بنبست (داستان کوتاه) – ویکینبشته

در بهمن ماه ۱۳۴۶ دولت برای مطالعه و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای این اصل بزرگ انقلاب به تشکیل کنگره انقلاب اداری ایران پرداخت و متعاقبآن شورای انقلاب اداری تأسیس گردید و در هر یک از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت کمیتههای مخصوصی با جدیت و پیگیریمداوم این موضوع را تعقیب کردند. با توجه به این که انقلاب اداری و به عبارت دیگر اصلاح وضع دستگاههای دولتی مکمل سایر اصول انقلاب است و پیشرفت تمام اصول دیگروابستگی کامل به تأمین این اصل بزرگ دارد دولت به هیچ وجه قانع به اقداماتی که به عمل آمدهاست نبوده و مصمم است که کمال جد و جهد را در راهتأمین این منظور به عمل آورد.

از لحاظ آموزشی تشکیل شرکت خدمات مهندسی و تأسیس مؤسسه آبشناسی گامهای بهنگامی در جهت تجهیز نیروی انسانی به منظور توسعه منابعآب و اجرای قانون مورد بحث بودهاست. اول از طریق مجهز کردن نیروی انسانی که هیچ طرح اصولی و اساسی و اصولاً انجام هیچ کاری بدون اطمینان از تأمین صحیح این منظور عملینخواهد بود. ما موظفیم که علت و هدف این رستاخیزعظیم ملی را مورد دقت و امعان نظر قرار دهیم (صحیح است) بعقیده بنده علت آن رنج و محرومیتهای متراکم و درهم فشرده ایی است که ملت نجیب و بردبار ما طی قرون متمادی از خویش و بیگانه متحمل نموده و هدف آن ایجاد یک ایران نوینی است که بتوان دور از نفوذ و مداخله اجانب بطور آزاد و سرفراز و مطمئن زندگی نمود برای نیل بهدف مزبور آنچه لازمه فداکاری و از جان گذشتگی بود ملت رشید و زجر دیده ایران از خود نشان داد، با آتشی که در کانون سینههای پردرد و عصبانی و شعله وربود آتش اسلحه سنگین را خنثی نمود فریادهای جوانان ناله و ضجههای پیرمردان و پیرزنان باغرش سهمگین مسلسلها و تانگها و زره پوشها مقابله کرد: بالاخره مردم ایران وظیفه ملی خودشان را بنحو احسن و تا سر حد کمال انجام دادند و خواهندداد.

در مورد دیگر مقدمات مورد لزوم نیز اقداماتی صورت گرفته از قبیل تعیین میزان مصرف مفید – تهیه وسائل کنترل – کمک به ایجاد سازمانهایبهرهبرداری و نگهداری منابع آب به طور خصوصی و در نواحی مختلف و این اقدامات چنان که به جای خود خواهم گفت ظرف چهار سال آینده تارسیدن به ثمره مطلوب شدیداً ادامه مییابد. در برنامه چهارم هدف تهیه مسکن احداث ۱۱۰ واحد مسکونیجدید برای هر یک هزار جمعیت اضافی تعیین شده بود. طی برنامه چهارم عمرانی نیز، ۶۸۰ طرح عمرانی در شهرها به مرحله عمل درآمد و یا به اتمام رسید. ۲- تشکیل کمیسیونی دروزارت کشور بمنظورتجدید نظردر قانون شهرداریها مصوب ۴-۵-۲۸ وتنظیم موادلایحه قانونی شهرداری که پس ازتهیه بوسیله جراید ورادیو درمعرض افکارعمومی قرارگرفت تاهرکس پیشنهاد مفیدی درباره آن داشته باشدبوزارت کشور ارسال دارد پیشنهادهای کتبی وتلگرافی که ازمرکز وشهرستانها رسید درکمیسیون مربوط قرائت وموردبررسی ومطالعه واقع شدو با استفاده ازمطالب مفید موادلایحه قانونی شهرداری اصلاح گردید وپس ازجرح وتعدیل آقای نخست وزیر بامضا رسید وبسیله بخشنامه بفرمانداران بخشداران اعلام گردیدودستورداده شد که آن رابموقع اجرا گذارند ومخصوصا دربخشنامه مزبورتذکرداده شد که نکات مشروحه درموادلایحه قانونی شهرداری برای آنست که عموم ساکنین شهر وقصبات با اراده ومیل خود درانتخابات انجمن شهریاقصبه باکمال آزادی اقدام نمایند وانتخابات انجمن شهر یا قصبه ازهرگونه اعمال نفوذمصون باشد وفترتی درتشکیل انجمن شهرحاصل نشود وانجمن شهربنحوی انتخاب شود که مورداعتمادکامل ونماینده حقیقی اهالی باشدوشهردارباحسن تدبیر وبی طرفی کامل واحترازازتبعیض دراجرای وظایف محوله بکوشد وکارمندان ومامورین شهرداری نهایت اهتمام رادرتشریک مساعی باشهردار معمول دارند که وقت ودرآمدشهرداری بیهوده تلف نشودوبرنامه اصلاحی بارعایت توانایی مالی بامطالعه وامعان نظر بموقع اجرا درآید.

در حال حاضر تولید انرژی برق در بخش دولتی به ۵۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت رسیده که بیش از سهبرابر رقم تولید در چهار سال قبل است با ساختمان نیروگاه بزرگ آبی و حرارتی قدرت نصب شده برق که در حال حاضر معادل ۱۰۸ میلیون کیلوواتاست تا آخر برنامه چهارم عمرانی به ۳ میلیون کیلووات خواهد رسید. شک نیست که توسعه صنعتی و گشایش روزافزون اقتصادی مملکت گرایش شهرنشینی را پیوسته نیرومندتر خواهد کرد چنان که در سال ۱۳۳۵ فقط ۳۲ درصد در سال ۱۳۴۵ حدود ۳۸ درصد مردم مملکت ساکن شهرها بودند در حال حاضر اندکی بیش از ۴۲ درصد سکنه کشور در شمار شهرنشینانمحسوبند و پیشبینی میشود که از حدود ۱۳۶۰ به بعد کفه جمعیت شهری سنگینی بیشتر گیرد و از نظر حجم بر کفه روستایی غلبه کند.

این ناهماهنگی در رشد و توزیع جمعیت شهری مبین این است که میل به زندگی در شهرهای بزرگ شدت گرفته و جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیتو امکانات شهرهای بزرگ با مهاجرتهای دائمی به تراکم بیش از حد این قبیل شهرها کمک نموده است. در برنامه پنجساله سوم عمرانی جهت نوسازی شهرها ۶۹۴ طرح به مورداجراء درآمد. به همین جهت است که دولت در نظر دارد هماز سال جاری و با شدت بیشتری طی برنامه پنجم عمرانی، خانهسازی شهری و روستایی را مطمح نظر و وجه همت خویش قرار دهد. به همینمناسبت است که باید شهرهای کشور را که تعدادشان رو به فزونی است و عدد نفوسشان نیز غالباً رو به ازدیاد میرود برای پذیرش این جمعیت گسترشیابند از هر جهت آماده کرد.

تخمین زده شدهاست که در سال ۱۳۴۸ برای هر یک هزار خانوار شهری ۶۶۴ واحد مسکونی وجود داشته و این خود نشان دهندهآشکار کمبود شدید مسکن در شهرهاست (بررسی سال ۱۳۴۵ طی سرشماری دوم کشور نیز حاکی از آن بود که برای ۱٫۵ خانوار فقط یک واحدمسکونی در کل کشور وجود داشت) و بدیهی است که با آهنگ سریع مهاجرت به شهرها و ازدیاد روزافزون ضریب شهرنشینی، وضع مسکن اگر بهحال خود رها شود مشکلات بسیاری به بار خواهد آورد. آشتیانیزاده ـ بنده از حضور جناب آقای نخستوزیر استفاده میکنم و از ایشان استدعامیکنم نسبت به وضع آب رودخانه جاجرود که در جلسه گذشته عرض کردم دستور بفرمایید اقدام عاجل و فوری بشود که خرده مالکین و رعایای قسمت اعظم از ورامین دچار بیآبی نشوند تذکر هم نسبت به این موضوع به بعضی اشخاص دیگر هم دادهام در موقع خود، و اگر اقدام عاجلی نشود مجبورم موضوع را بعدا در مجلس مطرح کنم.

ضمناً تجهیز سازمانهای آب منطقهای و تشکیل سازمانهای جدید نیز مقدمات کار را برای اجرای قانون فراهمآوردهاست. بنده یک ساعت قبل که ماده ۵ مطرح بود عرض کردم که من معتقدم که هر قدر در اطراف مواد یک قانونی بحث بشود بهتر است و ازاینجهت عرض کردم که از توضیح زیاد خودداری میکنم و تا الان هم توضیحی ندادم و با پیشنهادی هم که شد در مورد کفایت مذاکرات بنده موافق نبودم برای اینکه بیشتر صحبت بشود (صحیح است) این را هم تصدیق میکنم که بعضی از مواد این لایحه ابهامی داشت و دارد یا اشکالاتی هم متصور است که آقایان پیشنهاداتیکه فرمودند و توضیحاتی که دادند اکثرا وارد بود و قطعا درکمیسیون هم مورد قانون یکی از لوایح خیلی جامع و بسیار مفید از کار در بیاید تا همه آقایان راضی باشند (صحیح است) اما موضوعی که میخواستم عرض بکنم در این ماده ۶ به نظر بنده هیچگونه ابهام و اشکالی نیست.

شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم این ماده باز قابل تحلیل و تجزیهاست مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد لغت باتلاق بنده آنچه را که اطلاع دارم ۲۴۰۰ و خردهای بالاتر کمتر در همین حدود املاک خالصه دولت بودهاست در این ازمنه شاید ۸۰۰ و ۹۰۰ تا را شاید به انحاء مختلف و به عناوین مختلف بردهاند حالا د ولت یک نظر اساسی گرفته و نمایندگان محترم یک نظر جامعی دارند ایراد میکنند که آن رسیدن ملک است به ارباب استحقاق که سطح بقاء و آبادی مملکت بالا برود این را ما باید تجزیه کنیم تحلیل کنیم اول مقتضی بود صورت این املاک به نحو جامع معلوم شود(صحیح است) که در کدام استان، در کدام شهرستان، در کدام دهستان واقع است و انوقت تفکیک کنیم بین اراضی باتلاقی بایر و اراضی دایر لغت اراضی بایر باید معلوم شود باتلاقی زه کشی دارد زحمت دارد عنوان دارد، چندی قبل خواندم در یکی از جراید امریکا که ترجمه آن در روزنامه اطلاعات بود نوشته شود بحثی شد در امریکا که اراضی باتلاقی اراضی لم یزرع اراضی موات که آن اراضی مال بیت المال است نه مثل اراضی بیت المال ما که توی دست یک عده نیرنگ باز میاید و تقسیم میشود، آنجا گفتند که هر کس برود آن اراضی را دایر کند، آباد کند تاچند سال، ده سال، پانزده سال مالیات از او اخذ نمیشود اتفاقا اینها رفتند و شروع کردند به جاهای مختلف سرمایههای هنگفتی پیدا کردند دولت هم مساعدت کرده بود ولی وزیر دارایی مورد استیضاح کنگره قرار گرفت، وزیر دارایی آمریکا آمد و گفت امضای دولت محترم تر از این حرفها است ما میخواهیم سطح مملکت آمریکا به عمران و آبادی برسد، نظر نداریم به شخص خاصی بدهیم این مملکت باید آباد بشود آبادی غیر از محدودیت و احتکار است، دولت باید صورت این اراضی را که باتلاقی است معین بکند به عقیده بنده این هم کافی نیست بایستی دولت آنجا سرمایه بدهد اعلان بکند، بنویسد ماده از مجلس شورای ملی بگذرد که هر کس آمد ده دهکتار، پنجاه هکتار، صد هکتار این اراضی که زه کشی لازم دارد این اراضی که باید برگردد، شوریش برگردد به شیرینی قابل کشت و زرع بشود.

شوشتری ـ خوت اگر اختلافی نیست و صورت را فرستادهاند آقایان نمایندگان محترم عموما نظرشان به عمران و آبادی مملکت است به نحوی که هیج نومن به بعض و نکفر به بعض نشود این اراضی اطراف تهران که میبینیم بنده که خانه ندارم نه سال است از این اراضی میخواستم به بنده ندادند به همان وضعیتی است که خودتان در تهران میدانید مردم از این حرفها میترسند باید فکری کرد بنده که نرفتم ولی به نظرم از شوشتری بودن فقط اسمش را شنیدهام ۲۴ ساعت آن قسمت را دیدم، شنیدم اراضی را یک عدهای بردهاند آباد کردند عمران کردهاند یا نه اگر هم بردهاند عمران نکردهاند والا وکلا نسبت به آنها نظری ندارند اما ما میترسیم هی بروند مثل اراضی تهران یکعده خارجی بیایند توی خودشان شرکت تشکیل بدهند به این صورت عجیب این کرایهای که به این صورت برای مردم در آوردهاند که به قول آقای کشاورز صدر مردم را به تزلزل انداخته فکری بکند که حقیقه به دست مردم برسد و مملکت آباد بشود عرض دیگری ندارم.

اینها نیست مگر آنکه همانطور که عرض کردم در یک جمله که ما وزارت خارجه نداریم. من از جناب آقای وزیردارایی وجداناً میپرسم اگر ملک یک عده صغار فروش آنرا ایجاب مینمود آیا حاضر میشدید آن ملک را بایک چنین اختیارات وسیع بدست یک چنین مردمی بفروشید من مطمئن هستم که هیچ وقت حاضر نمیشدید پس چرا راضی میشوید مال مملکت که به شما سپرده شدهاست اینطور درمعرض تفریط قرارکیرد ویک چنین لایحه به مجلس شورای ملی بیاید. رئیس- آقای انصاری وقت شما تمام است . خلخالی – بنده عرض دیکری ندارم وفقط برای آقایان وقت هم تعیین کنید که چه مدت باید صحبت کنند یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه این را هم تعیین بفرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید