تعابیر مختلف و معناهای پنهان دیدن خواب انگور به شکل های مختلف

از زمان نزول وحی الهی همواره شاهد تلاشی گسترده در جهت تحلیل و فهم زبان آن بودهایم و به دلیل گستردگی طیف صوری به کارگیری مجاز در قرآن، امروزه مطالعه و تحلیل گفتمان قرآن- به منزلة اثری ادبی که دارای ویژگیهای بلاغی بیهمتایی است- درصدر مطالعات قرآنی قرار گرفته است. مطالعات متعددی نشان داده که استفاده از افزودنی های غذایی در مزارع پرورشی ماهی یک روش معمولی برای افزایش وزن، بازدهی غذایی و مقاومت در برابری بیماری بوده است.

پتاسیم سیترات از جمله ترکیباتی است که برای درمان سنگ کلیه بیماران دارای مشکلات کلیوی تجویز میشود و دارای ترکیبات مشابهی در پرتقال است. چهارم: اسلوب قرآنی جمله در این سوره بدینگونه است که زمانی که طرفین گفتگو عوض میشوند با آوردن «قال» میان دو عبارت فاصله انداخته میشود. اگر از کشک و گوجه فرنگی برای سفید شدن پوست نوزاد استفاده میکنید، لازم است هفتهای دو بار این کار را انجام دهید. یکی از مواردی که توجه به بافت موقعیتیاش نقش زیادی در فهم معنا و سپس ترجمة درست آن دارد، کاربرد چندبارة واژة «ربّ» در سورة یوسف است که به شکل نامرتّب و البته زیبا گاه در معنای پرودگار جهانیان و گاه به معنای سَرور یا ارباب زمینی (پادشاه یا عزیز مصر) به کار رفته است.

دربارة این موضوع، جستاری ارزشمند با عنوان «بررسی پیوست یا گسست معنایی در تفسیر آیات 50 تا 54 سورة یوسف» (اسماعیلی و حاجی اسماعیلی، 1399، صص 97 تا 111) به نگارش درآمده است و خوانندگان میتوانند به آن جستار رجوع کنند. صفارزاده – برخلاف غراب – با آوردن افزودههای تفسیری تا اندازهای موفقتر بوده است. غراب نیز در آیة 39 برای ربّ نخست، معادل «خدایان پراکنده» را آورده است که خیلی دقیق نیست؛ ولی در آیة 41، 42 و مورد نخست آیة 50، بهدرستی برای ربّ معادل «سَرور» را آورده است. 2. متنهای توصیفی که در آنها، زبان ابزاری است برای توصیف حادثه و هدف آن ایجاد احساسی خاص در خواننده است که میتواند ویژگیهای بسیار دقیق و جزئی مربوط به صحنه را در ذهن خود مجسم کند.

در قرآن نیز اگر واقعاً مقصود خداوند این بوده که آنچه را مترجم باور دارد در ترجمۀ آیه بیاورد، ضرورتی نداشت که جمله یا واژه را ابهام­آمیز و در قالب مجاز ذکر کند و میتوانست واژه را صریح و نه مجازگونه بیان کند. همراه با نياز روزافزون به صادرات مواد غيرنفتي و توليد چشمگير انگور در ايران و امکان تهيه فرآورده هاي مختلف آن از جمله کشمش، بررسي روش هاي بهينه توليد، خشک کردن، و بسته بندي کشمش گام موثري در زمينه صادرات خشکبار است. دربارۀ مبحث بلاغت الفاظ، به خصوص در مقولة بلاغت در آیات قرآن، از گذشته تاکنون مطالب فراوانی بیان شده، از جمله میتوان به کتابهای «معانی القرآن» أبوزکریاء فرّاء (قرن دوم هجری) و «مجاز القرآن» أبوعبیدة معمّر بن مثنی(قرن سوم هجری) و نیز بسیاری از آثار دیگر همچون «أسرار البلاغة» و «دلائلالإعجاز» جرجانی (407) اشاره کرد.

به ویژه آن که در این مقالات نیز همچون آثار گذشتگان نگاهی سنتی به مقولة مجاز و در نتیجه ترجمۀ آن دیده میشود. با توجه به این امر مهم، اهمیت و حساسیت ترجمۀ الفاظ مجازی موجود در قرآن نمود بیشتری پیدا میکند و نیاز مترجم به شناخت دقیق از مفاهیم علم بلاغت و به کارگیری مناسبترین روش درترجمة آنها احساس میشود. نظر به این که بیان زبان قرآن کریم در چهارچوب تعابیر و الفاظ موجود در ذهن بشر انجام شده است، کلام الهی برای انتقال مفهوم از راههای متنوعی همچون تعابیر کنایی و مجازی بهره جسته تا بتواند قابلیت و کارکرد زبان محدود بشری را به میزان نامحدودی افزایش دهد و از ذکر یک کلمه، چندین تصور ذهنی ایجاد شود.

