از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

هتل شهریار تبریز هتل پنج ستاره در بهترین منطقه مرفه نشیین تبریز است این منطقه ائل گلی یا شهید باکری نام دارد که خوش آب و هوا ترین منطقه شهر است. نایب رئیس ـ آقای نخستوزیر نخستوزیر ـ این(وغیره) که اینجا گفته شدهاست مقصود همان انواع کارهای ساختمانی و کشاورزی است که ممکن است بوسیله آن کارها فورا اشتغالی برای این به یکارها فراهم بشود کارهای کشاورزی انواع دارد و همچنین کارهای ساختمانی، درهمان راهها هم که فرض بگیریم فقط راهسازی باشد انواع زیاد دارد (مکی ـ پس تفکیک بفرمایید) این (وغیره) مقصود این بودهاست که نظائر آن کارها، ودر آن زمینه کارها چون این جا گفته شدهاست راهسازی و کشاورزی باید این خیلی محدود نباشد همانطوریکه عرض کردم یک سدی کنار رودخانهای میسازند که آب دارد یکی دهی را میبرد اگر بخواهند دست بساختمان آن بزنند مانع قانونی نداشته باشد حالا اگر لفظ (غیره) خیلی بد بنظر میرسد همان طوریکه گفتند ممکن است گفته بشود (ونظائر آن) یعنی در زمینه کارهای کشاورزی و راهسازی وعمرانی این عیبی ندارد..

در همین مدت با همکاری یونسکو طرح نمونه مبارزه بابیسوادی آمیخته به تعلیمات حرفهای و فنی در دو منطقه کشاورزی و صنعتی دزفول و اصفهان اجرا شد و فقط در سال تحصیلی اخیر متجاوز از ۵۲هزار نفر کارگر کشاورز و خانواده آنان از این تعلیمات بهرهمند شدند و طرح نمونه مذکور به عنوان یکی از موفقترین طرحها در ع رصه جهانی شناختهآمد و مورد بازدید و مرکز کسب اطلاع و تجربه دهها کارشناس بینالمللی گردید. اکیپهای مهندسین دراراضی که بایدمشروب شودمشغول نقشه برداری به منظورایجادشبکه آنهاروزهکشیها میباشد وباموافقتی که باسازمان خواربار وکشاورزی جهانی شده متخصصین آن سازمان باکمک مهندسین ایرانی مامورتهیه طرحهای عمران واسکان دراراضی مزبور وبرنامههای کشاورزی شدهاند تاقبل ازپایان عملیات ساختمانی سدوانهارمقدمات مربوط به عمران هم فراهم گردیده وبتدریج این اراضی وسیع تحت کشت قرار گیرد.

۴- شروع عملیات حفاظتی ومرمت پلهای راه کناره شمال ۵- شروع ساختمان پل زابل درراه بین خرمآباد واندیمشک ۶- شروع مجدد اسفالت راه قزوین تاکستان ۷- شروع مجدد اسفالت راه خرمآباد – تنگ ملاوی (خط خرم آبادواندیمشک) ۸- شروع مجدد عملیات اسفالت راه شیراز- تخت جمشید ۹- شروع مجددساختمان راه ازنا – اصفهان ۱۰- شروع مجدد ساختمان پل زاینده رود دراصفهان ۱۱- ادامه ساختمان پل پسیخان درراه رشت به فومن ۱۲- اسفالت راههای اطراف شهر طهران (شاه آباد – ونک – سرخه حصار- دوشان تپه) ۱۳- شروع مجدد زیرسازی واسفالت راه تهران – ورامین ۱۴- ادامه اسفالت راه تهران – فرودگاه مهرآباد.

اثاثیه و تخت سفری او را پیشخدمت اداره برداشت و بطرف منزل شریف رهسپار شدند. اصلاحات اداری در سازمان جدیدی که برای وزارت راه تهیه گردیدهاست تصدی امورمختلفه اداره کل راه شوسه درمرکزوشهرستانها عموما بعهده مهندسین واگذارشده وچون با اجرای برنامه پنجساله کارهادرخطوط معین تمرکز خواهدیافت درنظراست دستگاههای نظارت کارهای ساختمانی تقویت ومراقبت کامل درجریان ساختمانها بعمل آید تامعایبی که سابقا درکاربودهاست تجدیدنشود. برای اینکه وقتی آن دیوار را جلوی آن میگذارند سد را آب نباید و ببرد و آنوقت برای گذاشتن این دیوار مطالعات طبقات الارضی میشود میاورند و آنها را تجزیه میکنند برای اینکه استقامتش را بدانند استقامتش را که فهمیدند برای آب هم که اندازه گیری شد آنوقت نقشه میکشند که این دیوار عرضش چند متربایدباشد ارتفاع وطولش چند متر باید باشد چندمتر آب باید جمع بشود و کجا باید جمع بشود و با این اب چکار باید کرد و چه استفادهای میدهد یک همچو نقشههائی لازم است برای اینکه روی این نقشهها بایدوام خواست بحرف کسی وام نمیدهند این نقشهها را باید مطالعه بکنند و آن طرف وام دهنده هم بسنجد حساب عمل و خرجش را، حساب استفاده و در آمد و بهره برداریش را، و در نتیجه سنجش کند این وامی که گرفته شد چه جور بر میگردد یعنی این عملی که میشود عمل مفید باشد و این بمرور چند ساله، اصل و فرع این خرج را استهلاک بکند ملاحظه بفرمائید مدارکی که ما طبق آن مدارک وام میخواهیم باید از این قرار باشد باید اینها تهیه بشود حالا بآقایان عرض کنم چند فقره از این مدارک تهیه شدهاست در سازمان برنامه در قسمت آبیاری و تاسیسات صنعتی است تهیه ماشین آلات و غیره چند فقرهاست شاید پنج شش فقره این طرحها تهیه شده و اینها حالا مدارکی است، مدارکی است که میتوانیم بموجب آنها وام بگیریم.

درسالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودرکمیسیونهای بودجه وراه موردرسیدگی و تصویب قرارگرفته درجلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح وتامرحله اخذرای رسیده ولی متوقف مانده وبموقع اجرا درنیامده وبعلت دردست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی درنقاط مختلف کشورپخش میگردد وچون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیا نبود از عملیاتی که صورت میگرفت نتیجه مطلوب حاصل نمیشد این بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت. نایب رئیس – نامهای از طرف آقای وزیر کشوررسیدهاست که سؤالاتی که برای ایشان رسیدهاست از طرف آقایان آزاد وحائریزاده ومکی وهمچنین آقای آشتیانیزاده وبرای سؤال آقایان نمایندگان راجع به استاندار پنجم کرمانشاهان حاضرند جواب بدهند اگرموافقت بفرمایید این سؤالات برای جلسة آینده مطرح بشود وحالاوارد دستوربشویم.

آقایان محترم – ایجادکنندگان این حالت طغیان وعصیان، ماجراجویان نیستندآنطوریکه دربعضی ازگزارشهاهم مینویسندافرادحزب زحمتکشان هم ایجادکننده این روح عصیان وطغیان هستندحزب زحمتکشان خودمولودوتجسم ملی این حالت طغیان وعصیان است ماتنظیم کننده این جریان ونهضت بزرگ زحمتکشان هستیم ماسعی وکوشش میکنیم که این نیروی غیرمنظم شکل اجتماعی بخود بگیردودریک مجرای منطقی که برای هدفهای ملی مفیدباشدسیرکندماسعی وکوشش میکنیم که مسیرحوادث ووقایع تاریخی رادرراهی که بهدف ملت ایران میرساندسیردهیم ونگذاریم که دشمنان ملت ایران ازاین جریانهاسوء استفاده کننددهقانان که بزرگترین وفقیرترین طبقات زحمتکش ملت ایران راتشکیل میدهندباهمان وسایل وابزارقرون وسطایی کارمیکنندولی درعوض باواحدمقیاس قرن بیستم موردبهره برداری قرارمی گیرند.

۱- اداره کل راه شوسه چون سازمان اداره کل راه شوسه برحسب تشخیص وتمایل وزرا وقت دستخوش تغییروتبدیل بوده وعمومادست به دست گشتن کارهاموجب بلاتکلیفی مامورین ومقاطعه کاران ووقفه ورکود عملیات ساختمانی میگردید وطبق عادتی که ازسالهای قبل معمول بود ادارات راه شوسه شهرستانها درجزئیات امور خود از مرکز کسب دستورنموده واین رویه باعث اتلاف وقت وتاخیرانجام کارها میشد و گذشته ازاین موسسات استفاده کننده ازراهها ازقبیل شرکت ملی نفت ایران وبنگاههای حمل ونقل هیچگونه معاضدت وهمکاری درتنظیم واجرای برنامههای راهسازی وراهداری نداشتندبرای رفع معایب موجوده واستقراروتثبیت یک سازمان اساسی جهت اداره فوق لایحه قانونی شماره ۱۳۵۶۰ مورخ ۱-۸-۳۱ بتصویب رسیده وبموجب آن اولاوظایف اداره کل راه شوسه مشخص وتشکیلات آن روی پایه واساس ثابت قرارداده شدوثانیا خطوط کشوربه هفت منطقه تقسیم وبرای تصدی هرمنطقه یکنفرمهندس باسابه تعیین وامورمربوط به تعمییرات خطوط وراهداری بعهده شهرستانها واگذار و ثالثا از شرکت ملی نفت ایران وسندیکای صاحبان وسایط نقلیه دعوت شده و هریک نماینده معرفی نمودهاند که درشورای مرکزی راه عضویت داشته درتنظیم بودجه وبرنامههای مربوط براههاشرکت واظهارنظرمینمایند ودرشهرستانهانیزبوسیله عمال خود درجریان امورراهداری وصرف اعتبارات نظارت خواهندکرد و هرگونه نواقص ومعایبی درکارمشاهده نمایند تذکرخواهندداد تادررفع آن اقدام شود.

برای اینکه باید این کار در مملکت درست بشود که هر کس دلش میخواهد نباید آراء را بسوزاند (حاذقی ـ کار از این درست تر نمیشد رایها را عوض کرده بودند) بسیار خوب آراء را عوض کرده بودند این آراء که عوض شد در قانون انتخابات جعل کنند تطمیع کننده، تزویر کننده برخلاف مقررات عمل کننده برایش یک فکری شده برایش یک مجازاتی معین شده (صحیح است) (حاذقی ـ کمک کنید اجراء شود) آقای حاج حاذقی در قانون انتخابات میگوید باید صورت مجلس باشد، باید انجمن ابطال کند بنده خودم رفتم پیش آقای عماد ممتاز استاندار محترم تهران که حقیقت را تجسس کنم (امامی خوئی و بهادری ـ مرد شریفی است) بلی آقا عماد ممتاز نوه مرحوم میرزاد قلی خان وزیر رفتم پیش ایشان گفت آقا من این صورت را دارم گفتم آقا صورت مجلس را بیاورید، آنوقت یا بخشیان یا بدخشیان نامی است (ناظرزاده ـ بخشیان) بلی بخشیان نامی گزارش میدهد جناب آقای فرماندار یا استاندار، حسب الامر رفتم برای رسیدگی وقتی وارد شدم در آنجا، یک مرتبه بمن گفتند آراء را سوزاندند آراء را سوزاندند؟

مطلب دیگری را که جناب آقای صدری در جلسه گذشته اظهار فرمودند موضوع شکایت دانشجویان آموزشگاه بهداشت و دانشکده پزشکی مشهد بود بنده خیلی خوشوقتم که جناب آقای وزیر فرهنگ هم تشریف دارند و از حضور ایشان استفاده و تمنی میکنم که توجه بفرمایند به عرایض بنده و یادداشت هم بفرمایند و اقدام هم بکنند. اردلان- آقای رئیس بنده یک تذکر نظامنامهای دارم مطابق ماده ۸۰. علاوه برساختمان خطوط فوق ساختمان یک راه آهن فرعی بین کرج وکارخانه قندکرج دردست ساختمان میباشد وساختمان یک انبارفلزی برای کالاهیا تجارتی وارده به بندرخرمشهر وساختمان یک کارخانه تبدیل شکربه قند درورامین نیزتحت سرپرستی اداره کل ساختمان راه آهن میباشد.

۵ – سازمان تفصیلی بنگاه راه آهن در دست تهیه میباشد که بعدا جهت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم گردد. گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن از سال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دو قطعه ۲۹ و ۳۰ را درخط مزبور باتعدادمختصرکارگر تعقیب مینماید وتاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست.

۶- اصلاحیه قانون بزههای راه آهن که درنتیجه برخوردبه اشکالات متعدد چندین سال تهیه شدهاست جهت تصویب تقدیم هیئت محترم دولت گردیدهاست. مسجد آبی تبریز در اوایل سال 1900 توسط وزارت فرهنگ ایران بازسازی شد. علاوه بر اقدامات فوق در سال جاری به منظور تجلیل جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۳۲۰ میلیون ریال برای اینگونهامور در روستاها تخصیص داده شد. اینکه بعرض رساندند موضوع دکتر قشقائی سیاسی نیست بر خلاف بوده است چون امر شد قضیه را تعقیب کنم ناچار کار را به جریان انداختم و حالا کم کم روشن میشود چند مرتبه تلفنی خواستم با رئیس سازمان تماس بگیرم وقت ندارند بعرض مبارک ملوکانه برسانید که دوسال و نیم است دنبال این کار هستم ، تا اصل قضیه روشن شود .

ولی چنین توجهی هرگز ما را از عمران دهات که سکونتگاه مهمترین قشر جامعه ما یعنی روستاییان و کشاورزان زحمتکشاست غافل نخواهد نمود به همین مناسبت بود که برنامه چهارم اعتباری معادل ۹،۱ میلیارد ریال به عمران و نوسازی دهات اختصاص داد و فقط در سهسال اول برنامه به اجرای ۶۹۳ طرح آب آشامیدنی – ۱۳۹۵ طرح تأسیسات و ساختمانهای بهداشتی و ۴۷۳ طرح سالمسازی محیط روستا کمک نمود ودر سال جاری که مصادف با جشن شاهنشاهی ایران است اعتبارات بسیار وسیعی از طریق مقامات استانداری برای عمران و نوسازی دهات تخصیصیافته و توزیع گردیدهاست. براى این که مردم بیکارند سابقاً صیادى در میان ما ننگ بود.

برنامههای آموزشی حین خدمت در بین کارمندان دولت تعمیم خواهد یافت تا کارمندان به مظاهر نوین نظم و مدیریت آشنایی یابند و با توسعه سطحمعلومات آنان بر کارایی فعالیتهایشان افزوده گردد. گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن ازسال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دوقطعه ۲۹و۳۰ را درخط مزبور با تعداد مختصرکارگر تعقیب مینماید و تاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست.

ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه – تبریز و شاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و ۳۰۰۰ تن – ۴- تعرفه بهرهبرداری بنگاه راه آهن که بتصویب هیئت دولت رسیده چون با مقتضیات روز ابداتطبیق نمیکند ناچار بنگاه راه آهن تعرفه جدیدرا تهیه واکنون در شورنهایی میباشدکه جت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم خواهدشد. استفاده ازاختیارات علاوه برتثبیت سازمان اداره کل راه شوسه یک اقدام اساسی دیگر که با استفاده ازاختیارات قانونی آقای نخست وزیربعمل آمدهاست مسئله تنظیم برنامه پنج ساله راهسازی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید