تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخستوزیر ۱۳۵۰ – ویکینبشته

توصیه میکنیم اگر برای اولین بار به شهر تبریز سفر میکنید، قبل از سفر با مسیرها آشنا شوید و حین سفر در صورت هرگونه مشکل از مردم بومی آن منطقه کمک بخواهید. نسبت به آب جاجرود هم بنده اینجا تحلویحا عرض میکنم که اگر هر چه زودتر آب جاجرود که متعلق بتمام خرده مالکین و مالکین ورامین است حق آنها به آنها داده نشود و چاپلوسها و متملقین بمنظور نفع خودشان بیشتر از این موجب بدنامی اشخاصی که در راس این مملکت واقع شدهاند بشوند بنده اینجا حتی حاضرم استیضاح کنم.

انشاءالله اختلافی نیست، عدهای ازمحصلین که بعد از حادثه شوم شهریور ترک تحصیل داشتند ا زدوسال پیش که وضع کشور صورت ثابت تری بخود گرفت از نو در دانشکدههای مختلف مشغول تحصیل شدند و چون همه ساله عده زیادی در قرعه کشی نظام وظیفه شرکت میکردند ومعاف میشدند یا ورقه آماده بخدمت بآنها میدادند باتکاء این سابقه جوانهای مزبور که تعدادشان زیاد است بادامه تحصیل میپرداختند و اکنون عدهای از آنها در کلاسهای اول ودوم و سوم دانشکدهها وبعضی در سالهای چهار و پنج دانشکده پزشکی هستند و با اعلان وزارت جنگ واحضار آنها بخدمت مجبور میشوند ترک تحصیل کنند ونمره چند سال کوشش خود را زیرپا بگذارند این اقدام و ظلم خاصل است در حق این جوانها که اگر تحصیلات خود را با تمام برسانند مسلما بحال مملکت مفید خواهد بود و در صورت عدم بروز مخاطرات قطعی و فوری که موجب بسیج همگانی باشد احضار این قبیل مشمولین بخدمت موجبان زیان و احضار آنها مضر بحال ملکت است، بنده میخواستم از جناب آقای وزیر جنگ استدعا بکنم.

نایب رئیس ـ آقای آشتیانیزاده شما سوال کردهاید از آقای وزیر جنگ وحالا آقای وزیر جنگ برای پاسخ سئوال شما حاضر است. نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای آشتیانیزاده بفرمایید. قریب دو سال است که متجاوز از ۳۸۰ نفر جاعلین اسناد گمرکی خرمشهر در وزارت دادگستری تحت تعقیب میباشند مستدعی است بفرمایید که کار این پروندهها در چه مرحلهاست واشخاص مورد تعقیب کیانند وجمع مبلغ جرائم ماخوذه چه رقمی را تشکیل میدهد خلاصه جریان کار این است که در اوائل سال ۱۳۲۷ اطلاع حاصل شد که در گمرکات جنوب یک تخلفاتی شدهاست و موضوع روشن نبود از طرف وزارت دادگستری آقای اکرمی رئیس دفتر بازرسی کل کشور مامور شدند که باتفاق معاون دفتر گمرک تهران بروند باستان ششم و آنجا تفتیشاتی بکنند و تحقیقاتی بعمل بیاورند رفتند بآن جا در اول امر چیزی که عنوان شده بود این بود که یک جرمی اعلم شده بود بوسیله اداره کل گمرک و یکی از انبارداران گمرک خرمشهر، و موضوع این جرم ارتباط داشت با یکنفر حق العمل کار که در آن جا بود بنام سید جعفر مدحت مامور تفتیش که آقای اکرمی بود و شخصی بسیار دقیقی است در بازرسی (صحیح است) این آقا رفت و غفلتا دفاتر آن را توقیف کرد.

عرض کنم این موضوع هنوز حل نشدهاست یک وقتی بازرگانان اعتصاب میکنند خرم شهر امسال ۲۲ میلیون در آمد داشت تجار ۲۰ روز اعتصاب کردند وخسارت هنگفتی بمملکت وارد آوردند بعدهم دانشجویان اعتصاب کردند امروز هم شنیدم تاکسیها و اتوبوسها اعتصاب کردهاند، این نمیشود، راجع بدانشجویان البته آقای دکتر بیان خواهند فرمود اطلاعاتشان از بنده بیشتر است موضوع دیگر موضوع بیکارانی است که دولت آنها را در کرج جمع آوری کرده و وضعشان بسیار رقت آور است بطوری رقت آور است که تصور میرود در آتیه نزدیکی امراض ساریه در آنجا بروز بکند برای اینکه غذای حسابی و مکفی بآنها نمیدهند البته وقتی که یک غذای کافی نباشد که اینها را نگهداری کنداگر آنجا بروز مرض کند ا زمرض مصون نخواهند بود ممکن است حصبه، و یا تیفوس، در آنجا بروز کند.

اولا دانشکده پزشکی احتیاج خیلی مبرم بتوسعه تشکیلات و تختخواب اضافی داردوبهترینه راه عملی کردن این موضوع این است که بیمارستان پهلوی را تکمیل بکنند و بودجهای به بیمارستان بدهند که ۶۰۰ تختخواب اضافی هر چه زودتر دائر بکند دوما اینکه اعتصاب دانشجویان پزشکی از لحاظ مبادی و از لحاظ شئون پزشکی معقول و صحیح بنظر بنده نمیرسد و از آقایان دانشجویان تمنی میکنم که هر چه زودتر سر کلاس درسشان حاضر بشوند. تبعیض نیست. استدعا میکنم جناب آقای فرامرزی بعرایض بنده توجه بفرمایید (فرامرزی ـ قصد اعتراض ندارم) و با توجه بوضع کنونی کشور خدای نخواسته این محصلین آلت دست جمعی مغرض و مفسده جو واقع نگردند (صحیح است) اما در مورد تکمیل رفع نواقص دانشکده پزشکی این موضوع وابسته بنظر مجلس شورای ملی هیئت دولت است که در ازدیاد بودجه و فراهم ساختن موجبات توسعه دانشکده و بیمارستانهای تابعه اقدامات موثری بنمایند ((صحیح است)) ومسلم است که با تکمیل ساختمان و وسائل بیمارستان پهلوی و رفع نواقص و تامین بودجه آن کلیه احتیاجات دانشکده پزشکی مرتفع خواهد شد.

دکتر راجی ـ عرض کنم نظر آقایان هست که دردوره گذشته راجع بجعل اسناد گمرکی خرمشهر عده زیادی در حدود ۳۸۰ نفر که اخیرا اطلاع پیدا کردهام شماره شان در حدود ۴۵۰ نفر است تحت تعقیب قرار گرفتند متاسفانه چون آن اشخاص که تحت تعقیب بودند اشخاصی بودند متنفذ (شوشتری ـ پولدار) پولدار، موثر (امامی خوئی ـ گردن کلفت) گردن کلفت (فرامرزی ـ وغیره) دولت گذشته برای مساعدت بآنها چند توصیبنامه گذراند (بهادری ـ و هر چه هم سوال کردیم جواب ندادند) یکی از تصویبنامهها این بود جرائم گمرکی معادل بود با سه برابر مبلغی که تقلب شده، برای مساعدت آمدند آن ماده قانون را قبلا یک کلمه (ت) و (الف) بهش اضافه کردند نوشتند تا سه برابر (صحیح است) مدتی بدین منوال گذشت تصویبنامه دیگری گذشت که حتی این جریمه یک برابر را هم باقساط بپردازند و درش زمان هم قید نشده بود که ممکن بود تا آخر دنیا بپردازده بعد از انجام این عمل و گذارندن این دو تصویبنامه آقایانی که تحت تعقیب بودند آمدند در روزنامه اطلاعات یک بیانیهای در حدود سه، چهار ستون گذراندند که اصلا جعل چی موضوع نداشته، انکار کردند بنده سؤالم از آقای وزیر دادگستری این است که راجع به این امور وزارت دادگستری چه کرده؟

پاکستان فوق العاده نسبت بمناسبات با ما علاقمند است و البته این مناسبات سوابق ممتدی دارد که مربوط میشود بروابط فرهنگی، ادبی، سیاسی در پاکستان حتی تا ۲۰۰ سال پیش زبان رسمی آنجا زبان فارسی بوده و هر چند بیگانگان سعی کردند درظرف ۲۰۰ سال که نفوذ زبان فارسی را بکاهند هنوز کمتر پاکستانی یافت میشود که با زبان شیرین فارسی آشنا نباشد و یا از اشعار سعدی و حافظ مقداری شعر حفظ نداشته باشد (صحیح است) آخرین مرد شاعر بزرگ معروف پاکستان مرحوم اقبال بود که جمعه گذشته در سفارت کبری پاکستان بیاد ایشان جشنی برپا بود وعده زیادی از ادبای ایران در آن جشن شرکت داشتند این مرد بزرگوار در شش جلد دیوانی بزبان فارسی شعر سرود و این مرد بود که کلمه پاکستان را بملت پاکستانی ابلاغ کرد و اظهار داشت که ملت پاکستان در آن قسمتی که اکثریت با مسلمانها نبود نمیتوانند با هندوستان بزرگ یکی باشند این فکر را داشت با اینکه عمر خودش وفا نکرد که استقلال کشو رخودش را ببیند بهر حال یک کشور عظیم مسلمان با ۸۰ میلیون جمعیت بوجود آمد البته برای ماموجب تاسف بود که بین پاکستان و هندوستان اخلافاتی بشود ولی در نتیجه حسن سیاست دو زمامدارد بزرگ لیاقت علی خان نخستوزیر پاکستان و نهرو نخس وزیر هندوستان این اختلافات بحمدالله برطرف شد و بنده خواستم اینجا اظهار خوشوقتی کرده باشم موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم موضوع اعتصاب دانشجویانی است که چند روز است از تحصیل دست کشیدهاند.

اسلامی ـ بنده اخطار دارم که بر همه چیز مقدم است. دکتر علوی ـ در روزهای اخیر تظاهراتی از طرف دانشجویان پزشکی شده که لازم میدانم برای روشن شدن قضیه عرایضی بعرض آقایان برسانم سابق بر این کلیه دانشجویان سال پنجم که عده آنها از یکصد نفر تجاوز نمیکرد خودبخود همه شان کارورز میشدند چهار سال پیش برای رفع احتیاجات مبرم کشور بطبیب، اعلیحضرت همایونی فرمودند که بجای یکصد نفر دانشجو ۲۵۰ نفر دانشجو همه ساله پذیرفته بشود و مقرر فرمودند که بودجه دانشکده پزشکی مطابق نیازمندیهای ۲۵۰ نفر دانشجو برآورده بشود و تعداد دانشجویان از همان سال یعنی چهار سال پیش اضافه شد ولی متاسفانه وعدههای دولت در بوته اجمال باقی ماند و فقط در سال ۳۲۸ در اواخر سال گذشته بود که مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بودجه دانشکده پزشکی افزوده شد وتعداد ۳۶۰ تخت خواب در بیمارستان پهلوی و در سایر بیمارستانها بتخت خوابهای دانشکده پزشکی اضافه گردید البته چون برای کارورزی حداقل برای هر دانشجو ۱۵ تختخواب لازم است ودر دانشکده پزشکی ۱۴۰۰ تخت خواب بیشتر نیست و حداکثر ۹۰ نفر دانشجو میتوانند کارورز بشوند و بقیه البته از کارورزی محروم خواهند شد از این لحاظ بود که دانشکده پزشکی در نظر گرفت که مازاد این ۱۰۰ نفر دانشجو راتا تکمیل تخت خوابهای خودش به بیمارستانهای وزارت بهداری وبیمارستانهای ارتش اعزام بدارد علت اصلی اعتصاب دانشجویان موضوع مسابقهای بود که برای کاورز شدن دانشکده پزشکی مطابق مقرراتی که ۳ سال پیش از شورای دانشکده تصویب شده بود عملی کنند (فرامرزی کارورز را توضیح بفرمایید.

این نظریه هم برای اطلاع مدیر کل گمرک ابلاغ شد بوزارت دارایی وزارت دارایی یک شرحی نوشتهاست ونوشتهاست که این موضوع در هیئت دولت طرح بشود که آیا هیئت دولت موافقند با این طرز یا خیر این نامه وزارت دارایی است. و بعنوان نمونه به شما بگویم که کنسرسیوم خیلی از این موضوع اظهار تعجب کرد چون کارشناسان آنها هم به کارشناسهای نفتی که در هیئت من بودند گفته بودند که مطمئن هستند که بالای پانزده یا حداکثر شانزده سنت نمیشود هزار پای مکعب را به روسها فروخت. این که اعلیحضرت همایونی مکرر فرمودند که قوانین در کلیه شئون مملکت بایستی اجرا بشود وبزعم تمام عقلای قوم حکومت قوی آن حکومتی است که قانون را خوب اجرا بکند (صحیح است) نمیشود گفت این قانون را چون من دلم نمیخواهد چون مطابق میل من است این قانون را آنجا اجرا میکنم اینجا چون مطابق میل من نیست اجرا نمیکنم وقانون نظام وظیفه هم همین طور است یک قوانینی در یک مملکت در مجلس شورا یملی تصویب شدهاست و اهالی این مملکت و مشمولین این قوانین هم مطابق وضعیت خودشان را حاضر برای خدمت وظیفه کردهاند و یکمرتبه الان در تمام وزارتخانهها و ادارات و در تمام مدارس و دانشکدهها همه مردم را گرفتهاند با اینکه معافی هم در دستشان هست من استدعا دارم از جناب آقای وزیر جنگ هم جواب این سئوال را بفرمایند و در موضوع برنامه هم من سئوالی از دولت دارم.

وزیر دادگستری ـ آقای دکتر راجع به سوالی کرده بودند خودشان توضیح دادند که راجع بچه موضوع بود متن سؤال رامیخوانم مقام محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر دادگستری لطفا اطلاع دهید که برای پاسخ سئوال ذیل در مجلس حاضر شوند. اسلامی ـ مربوط بماده ۱۶۷ سئوال و استیضاح است بعضی آقایان تصور میکنند که حتما باید سئوال را آقایان نمایندگان بنویسند بفرستند برای وزیر مربوط و بعد از یک هفته بیایند جواب بدهند ولی روح این ماده این است که درهمان جلسه هم اگر آقایانه وزراء حاضر باشند سئوال میکنند، بنده این تذکری که میخواستم بدهم موقتی بود که دو سه نفر از آقایان وزراء و آقای نخستوزیر تشریف داشتند متاسفانه توجهی نشد وآقای تقیزاده در دوره پانزدهم فرمودند که در انگلستان در یک جلسه ممکن است چهل سئوال بکنند و همان جلسه بیایند جواب بدهند.

انتری ببخشید قربان بنده فرانسه صحبت نکردم. آشتیانیزاده ـ بنده اخطار دارم. اسلامی ـ اخطار نظامنامه مقدم است. ب ـ چون تخلفات بدفعات است جریمه فقط به بزرگترین تخلف تعلق میگیرد و چون تخلفات منتسبه یکی از دونفر نامبرده از دودفعه بیشتر است لذا معادل سه برابر مبلغ بزرگترین تخلف بعنوان جریمه دریافت خواهد شد. لذا باید مطابق موافقتی که بین وزارت دارایی و اطاق بازرگانی تهران برای ارزیابی کالاهایی که حقوق گمرکی را براساس ارزش با توجه بنرخ عمده فروشی بازار شده و این موافقت طبق دستور شماره ۴۴۸۱ مورخ ۱۸-۱-۲۷ اداره کل گمرک بتمام گمرک خانهها ابلاغ و ملاک عمل قرار گرفتهاست و در مورد این تخلف نامهها وموارد مشابه آن نیز همین رویه اعمال گردید یعنی این اداره گمرک که بطور مختلف با نرخ آزاد مطالبه حقوق و عوارض گمرکی میکرد این اختلافات پیدا شد آنوقت اطاق بازرگانی آمد یک توافقی حاصل کرده که میزان دولار را ۴۵ ریال که بنرخ رسمی ۳۲ ریال بود از اینها ۴۲ ریال مطالبه کند واین موافقت بین اطاق بازرگانی از طرف تجار وا داره گمرک حاصل شده بود واینطور هم دستور داده بودند بنام گمرکات که حقوق گمرکی و عوارض را با این نرخ معین کنند لذا کمیسیون هم این نظر را دادهاست که چون این تفاوت داده شدهاست برای اینکه کمیسیون خواست بر خلاف قانون نظری اظهار نکند گفت به ارزش این کالاها اداره گمرک صدی چهل اضافه کند ودولار را ۳۲ ریال بگیرد که نتیجه یکی میشد منتهی کمیسیون نمیخواست که بر خلاف قانون بگیرد چون بیشتر از نرخ رسمی دولت قاچاق است لذا نمیخواست اما آن منظور را خواست تامین کند گفت ارزش کالاها دربازار آزاد صدی ۴۰ اضافه کنید و دولار را ۳۲ ریال معین کنید نتیجه آن این میشود که ۴۵ ریال میشود و تفاوت دیگر بجای تسعیر دولار با نرخ ازاد کمیسیون رسیدگی بتخلف نامهها با افزودن چهل درصد بارزش سیف که از روی اعلامیههای فروش ارز مربوط به اظهار نامههای مورد تخلف نامههای صادره فروش شدهاست بنرخ رسمی تسعیر و نتیجه را مطابق تصفیه مابه التفاوت حقوق وعوارض گمرکی که بدین نحو بزیان خزانه تمام نشدهاست قرارداده.

حالا آقایان توجه بفرمایید که آنها میگویند که این فاکتورها مورد استفاده نبوده برفرض جعلی هم باشد سند مجعول وقتی شامل تعقیب کیفری است که مستلزم ضرر یک کسی باشد و از آن یک کسی استفاده کند، فاکتورها در موقع ورود این کالاها مورد عمل و سند نبوده وسند یت نداشته بلکه مطابق مقررات گمرکی بایستی که اجناس در گمرک ارزیابی بشود و روی همان ارزیابی حقوق و عوارض قانونی گرفته شود و اداره گمرک ارزیاب تعیین کرده و آمده اینها را تقویم کرده ومطابق همان تقویم از ما حقوق گمرکی گرفتهاست (شوشتری ـ یعنی زدند زیرش) (صدرزاده ـ درهر حال قابل تعقیب است)وثانیا آییننامه مصوب ۱۳۱۵ که ماده ۹۸ آن مستند به این جریمهاست ملغی و بجای آن آییننامه مصوبه ۱۳۲۰ میباشد و ثالثا اداره کل گمرک درجات ما به التفاوت ماخذ تسعیر دولار را بیشتر از نرخ رسمی د ولتی قرار داده و این عمل مجوز قانونی نداشتهاست، این هم یک دفاعشان بود میگفتند این مابه التفاوت وقتی حساب کردند دولار را با نرخ آزاد حساب کردهاند اداره گمرک حق ندارد که بر خلاف نرخ رسمی دولت یک نرخی خودش مطالبه کند اینهم یک دفاعشان بود باستناد این مدافعات از پرداخت وجوه تخلف نامهها خودداری و در مقام شکایت بجناب آقای وزیر دارایی بر آمدند و از طرف ایشان رسیدگی بشکایات آنان و اظهار نظر بکمیسیونی مرکب از امضاء کنندگان زیر ارجاع شدهاست کمیسیون چندجلسه با حضور نمایندگان بازرگانان طرف اختلاف و شرکت آقای حاج سید محمدرضا فاطمی که از اطاق بازرگانی تهران دعوت و بسمت نمایندگی معین شده بود تشکیل و پس از امضاء توضیحات وبیانات آقایان وقرائت لایحه دفاعیه آنان و پاسخی که از طرف اداره گمرک داده بودند و مراجعه بمواد مربوطه قانون وآییننامهها و تعویض اختیار نامه سازش وقطع وفصل اختلافات از طرف هشت نفر از بازرگانان مرقوه الاسامی در زیر مذاکره ومشاوره نمودند برای حل اختلاف و بطریق زیر اظهار نظر میماند این هشت نفر عبارت بودند از اینها شرکت سوفار که در ۵ دفعه مرتکب این عمل شده عنایت الله صبوریان در سه دفعه علی اصغر صدقیانی در ۶ دفعه حاج زین العابدین رحیمزاده خوئی بآن عددش نوشته نشده، حاج سید عبدالله مهاجری در ۱۴ دفعه شرکت کسری در ۴ دفعه آقای حبیب الله مطیع در ۶ دفعه الکساندر گریگوریان در ۹ دفعه یکی از این هشت نفر بودند که اختیار نامه تقدیم کرده بودند مجموع مابه التفاوت نسبت به این ۸ نفر جمعا سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال شده بود (فقیهزاده ـ پولشان راهم دادهاند؟) نخیر (یکنفر از نمایندگان ـ صدقیانی چقدر؟) صدقیانی در شش دفعه مجموعش ۸۵ هزار ریال است ایشان پسر آن صدقیانی معروف است سه میلیون وسیصد و پنجاه هزار ریال مجموع این مابه التفاوت است این نظریه نسبت به این ۸ نفر واقع شدهاست، جریمه که به بزرگترین تخلف اینها یعنی سه برابر تعلق میگرفت آن ۸۳۹ هزار ریال جریمه آن دفعات است که تقریبا به بزرگترین تخلف را متضمن بوده نظریه نسبت به هشت نفر نامبردگان حالا چون اختیار نامه تعهد و امضاءنمودهاند لذا بطریق زیر اختلافات را حل وفصل مینماید عرض کنم نسبت به این ۸ نفر این نظریه اگر وزارت دارایی موافقت کند قطعی است امابا این شروط که در اینجا هست اما اگر وزارت دارایی چون اختیار سازش ندادهاست آن رافقط بکمیسیون ارجاع کردهاست که نظریه بدهد وزارت دارایی میتوانند یا آنرا رد کند یا قبول کند.

تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر جهت شرکت در سازمان بیمههای اجتماعی – مصوب ۲ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی . اصلاح و تقویت تشکیلات دانشکده پزشکی نباید موجب تضعیف سازمان و تخریب تشکیلات وزارت بهداری بشود بلکه تقویت هر دوی این مؤسسات لازم وملزوم یکدیگرند. عرض کنم آنچه غیر از آن ارفاقی که راجع به قسط و تقسیم آن وعدم تعقیب شده راجع به مابه التفاوت و جریمه ماخوذه حکم قانون است که این کمیسیون داده تمام حکم است هیچگونه ارفاقی نشدهاست و چون وزارت دارایی موافقت کردهاست هیئت دولت باید نظر بدهد ….. از لحاظ وضعیت بازار و امکان این نظریه بود تا این جا حکم قانون بود از این جا ارفاق شروع شدهاست.

عرض کردم از طرف وزارت بهداری یک نفر مامور شدهاست رسیدگی بوضع بهداشت آنان بکند. نایب رئیس ـ عرض کردم با موافقت مجلس. باک رو خالی کردم. قبری بی نام و نشان که نه. سید سجاد حججی – بسم الله الرحمن الرحیم ، از جناب آقای رئیس تقاضا میکنم آنهائی که اولاد تقاضا داده اند و پیشنهاد کرده اند همچنین تقاضا می کنیم اشخاصی که عربی را خوب می فهمند و میتوانند از نظر انقلاب ایران بهترین بیانات را در آنجا منعکس کنند بروند و همچنین آنها که اعتبارنامه هایشان صادر نشده است اگر در این قرعه باشند این ها بالاخره بی فایده است لذا افرادی بروند که میتوانند از نظر انقلاب ایران ثمر بخش باشند .

مهدی ارباب ـ آقای رئیس کسانی که امروز نام نویسی کردهاند تکلیفشان چیست؟ این جا درج کردهاند نظر کمیسیون رابعد هم رفتهاست در هیئت دولت یک جلسه مورد مذاکره واقع شد بعد هم گفتهاند که در یک جلسه تمام نشده و مانده برای جلسه دیگر و آنوقت چون اواخر سال بوده ماندهاست تا این که این هیئت دلت تعقیب کند این بود جریان قضایان آن ولی فعلا هنوز هم نسبت به ۳۰۰ نفر تحت تعقیب و رسیدگی است چون نسبت بآنها تخلف نامه فرستاده نشده ورسیدگی نشده فعلا یکنفر از طرف وزارت دادگستری بیرشک که نماینده دیوان کیفر است با دستور اکرمی بخوزستان رفته و در آنجا مشغول تحقیق نسبت به این قضایا است، نسبت بآن ۳۰۰ نفر، و هنوز مدارک تکمیل نشده که رسیدگی بکنند تقریبا ۷۲ نفرشان اینجا هستند و سیصد وچندی هم آنجا است که نسبت بآنها هنوز رسیدگی تمام نشده و چون مدارک کافی در دست نیست باید رسیدگی بشود و فعلا آنها مورد تعقیب واقع نشدهاند (صدرزاده ـ آن مامورین هم تعقیب نشوند؟) اگر یک فرد عادی دزدی کرده بود برایش چه عملی میکردید؟

دیدگاهتان را بنویسید