تمامی این جلسهها برای این است تا «ملک»، «عزیز» را به سبب این کارش توبیخ کند که چرا با وجود نشانهها و مدارک دال بر بیگناهی یوسف، با بهانههایی بیاساس او را زندانی کرده است؛ به هر روی، موضوع اختلاف بر سر گویندة آیة 52، چیزی نیست که اکنون به ذهن نگارندگان این جستار رسیده باشد؛ بلکه در میان مفسّران گذشته نیز مطرح شده است؛ ازاینرو، بهتر بود مترجمان به این دادههای تفسیری، نگاه و طبق تفسیر بهتر و منطقیتر، آیه را ترجمه میکردند. دریافتن دو سوی گفتگو (شرکتکنندگان) بهآسانی روشن میکند کدام معنا در کدام مورد، مناسب است که البته با توجه به نشانههای زیاد متنی تشخیص این امر چندان سخت نیست و هر دو مترجم کمابیش این واژه را در همة موارد، درست به فارسی ترجمه کردهاند.

پنجم: در ادامه به صفت «غفور و رحیم» اشاره میشود و اینکه نفس انسان امرکننده به بدی است و نسبت آن به یوسف – با توجه به گفتمان غالب سوره و ایدئولوژی گوینده که قصد دارد یوسف را پاک و بیگناه و انسانی برتر جلوه دهد – سوءتفاهمهایی را ایجاد میکند و ما را مجبور میکند دست به توجیهاتی بزنیم؛ ولی به نسبت زلیخا اینگونه نیست. راز موفقیت یوسف علاوه بر توفیق خداوند، رفتار نیکوکارانة او بوده است؛ برای پیامبر اسلام (حضرت محمد) و یارانش بهصورت غیرمستقیم این پیام را میدهد که شما نیز از شرایط سختی که در مکه در آن قرار دارید، خارج میشوید و به توفیق الهی و با رفتار نیکوکارانة خود گشایشهای فراوان برایتان پدید میآید و پیشاپیش مژدة ظهور و رونق اسلام در سرزمینهای دیگر مانند مدینه به پیامبر و یارانش داده میشود.

ارائه شود، به هیچ عنوان استفاده صرف از این ابزارهای نوین برای ترجمه انگلیسی “خوشه انگور” پیشنهاد نمی شود. «خمر» را جواب از عصیر عنبى قرار دهیم در حالىکه به هیچ وجه مورد سؤال راوى نبود و هیچ نکته ابهامى نسبت به آن نداشت؛ بلکه نقطه تردید و ابهامش عصیر عنبى مشکوکى است که نمىداند بر نصف یا ثلث طبخ شده است. نکته مهم این است که از طرف آدم هیچ پرسشى مطرح نمىشود که چرا نباید به این درخت نزدیک شوم؟ از آن چه یاد کردیم و نگاشتیم, روشن شد که عدالت از معیارها و ترازهاى دقیق و مهم حکمها و فرمانهاست.

در آیة 56 صفارزاده عبارت «یَتَبَوّءُ مِنها حَیثُ یَشاءُ» را بهاشتباه و برخلاف غراب، به شکل «تا آنگونه که میخواهی حکومت کن» ترجمه کرده است که میتواند معادل عبارت عربی «اُحکُم کیفَ تَشاءُ» باشد؛ به همین دلیل، این عبارت مهم حتی از لحاظ اندیشگانی نیز بهدرستی به فارسی برگردانده نشده است. بارزترین نمونة متنهای توصیفی، متون ادبی است (فرح زاد، 1387: 20 و23 و26). 1. متنهای اطلاعاتی که هدف آنها صرفاً انتقال اطلاعات است. به اقدام کاری شوید که هنوز زمان مناسب انجام آن فرا نرسیده است.

در اين مدت زمان صفات کمي و کيفي بافت، رنگ، رطوبت، و بريکس کشمش اندازه گيري و شمارش کلي ميکروبي و وجود کپک و مخمر بررسي شد. مترجمان، معادلهای این صفات و نیز سایر صفات ذکرشده را برای یوسف پیامبر در این سوره، با وجود اهمیت آن، چندان نشاندار نکردهاند تا ارتباط و پیوستگیشان با بافت داستان برقرار شود. خبرگزاری فارس ـ گروه تجسمی ـ علیرضا سپهوند: جدای از مباحث فنی، علمی، تحقیقاتی و هنریِ عکاسی حیات وحش، تماشای عکسها و تصاویر حیوانات یکی از لذتبخشترین تفریحات برای تمام گروههای سنی محسوب میشود.

راوی داستان از داستان خارج میشود و گفتگوی بین راوی، یعنی خداوند با شنوندگان داستان بهصورت مستقیم، یعنی پیامبر و یارانش و بهصورت غیرمستقیم، یعنی سایر خوانندگان داستان صورت میگیرد. به موجب طبقهبندی سهگانة معنا در تحلیل گفتمان هالیدی، زبان بهعنوان نظام تبادل معانی، هم از معنای اندیشگانی (محتوا) سخن میگوید و هم بر مناسبات اجتماعی، یعنی معنای بینافردی دلالت دارد. با وجود آنکه بیشترین تأثیر بافت موقعیتی در معنای بینافردی است، ولی امکان نیل به تعادل در این سطح نیز دارای مشکلات خاصی است، دقت در معنای بینافردی افعال و ساختارهای بهکاررفته با بهرهگیری از بافت موقعیتی متن، دراینباره بسیار کارگشا است.

دیدگاهتان را بنویسید