزان قند آب میوه 8/1 درصد نسبت به شاهد افزایش داد.

انگور سیاه حاوی مقادیر سرشاری از ویتامین E و آنتی اکسیدان های قوی است و به همین جهت می تواند در درمان و رفع شوره سر مفید باشد. پرتقال غنی از ویتامین ث می باشد که موجب تقویت سیستم ایمنی بدن در طول بارداری می شود پرتقال بخصوص در تصفیه خون و بسیاری از بیماری ها مفید است.ویتامینc یکی از عوامل مهم مهارکننده سرطان است که پرتقال منبع این ویتامین محسوب . برای درختان پرتقال آبیاری منظم انجام دهید . نتایج نشان داد که تراکم کشت و سیستم هدایت انگور بر ویژگی میوه و عملکرد درختان زیتون و انگور در کشت تلفیقی اثر گذاشت.

درختان زیتون و انگور هشتساله (کشت همزمان در سال1387) درآزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل فواصل کاشت در سه سطح 6×7، 7×7 و 8×7 متر و سیستم هدایت انگور در دو سطح هدایت پاچراغی و هدایت داربستی که به شکل داربست دوطرفه یک طبقه بافاصله 75 سانتیمتر از سطح زمین تربیتشده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. در یبوست شدید یا مزمن با توجه به علت اصلی دامن زننده به این عارضه درمان یبوست تجویز میشود؛ هر چند در بعضی موارد هیچ دلیلی یافت نمیشود.

استفاده از کودهای ریزمغذی و پتاسیم یکی از موارد مورد نیاز برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت در محصولات کشاورزی از جمله انگور میباشد. قوانین نظری به تهیه و تدارک ساختاری زیربنایی برای قوانین تجربی متکثر و مجزا میپردازند. نمودارها و جداول نیز با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2016 تهیه گردید. با نگاهی گذرا به اشعار کسانی چون سیاب، نزار و بخصوص ادونیس به آسانی میتوان این تغییرات را مشاهده کرد. خوردن نارگیل در دوران بارداری میتواند به روشن شدن پوست جنین کمک کند همچنین، در هنگام نوزادی میتوان از روغن نارگیل استفاده کرد و آن را به طور مستقیم روی پوست نوزاد مالید.

نکته قابل توجه اینکه معمولا در سال اول و دوم محصولی از نهال های جدید نباید انتظار داشت بنابراین هنگام خرید نهال به زمان بهره وری نهال باید توجه داشت. در حال حاضر، ارقام مقاوم، جزء لاینفک مدیریت تلفیقی آفات هستند. این مسئله، لزوم مطالعات جامع در مورد مقاومت این ارقام و شناسایی ژنهای مقاومت در انگورهای وحشی و بومی کشور را نشان میدهد. با این وجود، اطلاعات کافی از مقاومت یا حساسیت ارقام مختلف بومی ایران در دسترس نیست. به منظور جلوگيري از بروز اين مشکلات و افزايش عمر انبارماني ميوه هاي هر يک از اين ارقام در زمان رسيدگي کامل (بر اساس رنگ گيري کامل ميوه)، داخل کيسه هاي پلاستيکي (سوراخ دار و بدون سوراخ) با يک يا دو ورق کاغذ آزاد کننده دي اکسيد گوگرد (ورقه هاي محافظ انگور) و جعبه هاي پلاستيکي هفت کيلوگرمي قرار داده و در سردخانه در دماي 1±1 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 90-85 درصد نگهداري شدند.

در بخش دوم، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انگور در ده رقم، مطالعه شده و در بخش سوم، ترجیح میزبانی لارو و ترجیح تخمریزی شبپرههای ماده آفت روی ارقام مختلف، ارزیابی و مقایسه شده است. همه انگورها را از ساقه جدا کرده و در یک کاسه بریزید. انتشارت پرتقال با جدا کردن سه گروه سنی تفکیک شده سعی کرده تا متناسب با نیازهای سنی کودکان در سنین متفاوت کتاب های ارزشمندی را چاپ و به بازار عرضه کند.

اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالا با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده اید، متناسب است. تعبیر خواب پرتقال برای زن باردار ، و نارنگی حضرت یوسف در بارداری امام صادق همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانة آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . 2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است . انتشارات پرتقال انواع و اقسام کتاب های کودک را با تضمین محتوا و کیفیت بالای صفحهبندی کتاب ها(جانسخت و مقاوم برای استفاده کودکان) منتشر میکند. بر اين اساس با استفاده از شاخصهاي مزيت نسبي آشکار شده(RCA) ، مزيت نسبي آشکار شده متقارن (RSCA)، نسبت تمرکز (CR)، شاخص هرفيندال (HHI) و برآورد رگرسيون خطي به بررسي ساختار بازار جهاني، مزيت نسبي صادراتي کشورهاي مهم و عوامل موثر بر مزيت نسبي صادراتي دو محصول انگور و سيب ايران پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید