خواص خوردن پرتقال در دوران بارداری؛ مفید است یا مضر؟

مطالعات بسیار محدودی در مورد تأثیر استفاده عصاره گیاهی بارهنگ کبیر در جانوران و آبزیان موجود بوده است. نتایج نشان داد که عصاره ژینکگو درشاخص های رشد تاثیر نداشته است(۳۵). مطالعات پژوهش فرامرزی و همکاران(۱۳۹۵)، نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر یونجه تا میزان 9 درصد جیره و عصاره الکلی تا میزان 4 درصد منجر به افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، شاخص نسبت بازده غذایی با اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد در جیره غذایی ماهی کپور معمولی شده (05/0≥p) است(۱۱).

نتایج نشان داد که پودر برگ رزماری به خصوص سطوح(۲ و ۳ درصد) در غذایی ماهی اثرات بالقوه ای بر افزایش شاخصهای رشد داشته است(۴۱). دانشگاه ریدینگ مطالعه ای روی خواص پرتقال انجام داده است و آن ها دریافته اند که این میوه می تواند در رشد و تقویت مغز افراد مسن موثر باشد. در ضمن اگر تحکیم استخوان های فرزندتان برای شما مهم است، می توانید علاوه بر شیر، انواع مربا ها را هم مصرف کنید، مخصوصا مربای شقایق که برای تحکیم استخوان ها مفید است. علاوه براین اثرات مثبت خوردن انگور یا مصرف مکمل ترکیبات فعال آن از جمله رزوراترول در پیشگیری از انواع مختلف سرطان ها از جمله سرطان پستان، پروستات، معده و پوست نشان داده شده است.

اگر برای پوست خود از مواد شیمیایی استفاده می کنید همین الان آن ها را کنار بگذارید و با استفاده از ماسک پرتقال و پوست آن لکه هایی که زیبایی را از پوست گرفته اند آن را با ارزان ترین و طبیعی ترین روش درمان کنید. نتایج پژوهش حسینی و همکاران(۲۰۲۰)، نشان داد که پکتین استخراج شده پوست پرتقال به جیره غذایی ماهی در شاخصهای رشد، SGR، WG، FW و FCR افزایش قابل ملاحظهای داشته است(۲۴). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح مختلف عصاره الکلی بذر بارهنگ کبیر(۱ گرم، ۵ گرم و ۱۰ گرم در کیلوگرام غذایی تجاری) بر شاخصهای رشد( افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه) و برخی شاخصهای غذایی(ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده غذایی) در ماهی کپور معمولی در یک دوره ۴۵ روزه در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد و هم­چنان نرخ بقا تمام تیمارها با شاهد مشابه بوده است.

برای درختان تازه میوه دهی، مواد مغذی برای ادامه رشد شاخه ها و برگ ها و همچنین جایگزینی مواد مغذی از دست رفته در اثر تشکیل میوه فراهم کنید. یوسفی و همکاران(۲۰۱۹)، بررسی اثر رژیم غذایی پودر برگ رزماری (Salvia rosmarinus) با تیمارهای شاهد(۰/۰)، ۱، ۲ و ۳ درصد پودر برگ رزماری بر شاخصهای رشد، در ماهی انگشت قد کپور معمولی با میانگین وزنی ۰۹/۰ ± ۹۳/۱۲ در مدت ۶۵ روز مورد مطالعه قرار گرفت. اثر عصاره بارهنگ سرنیزه ای با سطوح(۰/۰، ۱، ۲ و ۳ گرم بر کیلوگرم عصاره بارهنگ سرنیزه ای)، با میانگین وزنی ۹۹/۱±۵۶/۳۶ گرم ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)، مدت ۹۰ روز با هدف بررسی عملکرد رشد مورد مطالعه قرار گرفت(۱۲).

نتایج آزمایش سطوح مختف عصاره بذر بارهنگ کبیر تغذیه شده بر شاخصهای رشد و تغذیه در ماهی کپور معمولی در جدول ۱ نشان داده شده است. نتایج پژوهش برتینا و همکاران(۱۳۹۶)، نشان داد تقریباً تمام شاخصهای رشد مورد مطالعه که شامل افزایش وزن، افزایش طول، نرخ رشد نسبی و درصد رشد در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 10 گرم در کیلوگرم خوراک پودر دارچین بودند، افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت(05/0≥p)(۳). جدول2- اثرات سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر بر عملکرد رشد و تغذیه­ی بچه ماهی کپور معمولی در یک دوره ۴۵ روزه، با میانگین±انحراف معیاری بیان گردیده است.

۲۴ ساعت قبل و بعد از زیست سنجی غذادهی قطع شده و برای زیست سنجی ابتدا با استفاده از اسانس گل میخک، با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بچه ماهیان را بیهوش کرده(۸) و با استفاده از خطکش با دقت ۱/۰ میلیمتر طول ماهیان و ترازوی دیجیتال با دقت ۰۱/۰ میلیگرم وزن ماهیان مورد سنجش و ثبت قرار گرفت. این آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل: شاهد( بدون عصاره بارهنگ کبیر)، ۱/۰، ۵/۰ و ۱ درصد عصاره بارهنگ کبیر در کیلوگرم غذا(۱۹).، در 12 مخزن فایبر گلاس ۴۰۰ لیتر با حجم آبگیری ۵۰ لیتر و در هر مخزن ۱۷ قطعه بچه ماهی توزیع گردید.

۴۰۰ گرم پودر بارهنگ با ۱۲۰۰ میلی لیتر الکل ۹۶ به نسبت ۱:۳ مخلوط گردیده و به مدت ۷۲ ساعت در شیکر گذاشته شد تا کاملاً مخلوط گردد، سپس محلول حاصله را در لوله فالکن ریخته و در سانتریفیوژ(5600 دور در دقیقه، 10 دقیقه زمان و دمای 4 درجه سانتیگراد) قرار داده و سوپرناتانت جدا شده را به دستگاه روتاری منتقل کرده تا در دمایی ۵۰ درجه سانتی گراد الکل از محلول جدا گردد.

به منظور تغلیظ بیشتر عصاره، از دستگاه آون با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد استفاده شد(23). نتایج نشان داد که وزن نهایی، افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در تیمار ۱، ۲ و ۳ گرم بر کیلوگرم عصاره بارهنگ سرنیزهای در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافته اما در مقدار FCR بین تیمارهای متخلف اختلاف معنی داری مشاهده نشد(۲۱). نتایج پژوهش بیگی و همکاران(۱۳۹۷)، نشان داد که عصاره برگ بلوط تاثیر معنی داری بر شاخصهای رشد ماهی نداشته است. در این مطالعات، پارائی و همکاران(۲۰۲۰)، بررسی تأثیر رژیم غذایی عصاره برگ بلوط(Quercus castaneifolia) با سطوح شاهد(۰)، ۵/۰، ۱ و ۲ گرم بر کیلوگرم بر عملکرد رشد در کپور معمولی با میانگین وزنی ۲۰ گرم، مدت ۶۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت تاثیر معنی داری بالای شاخص های رشد نداشت(۳۰).

بررسی اثر رژیم غذایی عصاره برگ ژینکگو (Ginkgo biloba) با تیمار های شاهد(۰/۰)، ۵۰/۱، ۰۰/۱، ۰۰/۲، ۰۰/۴ و ۰۰/۱۰ گرم بر کیلوگرم عصاره برگ ژینکگو بر عملکرد رشد، ماهیان هیبرید گروپر(Epinephelus lanceolatus♂ × Epinephelus fuscoguttatus♀) با تغذیه بالای لیپید، با میانگینی وزنی ۲۱/۳±۷۶/۱۲۱ در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات پژوهش غلام پور و همکاران(۱۳۹۵) نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی عصاره گیاهی در شاخصهای رشد، تغذیهای و بقاء نسبت به گروه شاهد در وضعیت بهتری قرار داشتند(05/0≥p )(۱۰). نتایج مطالعات حسن پور و همکاران(۱۳۹۶)، نشان داد که عصاره چای سبز شاخصهای رشد را در تاسماهی هیبرید بهبود بخشید(۶).

نتایچ پژوهش نشان داد که رژیم غذایی نعناع باعث افزایش عملکرد رشد شده است(۱۳). بررسی اثر رژیم غذایی نعناع(Mentha piperita) را در چهار تیمار با سطوح شاهد(۰٪)، ۱٪، ۲٪ و ۳٪ عصاره نعناع بر عملکرد رشد، ماهی سفید کاسپین(Rutilus frisii kutum) با میانگین وزنی ۱۴/۰ ± ۱۲/۱ گرم در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رژیم غذایی نعناع فلفلی تغذیه شده باعث کاهش مرگ و میر شده و به طور معنی داری ، بقا، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در تیمارها نسبت به شاهد بهبود یافته است(۳۴). روزبهروز که اوضاع کشاورزی رو به انحطاط میرفت و همزمان هزینۀ امور نظامی افزایش مییافت، نادر فشار مالیاتی را بیشتر میکرد؛ در نتیجۀ فشار مالیات، باز هم رونق اقتصادی بهسوی افول پیش میرفت و این چرخه همچنان ادامه مییافت.

حتى اگر به صورت مجاز از روى تسامح آن را داخل موضوع بدانیم, باز هم آیات مذکور دلالتى بر حرمت آن ندارد و صرفاً ارشادکننده به آن هستند; زیرا چنین شخصى خود مى داند به لحاظ هدف غیرمجاز و غیرمشروعى که دارد, حیله اش قطعاً از نظر شرع حرام است. به صله رحم, که در آیات و روایات بر آن پاى فشرده شده, ارج نهاد و از آیات شریفه, مانند: (آت ذاالقربى حقه) پیام گرفت و پایه هاى اجتماع فامیلى را استوار ساخت و همکارى, همیارى مهربانى و پیوند و علقه را بین هموندان فامیل گستراند و زمینه بهره رسانیها را آماده کرد, تا در گاه پرداخت دیه, هموندان فامیل, احساس سنگینى نکنند و با میل و علاقه, دیه را بر عهده بگیرند و به این نتیجه و دستاورد بزرگ برسند که زندگى فامیلى و قبیله اى, همان گونه که بهره ها و فایده هاى فراوان دارد, گه گاه, این گونه هزینه ها را هم دارد.

این مشکل مخصوصا درمواقعی که به ندرت به جاهایی مثل کوه و طبیعت میرم نمایان میشه. حتی در دندان ها ممکن است مشکل بیشتری مانند فرسایش و درد وجود داشته باشد؛ چرا که کمبود کلسیم دارید. وقتهایی که حتی غنچهکردن گل شمعدانی سر طاقچه و شکوفه درخت گلابی درون حیاط هم بوی بهار را میداد و به چهچهه گنجشکها دل شاد بود. برخورد مسلمانان با فرهنگ و سرزمین مغلوبه زیرکانه نبود، حتی برخورد نخبگان و فرهیختگان، ساده لوحانه بود. کشف مجموعهای از اشیا و سکههای طلا و نقره­، معروف به گنجینة اوکسوس، در ساحل شمالی آمودریا، متعلق به دورة هخامنشی، و نیز کشف پایه­­ستونها و ظروف سنگی به سبک یونانی و ظروفی مزین به تصاویری از باکوس (Bacchus) (خدای شراب یونانی) یا صحنه­هایی از نمایشنامة اوریپیدس (Euripides) به نفوذ فرهنگ ایرانی و یونانی در منطقه اشاره میکند.

دیدگاهتان را بنویسید