داستان های زنان/شوهر آمريکايی – ویکینبشته

جهت مشاهده معابر و خیابانهای تهران روی نقشه آنلاین بهتراست ازلایه نقشه راهها استفاده گردد.برای نقشه راهها دولایه موجوداست و داری رنگ بندی و جزئیات متفاوت میباشند. مجید نگاهی از روی بیمیلی بعکس انداخت، گوئی عکس بیگانهای را دیده است و بزمین گذاشت. بیشک مسافرانی که به قصد تفریح به این شهر سفر میکنند، علاقه دارند از جاذبه های تبریز بازدید کنند؛ با دیدن اماکن تاریخی و ارزشمند تبریز و ثبت عکس در کنار جاذبههای کمنظیر تبریز، روزهای بهیادماندنی از این شهر به یادگار ثبت کنید.

بعد دست کرد با احتیاط عکسی را از بغلش درآورد بدست مجید داد و گفت: «این عکس فوری را با مرحوم پدرتان در گاردنپارتی برداشتم. بعد از سلام و تعارف، شریف برای اینکه موضوع صحبتی پیدا بکند، از او پرسید که ساعت دارد یا نه. چون دو روز قبل از این پیش آمد، محسن ساعت مکب را باو داده بود که برای مرمت به ساعتساز بدهد. نگاه او وحشتزده و تهی بود، این استخر که آنقدر دقایق آرامش و کیف خود را در کنارش گذرانیده بود! بنظرش آب استخر یک گوی بلورین آمد – اما این هیکل انسانی که درین گوی دست و پا میزد که بود؟

شریف پای ایوان زیر باران ایستاد، ناگهان نگاهش به استخر افتاد که رویش قطرههای باران جلوی روشنائی چراغ چشمک میزدند. اما ورود ناگهانی مجید تأثیر غریبی در او کرد و زندگی قویتر و دردناکتری به این یادبودها بخشید. صورتش حالت بچگانه داشت و لپهایش گُل انداخته بود و دانههای عرق روی پیشانی او میدرخشید. چمدان کوچک خود را زیر صندلی دوم، که با هم روی آن نشسته بودیم، گذاشت و راه افتادیم. پیش از آن ما با روسها تفاهم کردیم که روی رودخانه ارس سد مشترک ببندیم و برقش را با هم تقسیم بکنیم و همچنین آبش را در دو طرف تقسیم بکنیم.

رئیس- آن یک بحث دیگر الان اینجا مخالفت کردند بنابراین در کمیسیون تحقیق باید توضیح بدهند اعتبارنامه آقای حسینی برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده میشود . از یک طرف مفتش تحدید تریاک از مرکز رسیده بود و از طرف دیگر کمیسیونهای اداری مانع شد که شریف ظهر بخانه برود. بود .اوا!چه طور نمی دانيد؟ آیا ممکن بود که شریف بچهٔ خودش را تا این اندازه دوست داشته باشد؟ معتمددماوندى – بیانات شیوایى که جناب آقاى مهندس زیرکزاده در برنامه دولت به عنوان مخالف مشروط بیان فرمودند مطالب عمدهاى داشت که خود آقایان وزرا باید لطف بفرمایند مخصوصاً در قسمت ارتش آقاى سرلشکر وثوق باید مطالبشان را جواب بفرمایند ولى دوست عزیز من آقاى کریمى یک تذکرى فرمودندکه میخواهم این را به عرض برسانم مرقوم فرمودهاند که در ارتش بیش از سیصد نفر یا چهار صد نفر را درجه ندادهاند و به آنها ظلم کردهاند و بهانهشان هم این بود که یک ماده واحدهاى از مجلس باید بگذرد که اینها هم درجاتشان تأمین بشود و البته مطالبى که جناب آقاى زیرکزاده فرمودند صحیح بود ولى تا معیشت یک عدهاى که خودشان را آماده فداکارى در راه ملت میکنند تأمین نشود نمیشود انتظار فداکارى از آنها داشت در درجه اول باید معیشت افسران را تأمین بفرمایید مخصوصاً افسران جز را که در خارج از مرکز زندگى مىکنند وضعیتشان مرتب نیست و در وضع بسیار سختى زندگى میکنند (نریمان – ما به افسر خارجى احتیاجى نداریم) بله نداریم الان میخواستم همین را عرض کنم یک چیز دیگرى با این که ایشان نظامى بودهاند نفرمودهاند و شاید فراموش کردند مىخواستم عرض بکنم این است که ما را از شر این مستشاران آمریکایى که ما را گرفتار سیاستهایى میکنند نجات بدهید چرا باید در ارتش ما مستشاران آمریکایى باشند و به یک بازوشان شیر و خورشید زده باشند و آن طرف هم آرم آمریکا را بزنند چرا باید اینها بر ما آقایى بکنند حتى یک گروهبانش (یک نفر از نمایندگان – آقاى دماوندى ما در هیچ جا نمىخواهیم خارجى باشد) مخصوصاً در این مورد که بسیار با ما بد تا کردند و قاضى آمریکایى با کمال وقاحت در دادگاه لاهه بر علیه ملت ایران رأى داده است ما باید اینها را جواب کنیم چه لزومى دارد که به دردسر بیفتیم و پى در پى همسایه شمالى به ما اعتراض کند که شما مستشار خارجى دارید.

در زندگی اداری و داخلی شریف نیز تغییرات کلی حاصل شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم – بنا به مندرجات اصل شصت و پنجم قانون اساسی که تدوین آئین نامه داخلی که اعضای آن منتخب شعب دهگانه مجلس بودند بدون درنگ پس از انتخاب کار خود را آغاز کرد این کمیسیون بر اساس مسوولیتی که بر عهده او بود کمال دقت و همه تلاش خود را بکار برد تا آئین نامه جامعی را که تامین کننده تفاهم و برادری و نظم در طی کار مجلس باشد تقدیم مجلس نماید متن این آئین نامه سه روز قبل تکثیر و در اختیار همه نمایندگان محترم قرار گرفته است متاسفانه اشتباهات چاپی زیادی در متن تکثیر شده وجود دارد و بدین جهت نسخه تصحیح شده آئین نامه مجددا تکثیر و در ظرف سه روز آینده در اختیار نمایندگان محترم گذاشته خواهد شد پیشنهاد کمیسیون اینست که پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس که طبق مندرجات همین آئین نامه انجام خواهد گرفت در صورت موافقت مجلس محترم تمام نظرات و پیشنهادات خود را که از تجربه دوماهه عمل به این آئین نامه بدست میآید به هیات رئیسه مجلس تسلیم نماید و سپس مجلس برای بررسی پیشنهادات و نظرات رسیده کمیسیونی را مامور کند و متن آئین نامه را نیز چون یک طرح به آن کمیسیون ارجاع کند کمیسیون مربوط پس از بررسی های لازم متن نهائی آئین نامه را به مجلس تقدیم و آنرا به تصویب مجلس برساند این گزارش مختصری بود که لازم بود خدمت خانمها و آقایان برادران و خواهران عزیز داده بشود این اشتباهات چاپی که در متن فعلی ملاحظه میفرمائید حتی در بعضی از جاها تغییردهنده معناست و در بعضی از جاها بعضی از مواد اشتباها پس و پیش چاپ شده البته نمیخواهم عرض کنم که همه نارسائی ها از چاپخانه مجلس بوده یک مقدار نارسائی از کسانی بوده که می بایستی آنرا پاکنویس کنند و به آنجا بدهند در آنجا هم کوتاهی بوده در هر حال مقدار زیادی علت این بوده است که تصور میرفت هرچه زودتر متن تدوین شده در اختیار مجلس قرار بگیرد تا از نظر آئین نامه تاخیری در شروع فعالیت مجلس نباشد ان شاء اله در ظرف سه روز آینده تصحیح شده اش در اختیار مجلس محترم خواهد بود .

پروازهای مستقیم از Gaziantep به تازگی در سشنبه های هر هفته آغاز شده است ، که توسط هواپیمایی هواپیمایی Sky انجام می شود. وسواس تمیزی از سرش افتاده بود و در هر گیلاسی آب میخورد. و بهر حال برنامههائی برای تفاهم ایجاد شده بود اما میتوانم بگویم که بالاترین نقطه این نزدیکی ایران و شوروی این قراردادهائی بود که شانس مذاکره و بستنش را من و همکارهایم داشتیم. و راست گفته بود میدانی مادر چطور شد که من در رفتم؟

این ها در کمیسیون تحقیق مطرح نشد که من در اینجا عنوان بکنم . مدتی است که مراحم شاهانه شامل حال قامیل بنده گردیده متاسفانه تاکنون کوچکترین توجهی نسبت به کارهای بنده نشده متمنی است در موقع مناسبی وضع زندگی بنده را به شرف عرض برسانید بلکه مراحم شاهانه شامل حال بنده هم گردیده و اوامر لازم برای ترتیب زندگیم صادر که مثل سایر مردم ایران در آسایش زندگی و به دعاگوئی ذات مقدس شاهنشاه آریامهر مشغول گردم . شریف بالاخره از مأموریت استعفا داد و به تهران برگشت. طعم تلخ مزهای در دهن شریف پیچیده، با گامهای سنگین از اطاق کمیسیون بیرون رفت.

هوا گرگ و میش بود که غلامرضا هراسان باداره آمد و بزور وارد اطاق کمیسیون شد. ناهار را در اداره خورد و غلامرضا با تردستی مخصوصی در اطاق آبدارخانهٔ اداره بساط فور را بر پا کرد. غلامرضا ساکت مثل سایه دنبال او میرفت. در خانه از غلامرضا ایرادات بنیاسرائیلی نمیگرفت. رد لایحه ایجاد معابر جدید در تهران برای تسهیل وسایل عبور و مرور – مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت دانشکده داروسازی و دندانپزشکی – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک بودجه مجلسین.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن واگن برای دانشگاه تهران جهت مسافرتهایعلمی – مصوب ۲۲ مهر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک بودجه مجلسین. قانون مربوط به تغییر نرخ حقالحفاظه بانک کارگشایی – مصوب ۳ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۵ مجلس سنا. قانون اصلاح قانون مربوط به اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور – مصوب ۱۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی، کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر دارایی و معاون آن وزارتخانه لایحه شماره ۵۰۱۳ دولت راجع به اعتبار سه میلیون ریال علی الحساب برای مصارف جاری مجلس سنا را مورد رسیدگی قرار داده پس از مذاکرات مفصل و توجه به این که این مبلغ برای هزینههای جاری و بجای دو دوازدهم مصو ب مجلس میباشد ماده واحده پیشنهادی را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.

پیشنهاد دیگری قرائت میشود (پیشنهاد آقایان دکتر بقائی و مکی به شرح زیرقرائت شد) پیشنهاد میکنیم راجع بکلمه ((وغیره)) توضیح داده شود. پیشنهاد میکنم اعضاء منتقل از وزارت خانهها و بنگاههای دولتی به سازمان برنامه از تاریخ انتقال نمیتوانند بیش از حقوق و مزایای هنگام انتقال ا ز سازمان برنامه پولی دریافت دارند. گفتنی است شما می توانید با مراجعه به رستوران های مختلف سنتی و مدرن این غذاها را تهیه کرده و در سفر به شهر کرج میل نمایید.

دو هفته زندگی افسونآمیز شریف بطول انجامید و او با پشتکار خستگیناپذیر مجید را به ریزهکاریهای اداره و رموز محاسبات آشنا کرد. اتفاقاً ساعت در جیب او مانده بود و هنوز هم آنرا مانند چیز مقدسی با خودش داشت. از تمام حرکات مجید حتی طرز نانخوردن او انعکاسی از پدرش جستجو میکرد و مجید که نسخهٔ ثانی پدرش بود کاملاً آرزوی شریف را برمیآورد. حالا همزاد زندهٔ رفیقش از گوشت و استخوان جلو او نشسته بود! عطر مستکنندهٔ زمین و بوی برگهای شسته در این اول شب تابستانی در هوا پراکنده شده بود.

پرونده انتخاباتی آقای عمادالدین کریمی بیژنی نژاد از شهرستان نوشهر در ساعت نه صبح روز سه شنبه در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . مجید ساعت را گرفت. آقای قشقائی از ابراز لطف و محبت آنجناب و از تلگرافی که در پاسخ تلگراف ایشان بمناسبت عید نوروز مخابره فرموده اید نهایت امتنان را دارد و بخصوص تشکر می نماید از محبتی که نسبت به آقای خسرو قشقائی مبذول فرموده اید و تقاضا دارد هر وقت به اروپا تشریف می آورید اطلاع فرمائید که مایل است شرفیاب شود .

که حالا هر کدام پدری هستند یا قاضی دادگاهی یا سرهنگی. حیف که از این ژاندارمها بیزارم. چندینبار جویای زن و بچهٔ محسن شد، ولی اثری از آنها بهدست نیاورده و بمرور ایام این خاطرات از نظرش محو شده بود. و او توضیح داد که ( اشاره به قشقائی ) برافروختگی او برای این بود که تا آمریکا برای خرابکاری علیه دولت مصدق در زمان نخست وزیری قوام بوده است . در این لحظه او با یادبودهای ایام جوانیش زندگی میکرد.

زیرا زندگی گمشدهٔ خود را از نو بدست آورده بود، آنهم در موقعیکه زندگی او را محکوم کرده بود! غذا را با اشتها میخورد، چشمهایش برق افتاده بود. شریف در رختخواب غلت میزد، با فکر محسن بخواب رفت و هنوز تاریک و روشن بود که با فکر مجید از خواب پرید. تخصیص منابع مالی برنامه به منظور ایجاد تأسیسات لولهکشی آب شهرها، فاضلاب شهری و طرحهای حفاظتی براساس استانداردهایی که متناسب با اهمیت شهرها تعیین خواهد گردید به صورت کمک بلاعوض خواهد بود. و همچنین با وزارت گاز شوروی و موفق شدیم که هم قرارداد ذوب آهن و هم قرارداد گاز و ماشینسازی را به امضاء برسانیم.

نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آنهاتعیین و از محل ۲۵٪ فروش خالصجات به صاحبان آنها پرداخت خواهد شد. مردم تبریز اغلب ترک زبان (آذری) هستند و عده کمی از ساکنین این شهر به زبان فارسی سخن میگویند. عینالی داغ تبریز یک منطقه تفریحی در شمال شهر تبریز قرار دارد. یک نوع حالت پر کیف، یک جور عشق عمیق و مجهول در زندگی یکنواخت، ساکت، تنها و سرد شریف پیدا شده بود که ظاهراً هیچ ربطی با عوالم شهوانی نداشت، یکجور اطمینان، بیطرفی، سیری و استغنای طبع در خودش حس میکرد و در عین حال احساس پرستش مبهم و فداکاری پدرانهای نسبت بمجید آشکار مینمود.

دیدگاهتان را بنویسید