از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

اگر کنترل امور از دست حکومت مرکزی خارج شد تاریخ به بدی درباره ماقضاوت خواهدکردوتمام آثارمبارزات ملی ما را تحریکات بیگانه درهم خواهدنوردیدگزارشات بعضی مسئولین امور حاکی است که درعرض این روزهای اخیرعده ایی از افراد ناراضی که امروزه در سلک حزب توده درآمدهاند در تهران متمرکز شدهاند این هاطرفدارآقای دکتر مصدق ونهضت ملی ایران نیستندبلکه اگر شرکت درتظاهرات میکنندآلت دست رهبران خائن و خودفروش خود هستند. سازه اصلی و طرح کاخ شبیه یک سفرهماهی است که صدفی آن را دربرگرفته و یک دریاچه در محوطه بیرونی این کاخ آن را از سه طرف احاطه کرده است.

نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید دو طرح از طرف آقایان تقدیم شده (اردلان ـ یک تذکر نظامنامهای دارم) اجازه بفرمایید آقای اردلان شما نمونه انضباط هستید بنده دارم صحبت میکنم (اردلان ـ به بنده اجازه بفرمایید اخطار نظامنامهای دارم) اسم شما نوشته شدهاست و اجازه هم بعدا داده میشود قبل از این طرح یک گزارش از کمیسیون رسیدهاست که آقای حاذقی قرائت میکند. مشاور – البته در موضوع مخالفت باتقاضای فوریت لازم است که دلایلی ذکرکردکه مربوط بعد م ضرورت فوریت باشدولی چون اینجاصحبت ازبرنامه کلی دولت بوده و بعد هم تقاضای فوریت راجع بتمام موادبرنامه شدهاست اینست که مطلب یکقدری ممکن است بسط پیداکندو اگر بنده تصدیع میدهم نبایستی آقایان ازتصدیع بنده گله مندباشندبنده هم مثل همه افرادایرانی ناظراوضاع اجتماعی ودردسرهایی که اجانب بدست عده معدودی مردم لزوم وطن خودمان که فاقداحساسات وطن پرستانه بوده اندبرای ماایجادمیکرده اندبودواین جریان مربوط بامسال وسال پیش نبوده بلکه بعد ازتغییرات مهمی که درشهریوریکهزاروسیصدوبیست واقع شدبنده حتی المقدورازبرای دفع نفوذاجانب کوشش داشته خودجناب آقای نخستوزیرازاقدامات بنده ازطریق نوشتن یاگفتن وهمکاری کردن باکسانی که درراه دفع نفوذاجانب کوشش داشتندکاملاواقف هستنددرمعیت شخص خودایشان درهرمرحله ودرهرمرتبه که قدم برداشتند بنده هم خوشبختانه حاضربودم (دکتر معظمی – بلندتربفرمایید) و هر جا که میرفتندایشان را دنبال میکردم لازم نیست بنده دراین خصوص توضیحاتی بدهم تمام مردم این مملکت سابقه دارندهمه میدانندکه بنده برای دفع نفوذاجانب چه اقداماتی داشتم و چه کوششهایی کردهام حتی آنزمانی که قشون اجانب درایران بودوازاقدامات بنده ناراضی بودندبعضی رادیوهای ایشان مسکووجای دیگر ببنده اسم گوبلزداده بودندوبنده ازاین چیزهاترسی نداشته و ندارم.

مترو تبریز در نزدیکی ان هتل گزینه خوبی برای گشت های درون شهری ارزان است. جریان آب دو رود مهران رود و تلخه رود از میان این پارک سبب شده یک چشمانداز طبیعی در معرض دید گردشگران به وجود آید. ناصر ذوالفقاری – همانطوری که جناب آقای دکتر بقایی فرمودندکارهاهمه باحرف میگذردمتاسفانه خودشان هم اینجا حرف زدند (دکتر بقایی – عمل هم پشتش هست) خوب است الان یک طرحی تهیه کنندبنده وبرادرم قول شرف میدهیم اولین کسانی باشیم که آن طرح راامضاءمی کنیم و اولین کسانی باشیم که آنرااجراکنیم (دکتر بقایی – پانزده درصدرابدهیدعمل که طرح نمیخواهد) آنراهم خوشبختانه فامیل ذوالفقاری عملامیدهندمیخواهیدبفرستیدتحقیق کنید (نمایندگان – احسنت) آقایان نمایندگان محترم: بنده معتقدم که تنها (حرف) هرگزنمی تواندآلام عمیق جامعه ایرانی رادرمان کندبهمین جهت همیشه سعی کردهام کمترسخن بگویم وبیشترمشوق کسانی باشم که مایلند گامی درراه سعادت این ملت بردارند.

امااین رویه باعث نمیشودکه درلحظات بسیارحساس ودقایق باریک عمریک ملت ازابرازحقایق گفتنی احترازنمایم یک نماینده مجلس مثل یک سربازفدایی ملک وملت بایدهمیشه بیداروهوشیارو آماده وگوش بزنگ حوادث باشدودرآن لحظه ایی که مصلحت ووظیفه ومسئولیت باوحکم میکندبرای ادای دین خودبملت قیام واقدام نمایدامروزوظیفه نمایندگی ووجدان ملت خواهی بمن حکم کردهاست که ازاین حق خود استفاده کنم زمامداری مجددجناب آقای دکتر مصدق مصادف بایک سلسله حوادثی است که ممکن است سیرجریان تاریخ راتغییردهدناچاربارسنگین وظیفه راروی شانههای خوداحساس کردم وبیان این حقایق صرفابرای سبک کردن این بارسنگین است بنابراین استدعادارم هرگاه قسمتی ازعرایض بنده درنظریکی یا جمعی از همکاران محترم درخور ایرادباشداجازه فرمایندتاعرایض خودراخاتمه دهم بعد آماده استماع پاسخ همکاران عزیزوگرامی وفداکارخودهستم.

آقای دکتر مصدق تجدید زمامداری شما با یک جنبش همراه بودکه جمعی آنرا (انقلاب سبک) نام گذاشتهاند البته بعد از هر جنبش و نهضتی یک رشته حوادثی که ناشی از احساسات و تعصبات است بروز میکندکه باید با کمال عقل و درایت و متانت و واقع بینی این تعصبات واحساسات رارهبری کردوالانتیجه انقلاب بیک فاجعه عظیمی مبدل خواهدشد. ماده واحده – به آقای دکتر محمدمصدق نخستوزیر اختیار داده میشود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای موادنه گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم امردادماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی بشرح ذیل: (آقایان اجازه بفرمایند که موارد را بنده نخوانم چون قبلا تصویب شده و اطلاع دارند) تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم الاجرا می باشند.

این موضوع راالبته آقایان بخاطرداریدکه درجلسه خصوصی که تقریبادر۲۰روزپیش خودجناب دکتر مصدق آمدنداینجاومذاکراتی شدوهمینطورکه اینجاجناب آقای مشاربیانی کردندآنجاهم اظهارعقیده کردندوبنده هم همان موقع جزوموافقین بودم نظریاتم راعرض کردم حالا هم اعتقادبنده این است که مابایدتسهیل موجبات پیشرفت کاردولت رافراهم کنیم آنوقت انتظارداشته باشیم که قدمهای اصلاحی ضروری رابردارندالبته شکی نیست که دربعضی ازسازمانهای ماودربعضی ازقوانین بایداصلاحاتی بشودجناب آقای مشارفرمودندکه بیک فوریت رای داده شودوبکمیسیون ارجاع بشودبنده فکرمیکنم که اگر بخواهیم میتوانیم این نظرراتامین کنیم باین کیفیت که اگر بدوفوریت هم رای بدهیم بازبایدطبع وتوزیع بشودبین آقایان نمایندگان وآقایان وقتیکه طبع وتوزیع شدهر نظر اصلاحی که دارند پیشنهاد بفرمایند صحبت بشود این توضیحاتی را که جنابعالی اینجا خواستید بیان کنید موقعی که اصل اختیارات مطرح میشودمی توانیدنظریات اصلاحی خودتان را درقسمت قضایی یادرقسمت مطبوعات یابانکی و همینطور سایر نظریات اصلاحی که دراین ماده واحده داریدپیشنهاد بفرماییدوشایدهم بعضی ازقسمتهاراخوددولت موافقت کندزیرابنده هم دریک قسمت ازنظریات جنابعالی موافق هستم وآنقسمت امورقضایی است بنده امورقضایی راچون یکی ازقوای سه گانه کشورمی دانم ودرقانون اساسی هم این قواازهم تفکیک شدهاست معتقدم مابایددردادن این اختیارات دقت کنیم آقای دکتر معظمی جنابعالی که استاد حقوق هستیدوسایرآقایان هم هستندبایداین مطلب رادرموقع دادن اختیاردرش دقت کافی بفرماییدوبااینکه دردادن اختیارموافق هستیم طوری این اختیاررابدهیم وماده واحده راتنظیم کنیم که به آن اصل قانون اساسی لطمه واردنشود جناب آقای دکتر شایگان هم اینجاتشریف دارندخوشبختانه افرادزیادی که همه استادحقوق هستنددرمجلس تشریف دارندوتوجه باین مطلب دارندالبته بموقع خودش توضیح خواهنددادبنده فکرمیکنم که جناب آقای مشارهم موافقت بفرمایندکه مابفوریت اول ودوم رای بدهیم و بعد اصل موضوع که درمجلس مطرح میشودیعنی بعد ازاینکه ماده واحده طبع وتوزیع شدآنوقت نظریات خودتانرادرموقع خودش بطورتبصره بطوراصلاح پیشنهادبفرماییدوهرنظرصحیح واصلاح اساسی باشدمن یقین دارم که جناب آقای کاظمی وهیئت محترم دولت ازطرف جناب آقای دکتر مصدق نخستوزیر قبول میکنند زیرا مجلس شورای ملی معتقداست بطوریکه در نطقهای قبل ازدستورامروزهم اشاره شدو گفته شدبایداصلاحات ویک رفورم اصولی واساسی درکشوربشودبنده هم ازافرادی هستم که عقیده خودم راعرض میکنم ماازاین موقعیت بایداستفاده بکنیم (خسروقشقایی – صحیح است) وهرموقع اصلاحاتی که برای کشور ضرورت داردقدمهای خودمان رابرداریم حتی درقسمت اصلاح وضع دهاقین وکشاورزان وزارعین چون جناب آقای دکتر بقایی دراینجابیانی کردندگرچه جناب آقای ذوالفقاری فرمودندبنده هم که مالک جزء هستم این راعرض میکنم درسهم خودم بانهایت میل برای هررفورم واصلاحی که لازم باشدحاضرم (شمس قناتآبادی – شکسته نفسی نفرماییددرباره مالک جزءشکسته نفسی نفرمایید) من جنابعالی راکه بخودتان اعتماددارم استدعامی کنم تحقیق بفرمایید اگر این عرضی که بنده کردم همینطورنبودبنده بغلط مشهورم چون گاهی ازملاکین دفاع کردم تصورمیکنند که ملاکین بزرگ هستم بنده ازمالکیت اباندارم خیلی هم مفتخرم برای اینکه اصول مالکیت درکشورمایکی ازاصول است ولی من مالک بزرگ نیستم من یک مالک جزئی هستم اگر رسیدگی بملک من بشود بعد معلوم میشوداستدعا میکنم جناب آقای شمس قناتآبادی تحقیق بفرماییدومطمئن باشیدکه درمحضرآقایان خلاف عرض نمیکنم بهر صورت بنده موافق هستم که این ماده واحده بفوریت اول ودومش رای گرفته شودو اگر نظریات اصلاحی هست در موقع خودش که مطرح میشودودرجلسه آینده که طبع وتوزیع میشوداقایان بگویندبالاخره رفتن بکمیسیون نتیجه اش این است که بایدبیایددرمجلس ودرمجلس مذاکره بشودوهمان نظریاتی راکه میخواهیددرکمیسیون اظهارکنیددر همین جابفرمایید.

نایب رئیس – رای میگیریم بفوریت دوم آقایانی که بافوریت دوم موافقندقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. نایب رئیس – جناب آقای کاظمی بفرمایید. آقای حائریزاده مخالفید. تمنی میکنم درفوریت بفرمایید. مشار- همین راجع بفوریت است که عرض میکنم چون مقدمه راجع به پروگرام است اگر یک مطلب کوچکی بود بادوسه کلمه تمام میشدراجع بپروگرام است اگر هم میفرماییدکه بنده کوتاه کنم بنده هم اصراری ندارم ک اطاله کلام کنم درموادپروگرام یک چیزهایی هست میشوداقدام آن رابکلی دراختیاردولت گذاشت مطلب اول که خیلی قابل ملاحظهاست اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی وشهرداریهااست دراینجاجناب آقای کاظمی درشرحی که قرائت فرمودنددرماده واحده معلوم نکردندغرض ازاینکه اختیارمی خواهندبگیرندبرای اصلاح قانون انتخابات یعنی چه؟

نایب رئیس – رای میگیریم بفوریت اول. آقایانی که بافوریت اول موافقندقیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. آقایان محترم: هیچ فردمنصفی نیست که منکربیداری ورشدملت ایران باشدحوادث سالهای اخیرنشان دادهاست که عامل زمان موقعیت جغرافیایی حساس مملکت وتحولات جهانگیرطرزکاروفکروروحیات طبقات وتودههای کثیر و مظلوم و محروم این ملت را باندازه لااقل یک قرن جلو بردهاست آن حرکت و جنبش که روزی در میان اکثر ملل دنیا دیده شد و پایههای موجودیت فعلی آنها را استوار کرد یکی دوسال است که درایران مشهودشدهاست.

انصاری – و امروز در اینجا من به شما عرض می کنم که این عوامل کدتا را ملت نمی بخشد و مردم می خواهند هر چه زودتر و سریعتر چون مساله کدتا است اینها را بصرف احتمال دستگیر کنند چون مرتبا زنگ می زنند و می فرمایند که وقت من تمام شده است مطلبی را که یادداشت کرده ام مختصرا بعرض می رسانم . سرگرمی واقعی پس از پایان تمرین شروع می شود.

پس ملاحظه میفرماییدکه حمایت بنده ازنهضت ملی ایران بهیچوجه بامروزوحوادث اخیرنیست. مشار- راجع باصلاح قوانین پولی آندفعه هم بنده درمجلس خصوصی بعرض آقای نخستوزیررساندم که یک بانک ملی درایران وجودپیداکرده واین بانک برای کارهای اقتصادی این مملکت هست فعلایک سرمایه ایی برایش تامین شده که کارخودش راداردمیکندمردم هم ازاین بانک دارنداستفاده میکنندکم یازیادبهرحال پول مردم درگردش است و اگر نسبت باین بانک ونسبت باین پول بخواهندتصمیمی اتخاذکننداین تصمیم بایدخیلی ازروی احتیاط باشد این رانمیشودبعنوان آزمایشی عمل کردو اگر بخواهنددراین کاریک فعالیتی بکنندمثلافرض کنیدپانصدمیلیون اسکناس چاپ بکنندبنده یقین دارم هرچندمیلیون اسکناسی که چاپ بشودچندمیلیون برقیمت اجناس این مملکت اضافه خواهدشدوبااین نظریاتی که درمجلس شورای ملی برای ترفیه حال طبقات پایین وجودداردخیلی بعیداست که بشود یک کاری کنیم که رفاه وآسایش مردم راتامین کند اگر بخواهندیک عمی بکنندکه جنس بسهولت بدست مردم برسد وازاین قبیل کارهامانعی ندارداین صحبتی بودکه عرض کردم این دوقسمت خیلی مهم هستندهردورابایدتوجه داشت قسمت دیگر قانون مطبوعات وموضوع کارهای قضات است موضوع قانون مطبوعات یک امرخیلی مهمی است چون مامی بینیم که بااینکه ازآن خیلی انتقادمیشودازاینکه مطبوعات فحاش دراین مملکت هستندبدحرفی میکنند درست است البته انکارنمی شودکردکه این حرفهاخوب نیست ومطبوعات بایستی خیلی قلمشان باشرافت باشد ولی درعین حال مطبوعات دراین مملکت خدمات زیادکرده اندوبازهم خدمت میکنندالان هم که میبینیم که این اوضاع درمطبوعات منعکس است کوچکترین صدایی که درمملکت درمی آیدفورادرمطبوعات منعکس میشودواین انعکاس خیلی اهمیت داردبرای اینکه مطابق افکارعامهاست ومطبوعات است که آنهارادردنیاوایران منتشرمیکندمطبوعات است که وقایع سیاست خارجه رادرمملکت پیش بینی نموده روشن میکندوماملتفت میشویم که دنیاچه حالی دارد ممکن است اوضاع واحوالی که دردنیاهست برای مااثراتی داشته باشدودرعین اطلاع ازگزارش احوال دنیانقل وانتقالات روساودوایرومتصدیان امورکه درروزنامه هامنعکس میشودمورداستفاده واقع شده تاجایی که اگر یکی ازنمایندگان ازجایش پانمی شودفورادرمطبوعات منعکس میشودبالاخره امثال آنها.

اینها ارتش ایران را تشکیل دادند و ارتش ایران را از آن وقت تاکنون در دست نگاه داشتهاند، و در نتیجه این ارتش که این قدر ملت برایش زحمت کشیده است نتوانست آن طورى که باید و شاید حاضر و آماده براى خدمت به مملکت باشد. مشار- راجع بفوریت است دلایلی هست که بایدعرض کنم. ضمنا دو لایحه مالی دیگری است که تقدیم میکنم یک راجع به شش فقره یک دوازدهمی است که در غیاب مجلس یعنی در فترت بین مجلس شانزدهم و مجلس هفدهم دولت اضطرارا تصویب نموده حالا مجوز قانونی آنرا هم از مجلس استدعا میکنم یکی هم چند فقره مخارج لازم فوری بوده که در فاصله بین دوره شانزدهم و دوره هفدهم دولت اضطرارا با تصویب نامه بموقع اجراگذاشتهاست و حالا مجوز قانونی آنرا از مجلس استدعا میکند.

حائریزاده – مثلادرباره اختیارات قضایی این مسئله سابقه داشت تا دوره ۱۵ که بافتضاح کشید این کارها همیشه وزیر عدلیه میآمد از مجلس اختیار میگرفت که لوایح در کمیسیون دادگستری مطرح شود بعد ازاینکه شوراول گذشت ونظر کمیسیون طبع وتوزیع شد و آقایان نمایندگان نظریاتی که داشتند بکمیسیون دادند کمیسیون در شورثانی هر تصمیمی گرفتند موقتا برای آزمایش عمل بشود یک وقتی مرحوم مشیرالدوله ومرحوم مدرس هم درکمیسیون بودندوقوانین خوبی هم بیرون میآمدولی محیط مامحیط فسادشده دردوره ۱۵بودیک قوانین تلگرافی کثیف ومتعفن ازمجلس آن دوره بااختیاراتی که به کمیسیون دادگستری داده بودندگذراندند، خودوزیرعدلیه که بامن دوست بودبخودش هم میگفتم که این کارغلط است که شمامیکنیدتصدیق کردولی فشارهای خارج بودکه کارهای خارج راازتصویب کمیسیون دادگستری بگذراندوحالاما اگر اختیاراتی بدهیم بوزیردادگستری فعلی یابدکتر مصدق نمیدانم آن قوانین کثیف که دستگاه قضایی مارامحدودکردهاست قضاوت رابدست شمشیردادهاست چه میشوددرصورتیکه قاضی غیر ازسپاهی است قاضی بایدمجری باشدسرباز، افسربایدمجری اوامرقانون وقاضی باشدتمام دستگاه قضایی راهی مقراض کرده اندهی اختیارات دادندبدستگاه کیفری واین مساله ما را بخطر انداخته من معتقدم راجع باین قسمت چون اعتمادهست بدکتر مصدق اختیاربدهیم که لوایح آنهارادرنظربگیرد، قضایی، استخدامی، قسمت انتخابات اینهارامن موافقم ولی قسمت امورمالی بارویه ایی که من میبینم باوضعیتی که مملکت ماداردمن موافق نیستم و بنده یک سوال رسمی که میخواستم ازجناب آقای وزیردارایی بکنم راجع ببانک ملی غیررسمی کردم من اختیارات رامصلحت دکتر وخودمان ومملکت نمیدانم یک فوریتش راآقایان رای دادیدرجوع میشودبکمیسیون خودجناب دکتر مصدق هم تشریف بیاورندوزیردارایی هم بیایداصلاحاتی بشوددراین کاراین عقیده بندهاست.

در عرض هفته اخیر دو سیاست خانمان برانداز بیگانه با یک رویه خدعه آمیز وارد معرکه شدهاند ظاهرا تعجب آور است که لندن و ایادی مسکو در سرتاسر ایران متفقا با یک لحن بشاه حمله میکنند. تبریز با 51/244 کیلومتر مربع وسعت، طبق سرشماری سال 1395 خورشیدی بالغ بر 1.593.373 نفر جمعیت دارد و ششمین شهر پرجمعیت ایران به شمار میرود. برای اینکه وزارت خارجه نداریم این دستگاه پر زرق و برق وزارت خارجه و محتویاتش بعقیده بنده نمیشود گفت وزارت خارجهاست وبایستی قفلی گرفت و بدرش کوبید و بودجه اش را صرف ایجاد کارخانجات و سد سازی کرد که مردم گرسنه و فقیر این مملکت لااقل راحت باشند زیرا علاوه بر آنکه این وزارت خارجه منشاء اثری نیست وکارهایش برای مملکت بعقیده من ضرر و خطر دارد اساسا یک کارهائی میکنند که دلشان میخواهد مثلاملاحظه بفرمائید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برای ایجاد و برقراری دوستی بین ایران و پاکستان تشریف فرمای پاکستان میشوند و انصافا هم در آنجا یک پذیرائی شایانی میکنند و برای این پذیرائی هم هزینه زیادی البته برای پاکستان داشت و در اینجا موقعی که اعلیحضرت آنجا تشریف دارند دولت در تهران دولت اسرائیل را برسمیت میشناسد و با هندوستان قرارداد میبندد بنده بماهیت دولت اسرائیل کاری ندارم نفیاو اثباتا برای اینکه من نمیدانم سیاست نامرئی بریتانیای کبیر در اینجاها مشغول چه کاریست؟

حائریزاده – عرض کنم اگر به دکتر مصدق خروار خروارهم اختیارداده شود هیچ اهمیتی ندارد من مایوسم که بااین اختیارات قدم اساسی بردارد برای اینکه ایشان یک نفری نمیتواند ده صف ببندد، صد صف ببندد، درتمام امور خودشان مسلمادخالت میکنندوکارهمینطورپخش میشودهمین ایراداتی که درمقدمه مجلس درپشت تریبون میگفتند وواردهم هست واصلاح شدنی هم نیست بازخواهدبودچون بنده باایشان خیلی نزدیک بودهام خیلی تماس داشتهام خیلی صحبت کردهام من امیدی ازاین که این جریان به نتیجه برسدوعایدمابشودندارم (مهندس رضوی – مردم را مایوس نفرماییدآقای حائریزاده) اجازه بفرمایید مردم وقتی خیلی امیدوار بودند و به نتیجه نرسید خطرش بیشتراست باید حقایق را بمردم گفت ولی مردم وقتی امیدوار نباشند و بنتیجه نرسیدند فکر چاره میکنند تاریخ اختیارات در ایران مال حالا نیست در مجلس دوم وقتی محمدعلی میرزا و سالارالدوله باین مملکت حمله کردند مجلس شورای ملی برای کوبیدن مستبدین قانون حکومت نظامی با اختیار خروار خروار از مجلس گذشت آن قانون حکومت نظامی برای کوبیدن ملت که نیست ولی امروز برای کوبیدن احرار برای کوبیدن آزادیخواهان امروز بموقع اجراگذاشته میشوداز آن فکر آن نیت پاک و مقدس امروزداریم عکسش را نتیجه میگیریم شوسترآمریکایی اختیارات زیادی بهش دادندکه مالیه ایران را مرتب بکند طرف اعتماد بود با یک اولتیماتومی او را بیرون کردند و همان اختیارات بدست مرنارد افتاد و وضع مملکت را به آن روزانداخت همین جناب دکتر مصدق رئیس الوزراء فعلی خودمان در مجلس چهارم بودکه عضوکابینه قوامالسلطنه بودند وزیر دارایی بودند اختیارات برای اصلاح وزارت دارایی گرفتند و آنوقت سی سال از حالا جوانتر بودند و فقط برای اصلاح وزارت دارایی اختیار گرفتند و مملکت هم آنروز بقدر امروز متشنج نبود آرامتر از امروز بود معالوصف موقعیت حاصل نکردند و وضعیت بلبشوتر شد که بهتر نشد من برای اینکه ارادت دارم بایشان میل ندارم اختیار بایشان بدهیم و فردا بگوییم که هیچ کار نتوانست بکند باید آبروی این پیرمردی که برای مملکت خدماتی کرده و برای خاطر ملت ایران رفتهاست آمریکا و لاهه حفظ کنیم و نباید خروار خروار باو اختیاربدهیم و فردا اگر بدبختی و نارضایتیها از امروز بیشترشد آنوقت تمام این نارضایتی هاخراب بشودسردکتر مصدق، من عقیده ندارم، من باب دوستی که بااو دارم این اختیارات رانه مصلحت اوونه مصلحت مملکت میدانم واین موضوع هم وقتی باب شدکه مااختیارات قانون گذاری رابدولت بدهیم دولت دکتر مصدق و بعد از او هم هر دولتی که روی کاربیاید خواهدخواست و دنبال این اوضاع هم یک دیکتاتوری تلخی میبینم چون اختیاراتی میگیرند و ملت ایران هم برای بیست سال دیگر زیر چکمه و قلدری میافتد سابقه عمل هم نشان دادهاست بنابراین من این را مصلحت مملکت نمیدانم مصلحت شخص دکتر مصدق هم نمیدانم چرا در یک قسمتهایی مثلا قانون انتخابات چند حوزهایی که ماندهاست و باید انتخاباتی بشودایشان افکاری دارند برای اصلاح وضع انتخابات و انصافااین قانونی موجودی که داریم و جریانیکه تا حالا داشته نتیجه خوب نخواهد داد درباره انتخابات اختیار بایشان بدهیم که قانون انتخابات را مطابق ذوق و سلیقه خودشان تهییه کنند و پنجاه شصت نفری انتخاب نشده اند با این قانونی که ایشان اصلاح میکنند آزمایش بکنند که ببینند میشود درست عملکرد بهتر میشود، بدتر میشود، مساوی میشود، چه میشود.

اقداماتی که درعدلیه شده غالبابرای این منظور بوده مرحوم داوربرای همین کاراین کار را کرد و دیگران هم همینطورمقصوداین نبودکه عدلیه اصلاح بشودحالاهم اگر مقصوداین است که قوانینی برای اصلاح امورعدلیه وضع بکنند بعد بتصویب مجلس برسانندازاین بهترچه میشود اما اگر میخواهندآزمایش کنندکه قضات راعوض کنندازجایی بردارندوجای دیگر بگذارنداین کاربرای عدلیه بهیچوجه جایزنیست وعدلیه بایستی مستقل باشدقضات بایدبااطمینان درصندلیهای خودشان بنشینندوحکومت ازروی عدل وانصاف واطمینان بکنند، قاضی که مرعوب شدهیچوقت نمیتواندقضاوت کندبنده یک داوری رادرسال گذشته اطلاع دارم قاضی برای اینکه طرف دولت بوده یک شخصی رابچندین میلیون محکوم کردکه اگر پرونده اش رابخوانید واقعا آدم ازخجالت آب میشودبنده دیگری عرضی ندارم وازآقایان نمایندگان محترم استدعامیکنم لااقل بیک فوریت رای بدهیدوفوریت دوم رارای ندهیدبگذاریددرکمیسیون این مطالب زیروروبشودبحث بشودوعجلهای هم نیست برای این کارممکن است درظرف دوسه روزتمام بشودیک چیزفوق العادهای نیست.

دیدگاهتان را بنویسید